Erzsébetváros, 1994 (2. évfolyam, 1-17. szám)

1994-01-14 / 1. szám

ERZSÉBETVÁROS II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 1994. I. 14. Zsörtölődő' Jól nézünk ki! Egyre jobban. Megnyug­tató, hogy az év eleji áremeléseink sorá­ban legkevésbé a 2,8 % zsírtartalmú tej ára növekszik. így a bejelentés. Mondjuk ez a tej már nem az a tej, aminek sok kö­ze van a tehénhez... No meg a kolbász sem a régi, a szépemlékű fradikolbász, elegánsabb nevén főzőkolbász, amiben emészthetetlen mócsingok, porcok és zsírdarabok vannak ...... sózárványokkal összeszutyákolva. Hogy mitől szépemlé­kű? Attól, hogy valaha ez volt a kétforin­tos kolbász. Most mennyi, arról nem is ér­demes beszélni. A gyógyszerárakról tudhatjuk csak biztosan, hogy nem emel­kedtek, csak a térítési díjuk, mivel ennyi­vel kevesebb a támogatottságuk. így te­hát mindössze 40 %-kal kell többet fizetnünk értük. De az áruk maradt! A sta­tisztikai jelentésekben ez a tétel nulla lesz, hogy szebb legyen a leányzó fekvé­se. Vagy hogy egyebeket lehessen nyu- godtabb szívvel emelni. Tudom, tudom! Nem szabad a TB- önkormányzatot az ál­lami költségvetéssel összekeverni, de szerintem annak, aki sehogyan sem ké­pes elviselni az áremeléseket, ez a kü­lönbség tökmindegy. Persze nem min­denkit érint egyformán az áremelés (vagy árrendezés, ahogy régebben szemérme­sen mondták!). Az, aki a korcs kutyája megtalálójának 50 ezer forint jutalmat ajánl fel méregdrága rádióhirdetésben, biztosan nem izgatja magát annyira a te­járemelkedés mérsékelt volta hallatára, mint az, akinek ennyit kell egy évre be­osztania. Nem vagyunk egyforma helyzet­ben. A vérmérsékletünk sem azonos. A többséget azonban súlyosan érintik az ilyen év elején várható sokkolások. A kismértékű forintleértékelések, a (most) 20 %-os marhahús áremelés, az élelmi­szerek átlagban ugyanilyen mértékű eme­lése és az optimista nyilatkozatok. Ezek ugyan nem sokkolnak, csak lesúlytóak. Az egyre pocsékabb TV műsorokkal fordí­tott arányban emelkedik az előfizetési díj azoknak is, akiknek ez maradt az egyet­len szórakozása. Akik, ha jártak is valaha, már nem járnak színházba. Moziba sem mehet el egy család, mert nem tudják megfizetni. Aki azelőtt könyvet is vett nagynéha, leszokott róla. 10 % ÁFA sújtja azt is. Velünk együtt. Szegény elhunyt miniszterelnökünk hi- vatalbalépésekor egy belföldi postabélyeg hét forintba került. Most emlékbélyeget adtak ki az arcképével ugyanilyen célra. Ára 19 Ft. Tessék mondani, a bérek is 2,7-szeresükre fognak emelkedni? Ne ad­ja Isten, igen. És az árak?! Fürj A vállalkozók és a lakosság A mi kis ügyeink Tessék mondani, mi kell a vállalkozói igazolvány kiváltásához? Kérem, megmondaná mi változott meg az életbelépett vagy én nem is tudom, csak lépő lakástörvényben? Új lakásba költöztünk, nekem azt mondták, itt kell bejelenteni a címünket. Tessék mondani...? Mondja a k... életbe, mikor intézik már el... A Polgármesteri Hivatal 1990. február el­sején megnyílt Lakosságszolgálati - régen Ügyfélszolgálati Iroda - dolgozóira naponta kérdések és szidalmak tucatjai zúdulnak. Ez az iroda az egyik kapocs a lakosság és a Polgármesteri Hivatal között. Itt csapód­nak le a lakosságot érintő problémák, ame­lyek kivétel nélkül mindenkit sújtanak. Van, aki csak kesereg, van aki kifejezetten agresszívan lép fel. De a megoldást minden­ki az irodától várja el, ahol huszonnyolc ügyintéző dolgozik. Ők látják el az ipari- ke­reskedelmi- vállalkozói és szolgáltatói elle­nőrzési feladatokat, itt intézik a közterület­hasznosítási, az igazgatásügyi, a csarnok- és piac hatóságfelügyeleti és a lakásügyi fel­Képviselő-testületi ülés adatok közül azokat, amelyek azonnali elin­tézést kivannak. Az itt dolgozók általános információt adnak a lakosságnak és ide le­het lakossági panasszal fordulni. Hétfőn­ként az ingyenes jogsegélyszolgálatot is igénybe vehetik az arra rászorulók. Itt állítják ki a kisállatok származási bizo­nyítványát, az úgynevezett marhalevelet. Az iroda felügyeli a jövedéki törvény végrehaj­tását valamint a fűtőolaj kiadásával össze­függő feladatokat is ellátja. Munkájukról a hatványozottan jelentkező kerületi gondokról Rátkai Imrénével, az iro­da vezetőjével beszélgettünk. (Folytatás a 3. oldalon) Elnapolt lakásrendelet Sokakat érintő és érdeklő - a lakás, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér­beadásáról szóló - rendelettervezet megvita­tása volt a témája Erzsébetváros idei első képviselő-testületi ülésének. A benyújtott tervezet ismeretében a jogi bizottság véleménye az volt: a lakástörvény végrehajtásáról szóló rendelet megvitatását, illetve elfogadását a január 6-ai ülésen ne tűzzék napirendre. A kérdéssel a január 20- ai rendkívüli testületi ülésen foglalkozza­nak. A szükséges módosító javaslatokat az érdekeltek január 13-ig nyújtsák be a jegy­zőhöz, s az azt követő átdolgozás után már egy elfogadásra alkalmas tervezet kerülhet a képviselők elé. A január elejére elkészült anyagot ugyanis tárgyalásra, illetve elfoga­dásra alkalmatlannak tartotta a jogi bizott­ság. Az első tervezetben találhatók olyan megfogalmazások, amelyek nem egyértel­műek, a lakásrendeletnek pedig világos el­igazítást kell adnia az erzsébetvárosi lako­soknak. Akadtak olyan képviselők, akiknek az volt a véleményük, ne vegyék le a napirendről az előterjesztett témákat, s ha a benyújtott rendelettervezetet nem is fogadják el, a tes­tületi ülésen vitassák meg a szükséges mó­dosításokat. A szavazáskor azonban a kép­viselők többsége amellett tette le a voksát, hogy a január 6-ai ülésen ne tűzzék napi­rendre a lakás- illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló ren­delettervezet megvitatását. A jogi bizottság javaslatának megfelelően a napirendeket a január 20-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésre prolongálták. S. É.

Next

/
Thumbnails
Contents