Erzsébetváros, 1998 (6. évfolyam, 1-17. szám)

1998-01-15 / 1. szám

1998./1. szám ONKORMANYZAT - KÖZÉLET PARLAMENTI KEPVISELO-JELÖLTEK Deutsch Tamás: „Kampány helyett párbeszédet!”- Szomorúan tapasztalom, hogy a kerület politikai vezetését hosz- szú évek óta civódás jellemzi. Véleményem szerint a szocia­listák és a szabad de­mokraták tevékenysé­gének „eredménye­ként”: gazdátlanná vált a kerület. Kétségtelen, Erzsébetváros nem tar­tozik a legelőnyösebb adottságú városrészek közé. Ugyanakkor klasszikus polgári hagyományokkal, kultúrával és építészeti emlékekkel rendel­kezik. Erzsébetvárosban hosszú évtizedeken keresztül biztos és tisztes megélhetést találtak a pol­gárok, egészen az ötvenes évekig.- Miben látja a megoldást?- 1990 óta a helybenjárás és a rengeteg elszalasztott lehetőség jellemzi a működést. Pedig a XXI. század küszöbén a kép­viselőknek akár a parlamentben, akár az önkormányzatban Erzsé­betváros polgárait és azok jövőjét kell képviselni.- Bővebben mit jelent ez?- Az elmúlt hónapokban beszél­getés-sorozatot kezdtünk. Minden lehetséges szinten vélemény- cserét kívánunk folytatni a leg­fontosabb problémákról, - kam­pány helyett párbeszédet! Keni­Nem babon a tesiet Tizenhárom témát szándékozott megtárgyalni az erzsébetvárosi képviselő-testület idei első ü- lésén, január 15-én. Többek között napirendi pontként java­solták az Erzsébetváros ‘97 (volt Bürocenter) Kft. működésével kapcsolatos törvényességi aggá­lyok tisztázását, vagy az Osvát utca 3-ban lévő iskola kihe­lyezését a Nefelejcs utca 39-be. Döntési javaslatot teijesztett a képviselő-testület elé a pol­gármester a lakásügyi bizottság határozatának felfüggesztéséről, valamint szintén javaslatot ter­jesztettek elő a Reálbank 70 mil­lió forintos, lejárt garanciájának a kiváltására. létünkét hűen jellemzi a tereink állapotáról kialakult kép. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a zöld területek karbantartására. 1998- ban az Almássy tér és a Garay tér felújítását, 1999-ben a Lövölde tér és a Bethlen Gábor tér rekonstrukcióját tartjuk fontos feladatnak. 2000- ben pedig a Rózsák tere következik, amit a temp­lommal együtt kívánunk újjá varázsolni. Sajnos, eddig a kormány nem áldozott pénzt a főváros legnagyobb katolikus templomára. Terveink szerint a teret az önkormányzat, a templo­mot pedig a kormány költ­ségvetéséből állítanánk helyre.- Tudjuk, kerületünk nem tar­tozik a közbiztonság szempont­jából a legjobbak közé...- Ezt csak megerősíteni tudom. A kerületi rendőrkapitány nyi­latkozata szerint 1997-ben 67,5 százalékkal nőtt a lakásbetörések száma, ami hűen tükrözi a köz- biztonság helyzetét. Egy polgári kormány feladata az anyagi forrá­sok megteremtése, mert a bűn- elkövetések emelkedő száma a rendőrség súlyos anyagi gond­jaival is összefügg. A lakóházak biztonságáért az önkormányzat is felelős. Az a javaslatom, hogy a következő önkormányzati ciklus alatt minden erzsébetvárosi ház kódolt, kulcs nélküli zárral legyen nyitható, melynek a költségeit az önkormányzat átvállalná.- Erzsébetvárosban kimagasló az illegális lakásfoglalók száma, amit egyesek már-már iparsze- rüen űznek Hogyan lépne fel ellenük?- A becsületes embereket fel­háborítja az a tény, hogy néhányan, kibújva a törvénykezés alól, törvénytelen jogokat vagy előjo­gokat követelnek maguknak. Tarthatatlan állapot, csak a leghatározottabb fellépést tudom elfogadni!