Erzsébetváros, 2002 (10-11. évfolyam, 1-24. szám)

2002-01-17 / 1. szám

2002/1. szám ÖNKORMÁNYZAT Postaláda csere- Amikor belépünk egy la­kóház előterébe, lépcsőhá­zába az első ami szembetű­nik a postaládák sora - tájé­koztatott Molnár István képviselő. - Sajnos az utóbbi időben nyilvánvaló­vá vált, hogy a postaládák állapota nem felel meg a követelményeknek, sok esetben töröttek, zárhatat­lanok. A lakók számára a postaládák kicseréltetése, leginkább annak anyagi vonzatai miatt, nem tarto­zik a legsürgetőbb felada­tok közé, azonban esztéti­kai és közbiztonsági okok­ból is nagyon fontos. Ezért tavasszal az SZDSZ frak­ció kezdeményezésemre elindított egy akciót, me­lyen belül - képviselői ke­retünk felhasználásával -, rossz állapotú postaládái­kat ingyenesen kicseréltet­hetnék. Ha érdekli az olvasókat akciónk, az adat­lapért fáradjanak be a Dob utca 103. szám alatt lévő SZDSZ irodába, vagy je­lezzék igényüket az alábbi telefonszámon: 322-98-15. (Bővebb információ kö­vetkező lapszámunkban.) Lejárnak a parkolási engedélyek Autósok figyelem! t •mm (Folytatás az 1. oldalról) Hunvald György alpolgár­mester kérdésünkre el­mondta: a kerületi lakosok többsége tisztában van az­zal, hogy a parko­lási rendeletben foglalt lakossági kedvezmények és az egész kerületre kiterjesztett fize­tőparkolás csak és kizárólag az er­zsébetvárosiak és zetésének szándéka az, hogy egy könnyen értel­mezhető, és lehetőség sze­rint minél több ember számára elfogadható ren­delet szabályoz­za a kerületi par­kolást. Azért, hogy a parkolás­sal kapcsolatban ne legyenek Hunvald György fennakadások, a Erzsé­betváros érdekeit szolgál­ja. Mindezek ellenére egy újonnan megalkotott ren­deletnél, mely ekkora te­rületet és lélekszámot fog­lal magába, természetsze­rű, hogy mindenkinek az érdekeit nem lehet kiszol­gálni. A parkolási rendelet megalkotásánál azokat az alapvető szempontokat vették figyelembe, me­lyek általánosságban jel­lemzik az Erzsébetváros­ban élőket. Mindemellett azonban az immár több­ször módosított rendelet is azt mutatja: a kerület ve­Világháló ajándékba A kerület országgyűlési képviselője, dr. Szabó Zol­tán karácsonyra egy szá­mítógéppel lepte meg az Akácos Udvar klubjának tagjait Az ajándék számí­tógépéhez korlátlan In­ternet hozzáférés is tar­tozik. A berendezéssel a klubtagok naprakészen tá­jékozódhatnak a világ tör­ténéseiről. A berendezéssel közvetlen, friss informáci­ókat kaphatnak a nyugdíjas életet könnyítő kedvezmé­nyekről, különféle akciók­ról az őket érintő új törvé­nyekről és lehetőségekről. kerületi autósok, akik a rendelet értelmében jogosultak az ingyenes vá­rakozásra ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy büntetést kelljen fizetniük Hunvald György az alábbi tájékoztatást adta.- Egyik első és legfonto­sabb tudnivaló, hogy a ke­rületben állandó lakhellyel rendelkező autótulajdono­sok közterületi várakozási engedélyt igényelhetnek, melyhez a kérelmet be kell nyújtaniuk az ügyfél- szolgálati irodára. Jogo­sultságuk egyik fo szem­pontja az állandó lakcím mellett, hogy súlyadó hát­ralékuk az önkormány­zattal szemben ne legyen. Az igénylés beadása után 8 napon belül átvehetők az engedélyek az ügyfél- szolgálati irodánkon. Az egész évre szóló parkolási engedély a lakosság szá­mára ingyenes, mind­össze ezer forint eljárási­ügyintézési díjat kell megfizetniük. A