Erős Vár, 2010 (80. évfolyam, 1-6. szám)

2010-02-01 / 1. szám

AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 80. ÉVFOLYAM_________________________2010 FEBRUÁR_________________________________1. SZÁM “MENJ ÉS NÉZD MEG, HOGY JÓL VANNAK-E TESTVÉREID ÉS A NYÁJ!” Örömmel számolok be az Erős Vár ol­vasóinak a Kanadában és az Egyesült Államokban tett utazásunkról. Min­denek előtt megköszönöm, Prőhle Ger­gely országos felügyelő, a [budapesti székhelyű] Magyar Evangélikus Kon­ferencia elnökének nevében is a meg­tapasztalt szeretetet és bizalmat. Hálá­sak vagyunk a meghívásért Bernhardt Béla főesperesnek, Tamásy Éva és Zol­tán clevelandi lelkészeknek, valamint dr. Mekis Éva torontói gyülekezeti felügyelőnek. Torontót, Chicagót, továbbá Colum­­bust, Clevelandot, Cuyahoga Fällst, és Washington DC-t érintő tíz napos kör­utazásunkra ennek az igének a fényé­ben indultunk:"Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj!" (1MÓ- zes 37:14). Elmentünk, és megnéztük. Jó volt együtt lenni. Most már jobban tudjuk, mit tehetünk egymásért, és fő­leg egyértelműbbé vált, hogy miért kell imádkoznunk. Beszámolómban a teljesség igénye nélkül tallózok a sok-sok élmény kö­zött. Prőhle Gergely az összefüggése­ket sokszor új megvilágításba helyező, egyszerre személyes és tárgyszerű elő­adásaival szerzett alighanem méltán elismerést. Magam főleg igeszol­gálatokat vállaltam. Jelen írásomban ezért azt a vezérelvet követem, hogy elsősorban az igei alkalmakról számo­lok be oly módon, hogy prédikációim néhány gondolatát is papírra vetem. Ezzel is jelezni kívánom, hogy ennek az utazásomat nem turisztikai élmény­ként éltem át, de még csak nem is egy­házdiplomáciai feladatnak tekintettem, hanem azt kifejezetten lelkipásztori lá­togatásnak szántam. Emberek jönnek és mennek, de Isten igéje örökre meg­marad! I. Toronto Ádvent első vasárnapjának hétvégé­jét tölthettük ebben a hatalmas kana­dai városban. Jó volt a Mekis család vendégszeretetét élvezni, majd ismer­kedni a város nevezetességeivel, így például letekinteni a Torony szédítő magasságából, vagy megcsodálni a Holt tengeri tekercseket bemutató na­gyon színvonalas kiállítást. Legna­gyobb élményünk azonban a magyar hívekkel való együttlét volt, a város német templomában. Az Istentiszte­leten igére szomjas gyülekezetként, a szeretetvendégségen felelősen e­­gyüttgondolkodó közösségként voltak jelen a hívek. A torontói magyar evan­gélikus gyülekezetnek nem egészen ötven tagja van, akik egyebek mellett a mai Magyarországról, a Felvidékről, Erdélyből, a Muravidékről és a Vajda­ságból kerültek Kanadába, különböző történelmi korokban. Örültünk annak, hogy együtt ebédelhettünk Vass Zol­tán református és Sajgó Szabolcs római katolikus lelkésszel, tyszen a feleke­zetek együttműködése szórványhely­zetben különösen is létfontosságú. "Ne félj, kicsiny m/ái!" (Lukács 12:22-32) Kicsiny nyáj - nem mindegy, hogy a hangsúlyt melyik szóra tesszük. Ha a ki­csinységet emeljük ki, akkor az örök kiszol­gáltatottságjut mindig eszünkbe. Feleke­zeti és nemzeti hátrányok. Kisebbrendűségi érzés. Ám tehetjük a hangsúlyt a "nyáj" szóra, és akkor megérthetjük, hogy tarto­zunk valahová. Vihar idején összebújha­tunk. Egymást melegíthetjük. És főképpen: pásztorunk, ráadásul Jó Pásztorunk van. Ezért énekelhetjük: Ne csüggedj el, kicsiny sereg... Jézus szavainak folytatása is van, és a teljes mondat így hangzik: "Ne félj, kicsiny nyáj, mert Isten úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot". Sajátos je­lentést kap mindez a mi esetünkben, főleg, ha Reményik sorira gondolunk: “elvétetett az ország tőlünk, / Elvétetett a hatalom,/ És a dicsőség is elvétetett". A mai Ma­gyarország határain kívül, túl az óceánon, rokonoktól, barátoktól több ezer mérföldre élnek a torontói magyarok. Annál inkább össze kell tartani a kicsiny magyar nyáj­nak. II. Ökumenikus lelkésztalálkozó Clevelandban Emlékezetes marad számunkra az a délelőtt, amelyet különböző felekezetű magyar lelkészek közösségében tölt­hettünk a nyugatclevelandi templom termében. A "kicsiny nyáj" Jó pásztor mellett dolgozó bojtárai alighanem könnyen megfáradnának, ha nem len­ne ez a szellemi és lelki közösség. "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek" (Máté 18:19-20) Görgey Gábor Nincs közös akarat című versében így ír: "Valahányszor minden lakó / Egyszerre sóhajt, / A bérház föle­melkedik, /Mint egy kivilágított léghajó.// Csakhogy egyszerre sohasem / Sóhajt minden lakó, / Ezért nem emelkedik föl a bérház, /Mint egy kivilágított léghajó." A magyar nemzet sokszor olyan, mint ez a bérház. Nincs összefogás. Még sóhajtani sem tudunk egyszerre Pedig felemel­kedhetnénk. Németh Lászlóval szólva "emelkedő nemzet" lehetnénk Vagy Illyés Gyula metaforájával a "haza a magasban" lehetne a miénk. Talán csak kivételes tör­ténelmi pillanatokban volt erre az össze­fogásra példa. Mondjuk 1956-ban, és úgy­­ahogy 1989-ben. Akkor mintha felemel­kedett volna ez a bizonyos bérház, ha nem is mint egy léghajó, de legalább mint egy papírrepülő... S akkor még nem szóltam arról, hogy bizony az egyházban sem na­gyon tudunk egyszerre sóhajtani. Bizony, hiányzik az összefogás. Emelkedés helyett jószerével azt éljük át, hogy lefelé húznak a gondok. Jézus az egyetértés és az összefogás fon­tosságáról szól: "Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyet­értenek a földön mindabban, amit kémek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott va- [s]

Next

/
Thumbnails
Contents