Erzsébetváros, 1998 (6. évfolyam, 1-17. szám)

1998-01-15 / 1. szám

Fórum rovatunkban továbbra is az önkormányzatban működő pártok és képviselőik kapnak szót. írásaikat, véleményüket változtatás nélkül közöljük, tartalmáért a felelősséget a pártok vállalják. Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint egyidőben jelenjen meg az ellentétes vélemény is. Amennyiben ez terjedelmi korlátokba vagy leadási határidőbe ütközik, úgy a következő lapszámban adunk helyet az érintetteknek. 2 FÓRUM - ÖNKORMÁNYZAT 1998./I. szám Válaszlevél egy interjúra „Ugyan mit is vállalná a szocialisták Erzsébetvárosban?” Az Erzsébetváros című önkor­mányzati lap 1997. december 22-i számában megjelent egy interjú Fiiló Pál képviselővel, aki úgy érzi, nem lehet elég korán kezdeni a vá­lasztási kam­pányt, hiszen mit sem törődik azzal, hogy ka­rácsony ben­sőséges ünnepe előtt az ember elsősorban nem Filló-interjút, hanem egészen mást vár. De nézzük miről is van szó, azaz miről beszél Fiiló Pál? Már arcpirító arról a sikerpoli­tikáról, arról az öntömjénezésről beszélni, amit a kormány és tisztelt képviselői únos untalan szajkóznak. Mintha abban re­ménykednének, hogyha sokszor elmondják, attól már igaz is lesz az, és az emberek elhiszik. Ugyan, hogyan hivalkodhat bárki is azzal, hogy csökkent az inflá­ció, amikor az átlagember (és ők teszik a lakosság zömét) mester­ségesen alacsonyan tartott fize­téséből (ha ugyan nem munka- nélküli és segélyre szorul), vagy az egyáltalán nem inflációkövető nyugdíjából, egyre növekvő árak és szolgáltatások mellett egyre nehezebben él meg. A forint folyamatosan deval­válódó árfolyamát fenntartó pénzügyi politika a hazai munká­sok, dolgozók teljesítményének megcsúfolását jelképezi. Stabilizálódott a gazdaság? Csak nem a nemzetközi kölcsönöktől, a nagymértékű privatizációtól, melyet vaskosan átsző a korrup­ció? Hol vannak a lendületet adó fejlesztések? Miért csökkennek folyamatosan a kutatásokra fordított pénzek? Miért rónak súlyos terheket az oktatásügyben dolgozókra? Kik szavazták meg, kik asszisz­táltak az egészségügy lezüllesz- tésénél? Kik vonták meg a családi pótlékot? Kik „rúgnak bele”, kik és milyen intézkedések sújtják a családokat? Folytassam a kér­dezést? A szocialista kormány így tel­jesítette minden ígéretét! Filló úr tehát reménykedő, ami önmagában szép dolog, mondjuk horgászás közben. A politikában viszont tenni kell, mert aki nem tesz, hiteltelen lesz. Vajon elválasztható-e az orszá­gos politika az önkormányzatok­tól, jelen esetben az erzsébet­városi önkormányzattól? Aligha! Itt is abszolút szocialista (MSZP) fölénnyel indult a 4 éves ciklus. S az eredmények ...?! Kicsiben (de nem elhanyagolható módon) hasonlóak az ország teljesít­ményéhez... „... ma már a háttérből irányított gazdasági érdekcsoportok képvi­selői döntenek”. Ugyan kik lehetnek ezek Fiiló úr? Ugye nem gondolja komolyan, hogy a parlament a sivatag ho­mokja, ahová struccként bedug­hatja a fejét? Nem is tehetné, mert hiszen ismeri választó- körzetét, annak problémáit, véle­ménye is van azokról! Tenni per­sze ráér később is, addig pedig csak nyilatkozik: „A szocialisták Erzsébetváros­ban nem vállalhatják a politikai felelősséget”. Akkor hát mit vállalnak ....? Pe rity László (Kereszténydemokrata Néppárt, képviselő) * * * Fiiló Pál megismerve a levél tartalmát, a következők közlésére kérte szerkesztő­ségünket: »Nagyon sajnálatosnak tar­tom, ha bármikor nyilatkozom a helyi mé­diákban, az mindig indu­latot kelt Pe­rity képviselő úrban. Ezért azt javaslom, a jövőben megfontoltab­ban nyilatkozzon olyan té­mákról, amelyekről a jelek szerint kevés információval rendelkezik. Perity úr szerint ez az interjú már „kampányo­lás”, így tudatom, a magam részéről a kampányt a vá­lasztás előtt 30 nappal kezdem meg. Jómagam soha nem rej­tettem véka alá kritikai észre­vételeimet, de megértem a képviselő úr kétségbeesését, amikor szembesülnie kell a tényekkel, az elért eredmé­nyekkel«. Bővülő lakáslehetőségek Felülvizsgálták a “tilalmi listát” (Folytatás az 1. oldalról) Az elfogadott, és négy kate­góriára bontott új lista alap­ján 2 lakóház azonnal elidege- níthetővé vált, és komoly fel­tételekkel ugyan, de mintegy 40 további épület is megvá­sárolható lesz a jövőben. A képviselők tavaly nyári határozata alapján a pol­gármesteri hivatal 127 erzsé­betvárosi épületet vizsgált meg aszerint, hogy az elidegenítés lehetséges-e vagy sem. Ennek eredményeképpen kiderült: 8 épülettől egyházi visszai­génylés miatt, míg 82 ingat­lantól rossz műszaki állapota (veszélyes, bontandó vagy re­habilitációra ítélt) következ­tében vagy műemléki előírások alapján hosszútávon sem „sza­badulhat meg” az önkor­mányzat. A következő csoportban sze­replő 7 épület ugyancsak kü­lönféle műemléki és helyreál­lítási munkálatok után egyben vagy lakásonként elidege- níthetők, míg 28 lakóházban - az érvényes rendezési tervek, - például a Madách sétány - kialakítása érdekében csak külön szerződésekkel, úgy­nevezett tűrési kötelezettség­gel terhelve vásárolhatják meg bérleményüket az ott la­kók. Utóbbi esetben a képviselő- testületnek még a korábbi ön- kormányzati rendeleteket is módosítania kell. Szabó Zsolt A Magyar Vöröskereszt VI.-VII. kerületi szervezete lakossági vér­adást szervez, amelyre szeretettel vár minden segíteni tudó felnőt­tet. A véradásra február 6-án, pénteken 10-18 óra között kerül sor a Hársfa utca 43.1. emeletén. Vetélkedj ünk! Budapest születésének 125. évfordulójára vetélkedőt hirdet a Budapesti Egyesítési Emlékbizottság. A vetélkedőre öt fos csapatokat várnak, amelyek tagjainak összéletkora nem haladhatja meg a 125 évet A többfordulós műveltségi és feladatmegoldó játék közép- és elődöntőit a Magyar Televízió 1998-ban, az emlékév őszén közvetíti. A jelentkezési határidő: 1998. január 31. Jelentkezni lehet a csa­pattagok nevét, életkorát, a csapat fantázianevét tartalmazó, a csapat vezetője (képviselője) által aláírt és postai címével ellátott levélben, a Budapesti Városvédő Egyesület címén (1840 Budapest, Pf: 1) vagy személyesen az emlékbizottság titkárságán (Budapest VI., Eötvös utca 10.). Bővebb információért hívják a 322-3870-es telefonszámot. *

Next

/
Thumbnails
Contents