Erzsébetváros, 2000 (8. évfolyam, 1-20. szám)

2000-01-20 / 1. szám

2 ONKORMANYZAT 2000/1. szám Iparosok, vállalkozók telephely engedélyezéséről Normakontroll előtt A TAVALYIÉVÁ MEGSZORÍTÁSOK ÉVE VOLT Költségvetési zárszámadás Erzsébetváros 1999-es költségvetése nehéz és kedvezőtlen körülmények között született meg. A költségvetés egyensúlyát csak megszorításokkal si­került fenntartani. Mi­lyen intézkedések szület­tek? - kérdeztük Hun- vald György alpolgármes­tertől.- A tervezéskor ismert köte­lezettségek láttán szinte meg­oldhatatlan feladatnak tűnt a folyamatos működtetés fenn­tartása. A közel 40 százalékos „visszalépés”, vagyis a kiadá­si szint drasztikus csökkenté­se a szakmai feladatok ellá­tását kérdőjelezte meg. A tervezési munka folytatá­saként a költségvetés végre­hajtása következett, amely azt jelentette, hogy nap mint nap szembesülni kellett a likvidi­tási gondokkal. Elmondható, hogy igen nehéz időszakot kellett átélni, komoly dönté­sek előzték meg egy-egy köte­lezettség teljesítését. Átüte­meztük a fizetési határidőket, s a rendelkezésre ál­ló, olykor igen cse­kély pénzeszközöket a leghatékonyabb módon használtuk fel. Az elmaradt be­vételek is nehezítet­ték helyzetünket. A gondok orvoslása többszöri költségve­tés felülvizsgálatot, egyes kiadási tételek elhagyá­sát kívánta. így több, a költ­ségvetésben tervezett feladat végrehajtása meghiúsult, vagy késett.- Erős gazdasági fegyelmet és szigorú takarékosságot igé­nyelhetett a költségvetés egyensúlyban tartása?- Valóban, de 1999. decem­ber 31-i eredményes zárás igazolja a döntés helyességét. Az év folyamán az úgyneve­zett áthúzódó kötelezettsége­ket teljesítettük. Biztosított volt az intézmények folyama­tos működtetése, amely ápri­listól az igen szigorú kincstári rendszerben történt. Minimá­lis szinten eleget tettünk a leg­indokoltabb intézmény-felújí­tási igényeknek. A közalkal­mazottak részére kifizettük a törvény szerinti 13. havi illet­ményt. Azt is elmondhatom, hogy az önkormányzat a 2000. évre elfogadható mértékű tartozás- állományt visz át, körülbelül 200 millió forintot. Eleget tet­tünk a társasházi-felújítási pá­lyázat szerinti kötelezettsé­günknek, egy-egy esetet kivé­ve teljesítettük az ebből faka­dó kifizetéseket. A társashá­zak decemberi közös költsé­gének átutalását január 4-én megkezdte a polgármesteri hi­vatal.- Ezek az eredmények az idei költségvetést hogyan be­folyásolják?- Mindezt a költségvetés ki­induló állapotának kell tekin­tenünk. Amennyiben a csök­kenő nagyságrendű állami tá­mogatás mellett to­vábbi jelentős áthú­zódó kötelezettség­gel is számolnunk kellene, az további visszalépést jelente­ne a szakmai felada­tok ellátásában. Az 1999. évi siker alap­ján meg kell szilárdí­tani az önkormány­zat likviditási helyzetét, to­vább kell keresni azokat a le­hetőségeket, amelyek takaré­kosabb feladatellátást, gazda­ságosabb működtetést jelente­nek. Ez a feltétele annak, hogy érvényesíteni tudjuk azokat a prioritásokat, ame­lyeket már az 1999. évi költ­ségvetésben is igyekeztünk érzékeltetni. Ilyenek az okta­tás, a társasház felújítás, a tömbrehabilitáció. Sz. Zs. (Folytatás az 1. oldalról)- A kormány 1999. június 11 -én 80/1999-es számú kormányrende­letében döntött a telephely enge­dély alapján gyakorolható tevé­kenységekről, illetve a telepenge­délyezési eljárásról - tá­jékoztatott a kerületi ön- kormányzat hatósági iro­dájának megbízott veze­tője, Lizsicsár Miklós. - A kormányrendelet ha­tályba lépése a megjele­nést követő 180. nap, te­hát addig szabadon foly­tatható a telepengedélye­zési eljáráshoz kötött tevékenység, ezt követően csak érvényes telep- engedély birtokában folytatható a tevékenység. A hivatkozott kor­mányrendelet részletesen megha­tározza az önkormányzat jegyző­jének feladatait, pontosan felsorol­ja azokat a szakhatóságokat, amelyek engedélye birtokában folytathatja a kérelmező a tevé­kenységét. Ez sok esetben komoly nehézségeket gördíthet annak folytathatósága elé. Tény, hogy a 180 napos türelmi határidő leteltét követően az engedély nélküli vál­lalkozásokat ideiglenes jelleggel bezárhatják az engedélyek beszer­zéséig.- A kerületben volt erre pél­da?- Nem volt. A 180 napos tü­relmi idő elegendő, hogy a vál­lalkozók, iparosok tájékozódja­nak a jogszabályi háttérről, illet­ve arról, hogy egyáltalán van-e lehetőségük tevékenységük folytatására. Vitathatatlan tény, hogy a rendelet mellékletében felsorolt, telepengedélyhez kötött tevékenységek nagyon széleskörűen vannak meghatározva.- Nem várható korrekció?- Ezt az ellentmondást, hát­rányt észrevételezte a Kereskedelmi és Ipar­kamara, valamint a Kézműves Kamara és ennek hatására alkot­mánybírósági eljárást kezdeményeztek a megjelent jogszabály utólagos normakont- rolljára.- Az egy-két személyes kisvál­lalkozások számára ez létkérdés...- Igen, a vállalkozás szabad­ságát is korlátozza, illetve meg­kérdőjelezhető, hogy nem állít- e erősebb korlátokat a kisvállal­kozások elé, ami ellehetetleníti őket. Erre Erzsébetvárosban is volt sajnos már példa. A kis eg­zisztenciáknak a normakontroll valóban létkérdés.- A hivatal felkészült az enge­délyeztetési munkálatokra?- A megfelelő jogszabályi tá­jékoztatást a kollegák már meg­kapták. Kidolgoztunk egy kérő­lap nyomtatványt, aminek a ki­töltésével egyszerűbbé válik a kérelem benyújtása. Ezen felso­roltuk azokat az engedélyeket, amelyeket be kell szerezni. A jogszabály alapján a hivatal fel­készült. A kérdés csupán az, hogy a kamarák által kezdemé­nyezett alkotmánybírósági eljá­rásnak mi lesz a vége? Szüle Zsolt Erős korlátok a kisvállalkozások előtt (archív fotó)

Next

/
Thumbnails
Contents