Erzsébetváros, 2009 (18. évfolyam, 2-18. szám)

2009-02-24 / 2. szám

iÖ'NlK<0'R)M»A1NkY*Z/AVT'»^K<,Ö>ZJEC«E*TJ 2009/2. szám Ónként ment be az ügyészségre a polgármester Mit vétett Erzsébetváros? I December 15-én döntött a képviselő testület arról, hogy a kerület vizsgálja felül az ingatlan elidegenítési gyakorlatát, valamint a nyomozó hatóság által vizsgált ingatlanok esetében az ingatlanok forgalmi illetve eladási értékét, mégpedig szakértők bevonásával. Az előterjesztés február elején elkészült, ennek tényéről február 5-én Hunvald György tájékoztatta a nyomozó hatóságot Február 10-én a Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette az önként meghallgatásra jelentkező polgármestert De lássuk az előzményeket és a tényeket Korai előzmények A Nemzeti Nyomozó Iroda 2006- ban - néhány, többségében nem VII. kerületi lakosokból álló civil szervezet büntetőfeljelentését kö­vetően - nyomozást indított külö­nösen jelentős, vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes el­len 14 önkormányzati ingatlan érté­kesítése esetében. A nyomozó ható­ság a 2003-2004-ben történt ingat­lan-elidegenítéssel kapcsolatos ira­tok másolatait bekérte az önkor­mányzattól. Később a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség vette át, a nyomozást ekkor már különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkö­vetett csalás és más bűncselekmé­nyek miatt folytatva Tavaly év vége Két év nyomozás után 2008. őszén éles fordulatot vett a vizsgálat az egyik beruházó képviselőjének le­tartóztatásával, majd szabad lábra helyezésével. Ezt további két erzsé­betvárosi politikus és egy ingatlan­értékbecslő őrizetbe vétele és elő­zetes letartóztatásba helyezése kö­vette. A főügyészség közleményében azt írta, hogy a nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak kárt okoz­tak a VII. kerületi önkormányzat­nak és további kár okozását kísé­relték meg azzal, hogy az önkor­mányzat tulajdonában álló több la­kóházat forgalmi érték alatt kíván­ták értékesíteni. Az érintett politikusok a fő­ügyészség határozatai és a gyanú­sításközlés ellen panaszt jelen­tettek be, tagadva a bűncselekmé­nyek elkövetését. Együttműködés és belső vizsgálat Az ügyészséggel való együttmű­ködési szándékát többször jelző polgármestert az erzsébetvárosi képviselő-testület 2008. decembe­ri ülésén arra kérte fel, hogy a nyo­mozó hatóság által vizsgált ügyek és az önkormányzat elidegenítési gyakorlatának felülvizsgálatát folytassa le. A belső vizsgálat célja a jogszabá­lyi előírásoknak való megfelelés és az ingatlanok eladási árának felül­vizsgálata volt. A képviselő-testület határozatáról a polgármester levél­ben tájékoztatta a főügyészséget, mint ahogy a jelentés elkészültéről is valamint arról, hogy ezt a kerület legmagasabb döntéshozó fóruma, azaz a képviselő-testület 2009. feb­ruár 11-i ülésén fogja megtárgyalni. „Fennáll a veszélye” A polgármester ezen az ülésen már nem vehetett részt, mert értesülvén arról, hogy az ügyészség szeretné meghallgatni, ügyvédei kíséreté­ben 2009. február 10-én maga je­lentkezett a nyomozó hatóságnál. A kihallgatást követően Erzsébetvá­ros polgármesterét őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatásba he­lyezték azzal az indokkal, hogy „fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított a büntetőeljárást meg­hiúsítja, például okiratok eltünteté­sével, tanúk befolyásolásával”. A vitatott jelentés A képviselő-testület a szakértők ál­tal készített jelentést megtárgyalta és jóváhagyta. A jelentésből kide­rül, hogy az ingatlanok elidegeníté­se az akkor (2003-2004) hatályos törvényi előírásokkal, helyi rende­letekkel összhangban történt. Az ingatlanforgalmi igazságügyi szak­értő által készített kontroll érték- becslés egyértelműen azt igazolja, hogy a korábban megállapított for­galmi értékek esetében értékelési eltérés nem áll fenn. A szakértői vé­lemény kitér arra is, hogy ugyanezen ingatlanok (műemléki) felújítása, majd elidegenítése a bér­lők részére milyen mértékű veszte­séget jelentett volna az önkormány­zat számára, mivel a befolyó bevé­teljóval kevesebb lett volna, mint a felújításra fordított költség. A polgármester panasszal élt a gyanúsítás ellen A polgármester azonnal panasszal élt a gyanúsítás és az őrizetbe vétel miatt, majd fellebbezett az előzetes letartóztatásba helyezés ellen. A másodfokú döntésről lapunk nyomdába kerülésének napján, február 19-én, még nem volt infor­mációnk. A képviselő-testületi ülésen a Fidesz- frakció 3 tagja kivonult a teremből a napirendi pont tárgyalásánál. Vattamány Zsolt Fidesz-frakcióvezető a távolmaradásukat többek között azzal indokolta, hogy nem tartja hiteles forrásnak a megbízott ügyvédet és ingatlanszakértőt. Molnár István, az SZDSZ-frakció tagja arról nyilatkozott, hogy véleménye szerint a vizsgálat eredménye nincs ellentétben az ügyészség eredményeivel, hiszen tudomása szerint a nyomozó hatóság nem is végeztetett ingatlan értékbec­slést. A testületi ülést, a polgármester távollétében Gergely József alpol­gármester vezette. Véleménye szerint, melyet az MSZP-frakció tagjai is osz­tanak, Hunvald György ártatlan az ellene felhozott vádban. A szimpátia szalagjai a polgármester mellett Mivel fejezheti ki egy ember a tiszteletét, megbe­csülését, a bizalmát, ha az általa tisztelt illetőt egyszer csak előzetes letartóztatásba helyezik? Mit tehet az ember, ha az ismert információk csak általános adatokat tartalmaznak, ha nem ismeri a konkrét tényeket, de amiről tud, azt ugyan nem hi­teltelennek, de hihetetlennek tartja? Február 13- án reggel Erzsébetvárosban „néma gyűlésre” invi­tálta valaki - az aláírás szerint barátai és kollegái - azokat, akik személyesen is ki szeretnék fejezni szolidaritásukat a kerület polgármestere iránt. Az „Egy Ember - Egy Emberért” akció meghirdetése és megszervezése között csak néhány éra telt el, ám sem a kedvezőtlen időjárás, sem az igen rövid idő, de még a péntek 13. sem befolyásolta azt a több, mint 100 embert, akik az akció kezdetére az önkormányzat előtti kis térre érkeztek, és magukkal hozták a szolida­ritásukat jelképező szalagot. A kerületi lakók mellett az MSZP-frakció tagjai, baloldali fővárosi és parlamenti képviselők, több helyi jobboldali politikus, valamint egyházak és civil szervezetk képviselői is részt vettek a szoli­daritási gyűlésen. A gyűlés rendben lezajlott, a szalagok feltűzése után a legtöbben hazafelé vették az irányt. A fel­hívás szerint az akció mindaddig tart, míg Hunvald György „újra velünk nem lesz”. Bárki bármikor elviheti a szolida­ritását jelképező szalagot az Erzsébet krt. 6. szám előtt térre.

Next

/
Thumbnails
Contents