Erzsébetváros, 2000 (8. évfolyam, 1-20. szám)

2000-01-20 / 1. szám

Múlt és jövő a polgármester szemével Előretekintés A tavalyi év 2, 3 milli­árd forintos hiánnyal in­dult, melyet örökségként kapott az „új” képviselő- testület. A hiány csökken­tésére tett erőfeszítéseket a kerület lakosai több eset­ben a saját bőrükön érzé­kelték. A szociális juttatá­sok csökkentése, a lakbé­rek megemelése, a társas­házak felújítási támogatá­sának visszaszorítása nagy, de szükséges érvágás volt a lakosságot érintő támo­gatások megszorítási kö­rében. Ezek az intézkedé­sek azonban mind a vesz­teségek csökkentésére, a jövőbeni deficit elkerülé­sére, a költségvetés hely­reállítására irányultak. Ki­sebb csodaként értékelhe­tő, hogy a hatalmas adós­ságállományból az idei költségvetési évre csak tö­redék summa, 300-500 millió forint körüli összeg maradt. (A pontos adatok még nem ismeretesek.) Dr. Szabó Zoltán polgár- mestert az előző évi ada­tokról, intézkedésekről és az idei tervekről kér­deztük. (Folytatás a 3. oldalon) Bővülő pénzügyi lehetőségek A Fővárosi Közgyűlés döntésétől függően a tavalyinál 30, esetleg 50 százalékkal lesz maga­sabb kerületünk forrásmegosztási részesedése KÁRTYADÖMPING Változások okmányainkban Minden évkezdet vál­tozásokat is hoz egy­ben. Az idei év sem különb az előzőektől. Rég megszokott ok­irataink, dokumentá­cióink lassan muzeá­lis értékké válnak. Csáti Mária, a kerüle­ti önkormányzat ok­mányirodájának mun­katársa tájékoztat az új év okmányi válto­zásairól. (Folytatás a 6. oldalon) Az Almássy Téri Szabadidőközpont esetleges bezárásáról Az Almássy Téri Sza­badidőközpont műszaki állapota az elmúlt 17 év alatt annyira leromlott, hogy elkerülhetetlenné vált egy teljes körű mű­szaki felújítás és az épü­let korszerűsítése. A fenntartó VII. kerületi önkormányzat forráshi­ány miatt nem tudja elő­teremteni a szükséges 400 millió forintot. A szabadidőközpont és a kerület vezetői, vala­mint a művelődési és kerületfejlesztési bizott­ság közösen keresi a megoldást. (A szabad­időközpont igazgatójá­nak, Újfalusi Gábornak a tájékoztatóját az 5. ol­dalon folytatjuk. A pol­gármester álláspontjá­ról a 3., a kerületfejlesz­tési bizottság elnökének, Iparosok, vállalkozók telephely engedélyezéséről Normakontroll előtt Önkéntesen, támogatás nélkül Óvják a lakosságot, vigyáznak értékeikre A Bűnmegelőzési Polgárőri Egylet 1998 júliu­sában alakult. Jelenleg 32 fo állandó, aktív tagja van, akik a legkülönfélébb polgári foglalkozáso­kat űzik napközben. Van köztük mentős, virág­bolt, élelmiszerbolt üzemeltető, börtönőr, több nyugdíjas, és 10-15 úgynevezett veszélyeztetett fiatal, akik kallódás, bűnözés helyett értelmes célt találtak életüknek Mezei Sándor, az egylet elnöké­nek segítségével. (Folytatás a 7. oldalon) A kerületi önkormány­zat hatósági irodájának megbízott vezetője Li- zsicsár Miklós tájékoztat­ja a kerület iparosait, vál­lalkozóit, a telephely en­gedély alapján gyakorol­ható ipari és szolgáltató tevékenységekről, vala­mint a telep engedélyezé­si eljárásokról. (Folytatás a 2. oldalon) Gergely Józsefnek a vé­leményéről az 5. olda­lon olvashatnak.)

Next

/
Thumbnails
Contents