Erzsébetváros, 1995 (3. évfolyam, 1-17. szám)

1995-01-19 / 1. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK v .V., • . - ; .................. ■ • - M unkához láttak a képviselők (Folytatás az 1. oldalról.) Ekkor még senki nem gondolta, hogy a második napirendi pont tárgyalása közel éjfélig tart. zelés módját - érvelt a polgármester, akit a cégbíróságon szóban arról tájé­koztattak, hogy a cégbejegyzést illetően már korábban is érkeztek törvényes­Bakonyi Karola előterjesztése szerint a korábbi testület jónéhány döntése károkat okoz az önkormányzatnak, ezért azok visszavonását javasolja. Toperczer Ferenc, a Polgári Szövet­ség és Antosik Ferenc, az SZDSZ frak­ciójának vezetője viszont felszólalásá­ban úgy vélte, hogy a szocialistákat politikai megfontolások vezetik, hiszen állításaikat nem támasztották alá gaz­dasági érvekkel, ráadásul a vagyonke­zelő társaság megszüntetése nem sze­repelt programjukban. Jogilag rendezetlenné válik a testület működése - bírálták a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) vissza­vonását is. és szavazáskor az ellenzék kivonult az ülésteremből. A képviselő- testület végül is hatályon kívül helyez­te alapszabályát csakúgy, mint az át­meneti gazdálkodást meghatározó ren­deletnek egyes rendelkezéseit. Így az 1995. évi költségvetés elfogadásáig a tavalyi büdzsé 80 százalékával rendel­keznek az önkormányzati intézmé­nyek. A kezdetekben zsúfolásig megtelt né­zőtér az esti órákra kiürült ugyan, ám a leghevesebb vita mégis az önkor­mányzat több milliárdos vagyonával gazdálkodó részvénytársaságok körül robbant ki. Eredetileg felfüggesztésről szólt az előterjesztés, azonban szóban már az alapítási határozatok visszavo­nását javasolta az MSZP. Rájöttem, hogy tabula rasa-t kell csi­nálni. és újra ki kell találni a vagyonke­ségi észrevételek. Tény. hogy az Erzsébetvárosi Va­gyonkezelő Rt. és az ERIK Rt. igazgató- sági elnöki székébe Tölgyesi Miklós, egykori SZDSZ-es alpolgármester, és a volt szabaddemokrata Lénával Béla került. Ők sajtótájékoztatójukon el­mondták. hogy bruttó 50 ezer forintért vállalták tisztségüket, ami szerintük az általuk viselt felelősséghez és általá­ban a vállalkozói jövedelmekhez képest egyenesen nevetséges. Mint megtudtuk, a felügyelőbizott­sági tagok díjazása 25 ezer forint, és azokba az SZDSZ, a Fidesz, a KDNP. és az MDF delegált embereket. Bakonyi Karola aláírása a bizonyíték, hogy a szervezetek átalakításával az MSZP is egyetértett - ezt Toperczer Fe­renc már az ülésen mondta a tavaly szeptemberi, többpárti megállapodásra hivatkozva. Szerinte a szocialisták szándékosan nem küldtek tagokat a bizottságokba. Dr. Szegő Tamás (MSZP), frakcióvezető ellenben kijelen­tette. hogy a jelek szerint sem pártja, sem a lakosság nem akarja a rész­vénytársaságok működését. Az MSZP tisztségviselők delegálásával nem kí­vánta legitimálni az előző testület - szerintük - hibás döntését. Ennek megfelelően a képviselő-testület - név szerinti szavazással - gyakorlatilag megszüntette az rt.-ket. A döntés értel­mében a vagyonkezelő feladatát a pol­gármesteri hivatal gazdasági irodája veszi át, míg az ERIK az átalakulás előtti formában, vagyis vállalatként folytathatja munkáját. A testületi döntéssel valószínűleg nem zárult le az indulatokat kiváltó ügy. Információnk szerint többen is pert kívánnak indítani az önkormány­zat ellen. Szabó Zsolt Politikai nyilatkozat Az MDF. A FIDESZ és a KDNP er­zsébetvárosi szervezetei 1994. októ­berében úgy határoztak, hogy közö­sen indulnak neki a választási küz­delmeknek. A cél, amelyet magunk elé tűztünk, nem volt kicsi. Nem kí­vánunk kevesebbet, mint Erzsébet­város polgári hagyományainak fel­élesztését és Budapest egyik legrosz- szabb helyzetben lévő kerületének el­indítását a felemelkedés útján. A választási eredmények ismereté­ben bátran állíthatjuk, hogy a Polgári Szövetség üzenete, a polgári erők ösz- szefogásának üzenete eljutott a kerület polgáraihoz és kedvező visszhangra ta­lált. hiszen csupán 3%-kal maradtunk el a győztes MSZP mögött. Úgy érez­zük. hogy nem csak a közös érdek, ha­nem a választói akarat is arra kötelez minket, hogy a jövőben együttműködé­sünket még szorosabbra fűzzük. Tisztában vagyunk azzal, hogy a hetekkel a választások előtt kierősza­kolt önkormányzati tövénymódosítás nem teszi lehetővé, hogy a mögöt­tünk álló polgári erők valódi súllyal képviseltessék magukat az önkor­mányzatban. Ennek ellenére min­dent elkövetünk annak érdekében, hogy programunkból minél több megvalósuljon. Ebben a szellemben 1994. decem­ber 18-án létrehoztuk a Polgári Szö­vetség Erzsébetvárosért (MDF-FI- DESZ-KDNP) Frakcióját. A frakció működése során törek­szik a kerület polgárainak érdeké­ben az együttműködésre minden demokratikus erővel, mert érdekel­tek vagyunk abban, hogy az önkor­mányzat intézményrendszerének te­kintélye helyreálljon és megszilár­duljon. 2 ERZSÉBETVÁROS 1995/1. szám

Next

/
Thumbnails
Contents