kiadott parkolási engedélyek, amennyiben tulajdonosuk év közben váltotta ki azo­kat nem egy éves időtar­tamra szólnak. A rendelet értelmében a parkolási kedvezmények a kiadás évét követő év január 31- éig érvényesek, ezért rendkívül fontos, hogy az autótulajdonosok értesül­jenek arról, - amennyiben még nem tették meg - itt az ideje beadni a 2002. évre szóló igénylésüket. Erről egyébként az ügy­félszolgálati iroda levél­ben is tájékoztatta az autó- tulajdonosokat. Bővebb információ az ügyfélszolgálati irodán. Kedvezmények a vállalkozóknak Előzd lapszámainkban már többszőr írtunk arról, hogy a kerületi vállalkozók számára komoly anyagi ne­hézséget jelentett a parkolási díjak megfizetése.- A Budapesti Kereskedel­mi és Iparkamara kerületi vezetőjével, Bodzsár Már­tával folytatott tárgyalása­inkból egyértelműen kide­rült, hogy módosítanunk kell a parkolási rendeletiün­ket, a kerületben lévő vál­lalkozásoknak is jogos az igénye a kedvezményre - mondta Hunvald György, a parkolási témákért fele­lős alpolgármesterként. - A rendelet módosításához szükséges előkészítő mun­kák után a rendeletmódosí­tást még a tavalyi évben előterjesztettem és a testü­let határozata értelmében idén február elsejétől ha­tályba is lépnek a rendel­kezések. A módosítás ma­gába foglalja, hogy az in­tézményi közterületi vára­kozási engedélyre jogosult vállalkozó az eddigiekben is alkalmazott eljárás sze­rint - parkolókártyára ki­váltható kedvezményes parkolójeggyel - időkorlá­tozás nélkül várakozhat a kerület bármely részén, va­lamint február elsejétől a rendeletmódosítás szerint kiválthatja a kedvezmé­nyes intézményi bérletet is. Az intézményi bérlet meg- vásárlása-kiváltása a vál­lalkozónak év közben in­gyenes parkolási lehetősé­get biztosít a vállalkozás bejegyzett telephelyéhez vagy székhelyéhez számí­tott két-két utcasarok által behatárolt területen, illetve az intézményi kártyával a kerület egészében 50 % kedvezménnyel, - időkor­látozás nélkül! - parkolhat­nak autóikkal. Fontos tud­nivaló még, hogy a bérle­teket nem csak egy egész évre, hanem negyed illetve féléves időtartamra is ki­válthatják a jogosultak. Úgy vélem, hogy az erede­ti rendelet efféle módosítá­sával a kerületi vállalko­zókra nehezedő parkolási költségek jelentősen csök­kentek és a rájuk nehezedő terhek így már elviselhe­tőbbé váltak. ■ A Károly körút-Er- zsébet körút-Rákóczi út által határolt területen az egy éves bérlet meg­váltási dija 100 ezer fo­rint, a fél éves bérleté 60 ezer forint, a negyed évesé 32 ezer forint. Az ezen a területen kívül eső részekre az éves bér­let 60 ezer forintba, a fél éves bérlet 40 ezer fo­rintba, a negyed éves bérlet 25 ezer forintba kerül. Fontos tudnivaló vállalkozóknak: A rendelet ér­telmében kedvezményre az a vállalkozó jogosult, aki a kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, súlyadó hátraléka nincs, és ha a Centrum Parkolóval szemben esetleg hátraléka van, akkor az annak megfi­zetésére vonatkozó megállapodást és az erről szóló pa­pírokat csatolja az igényléséhez. Az intézményi bérlet a vállalkozó tulajdonában lévő esetlegesen több darab gépkocsi közül, a vállalkozó által megjelölt egy darab gépkocsira váltható ki. Az egyéb mellékletekről és egy edi esetekben felmerülő kérdésekben az ügyfélszol­gálati iroda munkatársai adnak bővebb információt.

Next

/
Thumbnails
Contents