Erzsébetváros, 2002 (10-11. évfolyam, 1-24. szám)

2002-01-17 / 1. szám

2 ÖNKORMÁNYZAT 2002/1. szám Nem fértek el az érdeklődök az ASZK-ban Az AIDS ellen Rendőrkapitány nélkül a kerület December utolsó napjaiban értesülhettünk arról, hogy január elsejei hatállyal felmenti tisztségéből kerületünk rendőrkapi­tányságának vezetőjét, dr. Béres Lászlót az országos rendőrfő­kapitány. A döntéssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel élt Béres László, azonban az eddigi tárgyalások eredménye szerint január 15-ei hatállyal mégis távozik a kapitányságvezető. Béres Lászlót még decemberben megkerestük a témával kapcsolat­ban, aki elmondta, hogy előzetesen nem kíván nyilatkozni, azonban az egyeztető tárgyalások és a végleges döntés után készséggel áll rendelkezésünkre. Béres László jelenleg, - nem az esettel összefüggésben - betegállományban van. Következő lap­számunkban olvashatják összefoglalónkat a témáról. Pedagógusok figyelmébe ....... Dís zdiplomák igénylése Az AIDS betegség kialakulá­sáért felelős HÍV- fertőzés ma még nem gyógyítható, de viszonylag egyszerű szabá­lyok betartásával megelőzhe­tő. . Dr. Bolesza Emőke, az egészségügyi bizott­ság elnöke szervezésé­ben AlDS-preventiós, azaz a halálos fertőző betegséggel kapcsola­tos úgynevezett meg­előző napot tartottak decemberben az Al- mássy téri Szabadidő- központban. Az óriási érdeklődést kiváltó rendezvényt dr. Bolesza Eiiiőke nyitotta meg. A z ASZK nagytermében ekkora érdeklődést kivál­tó rendezvényt valószínűleg csak valamilyen „sztár-koncert” megszervezésével lehet meg­valósítani. Azok az osztályfő­nökök, pedagógusok, akik el­hozták tanítási időben diákjai­kat erre a programra tisztában vannak azzal: ha hamarosan nem lehet gátat vetni az AIDS halált okozó vírusa rohamos terjedésének, ez a nemzedék a legveszélyeztetettebbek közé tartozik. Érdekes volt látni, ahogy a korosztályuknak meg­felelően viselkedő, nyüzsgő, vidám és eleinte csak a „lógás” lehetőségét figyelembe vevő fíúk-lányok lassan elcsende­A Király és Dob utcát össze­kötő Gozsdu-udvar több mint tízmilliárd forintos ingatlan fejlesztése az eredeti elképze­lések szerint 2001. karácso­nyára befejeződött volna. Ez­zel szemben a közel 100 éves „udvarlánc” átépítése még meg sem kezdődött, mivel az önkormányzatnak az egyetlen, még ott élő bérlővel, a legutol­só határidőig - december 31- éig - nem sikerült megállapod­nia a kiköltözés feltételeiről. Az eredménytelenség oka, hogy a bérlő időről időre vál­toztat kiköltözése feltételein. Az önkormányzat viszont csak akkor adja birtokba az ingat­sedtek a bemutató filmek hatá­sára. A rendezvény után kötet­lenül beszélgetve néhányukkal kiderült, hogy valóban sok ér­dekes és új információhoz ju­tottak ezen a rendezvényen. Ha öszszegezzük a gyere­kek véleményét, akkor elmondható: alapvető­en mindannyian isme­rik az AIDS kifejezést, tisztában vannak az­zal, hogy egy halálos kimenetelű betegség, de egyértelműen nem tudják, nem érzik an­nak veszélyét, hogy akár ők is érintettek lehetnek. Tudomásul kell venni, hogy aki szexuális életet él, az ve­szélyeztetett, akkor is ha „nor­mális” szexuális beállitottságú és nincs kapcsolata kábítószer­rel sem. (Következő lapszámunkban a megelőzéssel folytatjuk) M int a bizottság elnöke tá­jékoztatott, a kihelye­zett szociális bizottsági