- A társasházak működtetése számtalan gondot hozott Ho­gyan segítenék őket?- A márciusban életbe lépő tár­sasházi törvény alapvetően új jogi helyzetet teremt. A Polgári Egylet Erzsébetvárosért min­dent megtesz azért, hogy tájé­koztassa a polgárokat joga­ikról, lehetőségeikről és kötele­zettségeikről. E témában tartunk fórumot január 26-án 17 órakor az Almássy téri Szabadidő Központban, melyre meghívjuk a kerületi közszolgál­tató cégek vezetőit és a közös képviselőket. Tervszerű társasház-felújító prog­ramot kell megvalósítani az o- lyan pazarló beruházások helyett, mint például a SKY-park. Véle­ményem szerint a privatizációs bevételekből a társasházakat kel­lett volna felújítani. A képviselő- testület ugyan tárgyalta ezt a kérdést, de végül a szavazáson elvérzett a javaslatunk. Végezetül az önkormányzat helyi szervezeteinek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy mindenki tartsa be az együttélés alapvető normáit. Enélkül ugyan­is rengeteg bosszúságot, kese­rűséget kell elszenvedniük a pol­gároknak. Karalyos József Ki kaphat támogatást a közüzemi díjakhoz? Az idén is folytatódik a fővá­rosban a távfűtési-, a víz-, a csatorna- és a szemétszállí­tási-díj kompenzációja. A Fővárosi Közgyűlés dön­tésének megfelelően távfűtési díjtámogatásra jogosult az, akinek a Főtáv Rt. (akár más szervezeten keresztül) számlát bocsát ki és megfizeti a szám­la hozzájárulással csökkentett összegét. A távfűtési díjkom­penzáció havi összege csalá­donként: májustól szeptembe­rig 900, áprilistól októberig 1300, novembertől márciusig 1800 forint. A fenti támogatást legfeljebb a 24 ezer forint/fo havi nettó jö­vedelemmel rendelkező, gyer­mekeiket (akik után családi pót­lékot kapnak) egyedül nevelők, vagy egyedül élők és a legfel­jebb 16 ezer forint/fo havi nettó jövedelemmel rendelkező csa­ládok igényelhetik. A 16 ezer forint/fo feletti, de legfeljebb 20 ezer forint/fo havi nettó jö­vedelemmel rendelkező csalá­doknál ez a fenti összegek fele (450, 650, 900 forint) havonta. Víz-, csatorna- és szemétszál­lítási díjkompenzációra jogo­sult az, aki a számla kifize­tésére kötelezett, megfizeti a számla támogatással csökken­tett összegét és családjában van olyan személy, akinek a kerü­leti önkormányzat - az igénylés benyújtásának időpontjáig - gyermeknevelési, vagy rend­szeres gyermekvédelmi, vagy munkanélküliek jövedelem- pótló, vagy lakásfenntartási tá­mogatást, vagy időskorúak já­radékát, vagy rendszeres szo­ciális segélyt, vagy ápolási díjat nyújt, vagy közgyógyellátá- si igazolvánnyal rendelkezik; vagy legfeljebb 7 ezer forint/fő havi nettó jövedelemmel ren­delkezik a család. A víz- és a csatornadíjhoz havi 750 forinttal, a szemétszállítás költségeihez havi 250 forinttal járulnak hozzá. A jogosultságot igazoló igény­lőlaphoz az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (VII., Erzsébet körút 6.) juthatnak hozzá és ott kell azt 1998. január 1. és május 30. között leadni. Az arra jogosultak részére 1999. február végéig jár a kompen­záció, 1998. márciusától a- zoknak, akik március 31-ig, 1998. májusától azoknak, akik május 30-ig adják le a doku­mentumot. Az igényüket bejelentő jogo­sultak a támogatásról számla- jóváírás (csökkentett összegű számla) formájában értesülnek, a társasházi közös képviselők pedig névre szóló tájékoztatást kapnak. \

Next

/
Thumbnails
Contents