Erzsébetváros, 1998 (6. évfolyam, 1-17. szám)

1998-01-15 / 1. szám

háromhetente ingyenes 16 oldal ...és mégis működik! Csupán az ANTSZ jóin­dulatán múlik, hogy az Osvát utcai ifjúsági tago­zatos általános iskola még működik - sommázza a helyzetet Gyurisné Braun­steiner Márta képviselő­asszony, az oktatási bi­zottság elnöke. A tisztior­vosi szolgálat határozata ugyanis kötelezte az ön- kormányzatot, hogy a múlt év december 31-éig vé­geztesse el az intézmény­ben évek óta esedékes fes­tést, tegye rendbe a pad­lózatot, a csempézett fa­lakat, a megrongálódott ajtókat... Az iskola gond­jainak végleges megol­dása azonban reménytel- jesebb. A képviselő-tes­tület már határozott arról, hogy az intézmény meg­felelő, méltó körülmé­nyek közé kerüljön. Az oktatási bizottság ta­valy talált az iskola cél­jára kialakítható és fej­leszthető ingatlant a Ne­felejcs utcában, az előter­jesztést azonban az év utolsó három hónapjában nem tárgyalta a képvi­selő-testület. (Folytatás a 9. oldalon) Erzsébetvárosi közbiztonsági koncepció A képviselő-testület ta­valy decemberében el­fogadott közbiztonsági koncepciója alapján cselekvési tervek ké­szülnek Erzsébetvá­rosban a lakosság biz­tonságérzetének javí­tása érdekében. Az el­képzelések szerint az új, önálló kerületi rend­őrkapitányság létreho­zásával a közterüle­teken rendszeressé vá­lik az egyenruhás rendőri jelenlét. Továb­bá az önkormányzat szociális, foglalkoz­tatási politikájában - mint ahogy más kerü­leti feladatok esetében is - jelentős változá­sokat terveznek a bűn- megelőzés terén. (Folytatás a 4. oldalon) A csapat (képünkön) a te a világot Sao Paoló- karate egyik sajátos ágá- ban, és begyűjtötte a csa- ban: a goju-riu-ban ver- pataranyat (a 13. oldalon Civilek a pályán Az erzsébetvárosi társadalmi és civil szervezetek listáját közöljük a 14. olda­lon, s ugyanott ismerkedhetünk meg a civil rádiózás rejtelmeivel is. mutatjuk be őket „Ara- ny(os)lányok” címmel). Gémes Ferenc pedig a veterán Európa-bajnok- ság után Világjátékot nyert futásban. Most a New York-i maratonra készül (a 8. oldalon is­merkedhetünk meg ko­rántsem rendhagyó atlé­ta-karrierjével). Parlamenti képviselő-jelöltek Deutsch Tamás: „Kampány helyett párbeszédet!” Már csak néhány hónap választ el bennünket a par­lamenti választásoktól, így szükségesnek tartjuk olvasóink folyamatos tájékoztatását azokról a poli­tikusokról, akik Erzsébetváros képviselőjeként kívánnak a parlamentbe kerülni. Sorozatunkban most Deutsch Tamás, a Fidesz-Magyar Polgári Párt alelnöke, parlamenti képviselője nyilatkozik Erzsé­betvárossal kapcsolatos véleményéről és elképzelé­seiről. (Folytatás a 3. oldalon) Felülvizsgálták a „tilalmi listát” Újabb épületek laká­sainak megvásárlására nyílhat lehetősége több olyan VII. kerületi bér­lőnek, akikre korábban nem vonatkozott a la­kástörvény által biztosí­tott vételi jog - döntött a képviselő-testület még múlt év decemberében a lakásprivatizáció le­hetőségének kibővíté­séről. (Folytatás a 2. oldalon) Világbaj nokaink Pártsemleges ajánlás az önkormányzatnak ISKOLAJÁTÉK

Next

/
Thumbnails
Contents