ülések helye eddig mindig valame­lant a befektetőnek, ha az utol­só lakó is elhagyta a házat. A hivatalt egyébként nem köti vállalt határidő a Gozsdu-ud­var birtokba adását illetően, de a vevő az eladási szerződés életbelépéséig nem fizeti ki a vételárat. Hunvald György al­polgármester elmondta: mivel az önkormányzat által a bérlő részére kitűzött december végi határidő sem hozott megoldást, ezért javasolni fogja a képvise­lő-testületnek, hogy bírósági úton, a cserelakást mérlegelve kötelezzék a bérlőt a lakás el­hagyására. A javaslatról várha­tóan még januárban döntés születik. Az 50, 60, 65, 70 éve végzett pedagógusok díszdiplomát igé­nyelhetnek. A kérelmeket az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájához kell benyújtani (1075 Buda­pest, Kazinczy utca 37. sz.). Aki már kapott valamilyen díszdiplomát, annak a díszdip­loma másolatát és egy rövid ké­lyik gondozási központ volt, és ezekben az esetekben nem csak a szokásos, testületi ülés­re előterjesztésre kerülő, illet­ve bizottsági hatás­körbe tartozó egyéb döntések meghozata­lára került sor, hanem az ülésnek helyszint biztosító gondozási központ vezetői, mun­katársai beszámolójá­nak meghallgatására is. A bizottság hatás­körébe tartozó, az idősellátással kapcsolatos te­vékenység összefoglalásaként Vedres Klára elmondta: Erzsé­betváros kimagasló eredmé­nyeket mondhat magáénak ezen a téren. Erzsébetvárosban a négy gondozási központon kívül hét nyugdíjasház és hét nyugdíjas klub működik, me­lyeken belül nem csak a kerü­leti idősek szórakoztatása, ha­nem az egészségügyi ellátá­sukhoz való segítségnyújtás, és a hétköznapi élet olyan ne­relmet kell benyújtani. Aki elő­ször igényel díszdiplomát, an­nak a következőket kell a kére­lemhez csatolnia: oklevél má­solat, munkakönyv másolat, rö­vid szakmai önéletrajz, vala­mint adószám, TÁJ szám, pon­tos cím és telefonszám. A kérelmek benyújtásának határideje: 2002. február 5. hézségeinek leküzdése is sze­repet kap, mely számukra problémát jelenthet. Termé­szetesen a kihelyezett bizott­sági üléseken a gyer­mekjóléti szolgálat, a családsegítő közpon­tok, a különféle mun­kalehetőségeket bizto­sító területek, így pél­dául a Kamilla KHT munkája is értékelésre került. Előzetes össze­foglalásként Vedres Klára elmondta, a szo­ciális területnek vannak ugyan még olyan feladatai, melyek a jövőben kiegészítésre, újabb támogatásra, esetleg nagyobb odafigyelésre szorulnak, azon­ban a lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy a meglévő feladatok ellátása az elmúlt évben sokat fejlődött. A szoci­ális bizottság szokásos éves beszámolójára testületi ülésen kerül sor, melynek a kerületi lakosokat érintő témáiból ösz- szefoglalót közlünk. Bolesza Emőke Vita a bérlővel ............. Go zsdu per? Kihelyezett szociális bizottság Tavalyi lapszámainkban többször olvashattak arról, hogy a szociális bizottság - az eddig meg­szokottakkal ellentétben - kihelyezett bizottsági üléseket tart Dr. Vedres Klára a bizottság elnö­ke elmondta lapunknak, hogy a kihelyezett bizottsági ülések megszervezése azért volt fontos cél­kitűzésük, mert előre tudható volt: így közvetlen közelről szerezhetnek tapasztalatokat, és ezen is­meretek alapján könnyebben tudnak azonosulni az esetleges problémákkal is. dr. Vedres Klára

Next

/
Thumbnails
Contents