Erzsébetváros, 2009 (18. évfolyam, 2-18. szám)

2009-02-24 / 2. szám

2009/2. szám cjí február 24. Minősített többségi Igen a 2009. évi költségvetésre A végszavazáson 16 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett a képviselő-testület elfogadta a kerület idei költségvetését Kéményseprőt iátok, szerencsét találok... A kéményseprő a babona mellett nem mellesleg a biztonságot is elhozza. (4. oldal) Verne, Grand kapitány és a gyerekek Történelem, földrajz, kémia, fizika, biológia egy­ben - Nyert az Alsóerdősor! (13. oldal) Influenza kontra megfázás (7. oldal) E-mail címünk: ^olv1ev@ jg erzsebetvaros.hu Erzsébetváros kép- viselő-testülete feb­ruár 11-én - a fővá­rosi kerületek közül elsőként - elfogadta 2009. évi költségve­tését. Az elfogadott költségve­tés egy hosszú előkészítő munkafolyamat eredmé­nye, amely a polgármes­ter irányítása alatt az ed­digi évek alapelveire épí­tett. Gergely József al­polgármester tájékozta­tott a részletekről. A költségvetés elfogadá­sa minősített többséget igényel, ami az erzsébet­városi képviselő-testület­ben minimum 14 szava­zat. Mivel a költségveté­si javaslatot hosszas tár­gyalások előzik meg, a helyi frakciók vélemé­nyét is megkértük az im­már elfogadott költség- vetésről. (3. oldal) Egy Ember - Egy Emberért címmel szerveztek - az aláírás szerint - kollegái és barátai szolidaritási akci­ót a kerület pol­gármestere, Hun- vald György mel­lett. A péntek 13- a, a rövid határ­idő, a zimankős időjárás sem aka­dályozta azt a több, mint 100 em­ber, akik éltek a felhívás kínálta le­hetőséggel, és egy szalag kitűzésével demonstrálták a polgármester irán­ti bizalmukat. Részletek a 2. oldalon. Mit vétett Erzsébetváros? December 15-én döntött a képviselő testület arról, hogy a kerület vizsgálja felül ingatlan elidegenítési gyakorlatát, valamint a nyomozó hatóság által Tilos a dohányzás a játszótereken! Akár 20 ezer forint szabálysértési bírságot is fizethet, aki a február 11- én elfogadott új rendelet szabályozása ellenére, rágyújt a kerületi ját­szóterek bármelyikén. Dr. Albert István képviselő rendelet-javaslata a teljes képviselő-testület támo­gatását elnyerte. Részletek a 4. oldalon. vizsgált ingatlanok esetében az ingatlanok for­galmi illetve eladási értékét, mégpedig sza­kértők bevonásával. Az előteijesztés február elején elkészült, ennek tényéről február 5-én Hunvald György tájékoztatta a nyomozó hatóságot. Február 10-én a Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette az önként meghallgatásra jelentkező polgármestert. De lássuk az előzményeket és a tényeket. Részletek a 2. oldalon Erzsébetvárosi TV hétköznap 17-től 18 óráig. Is­métlés a következő munka­nap 11 órától. Telefonszám adásidő alatt: 462-0794. Üze­netrögzítő: 462-0795. Az önkormányzat ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80-204-531 5. OLDAL TESTÜLET - KÍVÜLRŐL, BELÜLRŐL ■ A képviselő-testület tovább dolgozik ■ Akiket kizárt a PÁRT ■ Az MDF a Fidesznéi is vizsgálódna ■ Az MSZP a polgármester mellé áll ■ Letette az esküt az új képviselő Qnként ment be az ügyészségre a polgármester A szimpátia szalagjai a polgármester mellett

Next

/
Thumbnails
Contents