Erős Vár, 2008 (78. évfolyam, 1-5. szám)

2008-02-01 / 1. szám

2. oldal ERŐS VÁR r “Hagyjad az Urra a te útadat...” A novemberi A1MEK közgyűlésen elhangzott főesperesi jelentés bevezetője Főtisztelendő és Nemes Közgyűlés! A zsoltárok könyve sokféle módon segít az életvitelben, amint az egyes zsoltárokban kifejezést nyer az emberi tapasztalat és hit széles skálája. így fordul a zsoltáríró Istenhez a nyomorúság idején, így fejezi ki kesergését bűnös voltán, így szárnyal a magasba, örvendezvén Isten eligazító törvényein, így ad hálát Isten kegyelméért, így zengi Isten dicsőségét, így ígér vallástételt és bizonyságtevést, és így döbben rá, hogy jövőjét rá kell bíznia arra, Aki kézbentartja, vezeti, és célt ad neki. A 37. Zsoltárból mottóul választott 5. vers — “Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál Benne, majd Ő teljesíti.” — erre tanít mindnyájunkat, erre tanít­ja a Konferencia közösségét is. Különösen, ha tekintetbe vesszük az évszázadnyi történetű északamerikai magyar evangélikusság mai állapotát, bizony megszomo­rodik a szívünk a hatalmas lemorzsolódáson. Ha mondhatjuk, “óriási” kisebbség vagyunk nemcsak északamerikai vonatkozásban, hanem a még meglévő északa­merikai magyarság családjában is. Szórványterületünk nagysága miatt nem is tudhatjuk, merre élnek magyar evangélikusok, s nem mérhetjük fel, hogy hányán is lennénk igazán. Legfeljebb ha általános statisztikát veszünk figyelembe, s abban mondjuk a 3%-ot evangélikusnak tartjuk. De az ige azt fedi fel nekünk, hogy ilyen lamentálásnak sok érteleme nincs. Isten a szolgálatra hívott el bennünket, ennek az Amerikai Magyar Evangélikus Konferenciának a kötelé­kében, s bátra bízhatjuk Reá magunkat. A jövő kutatása nem feladatunk, hacsak nem úgy, hogy lépni merünk felé, hiszen már Ő, Aki elhívott ottvan, int követésére és terelget is minket azon az úton, melyet Ő nyit meg számunkra. Tisztelettel köszöntőm e közgyűlés valamennyi kedves résztvevőjét, de rend­kívüli kiváltság számunkra az, hogy köszönthetjük Ft. Gáncs Péter püspök urat és feleségét, mint Konferenciánk (AMEK) vendégeit. Püspök úr a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének a főpásztora, a tavaly októberben Orosházán megalakult Magyar Evangélikus [Világ-] Konferencia 1. alelnöke, s mint ilyen, a nyugateurópai és tengerentúli magyar evangélikusság gondozója, hazai összekötője. Jelenlétének a különös jelentősége az, hogy — noha az elmúlt 100 év során meglátogattak minket hazai ev. püspökök, azok a látogatások mindig valami egyéb eseményen való részvétel kapcsán történtek — Püspök úr közvetlenül az AMEK ügyében tartózkodik közöttünk, s ezt hálásan köszönjük. Reméljük, hogy ittlétük és találkozásaik gazdagítják ismereteiket, szélesítik tapasztalataikat, mélyítik összetartozásunkat, s mindezeken felül kellemesnek is bizonyulnak. Isten hozta Mindkettőjüket! (Szerkesztett változat.) Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Szenvedéseddel és haláloddal visszaadtad az örök életet, mert szeretsz minket. Hálát adunk ezért a nagy szretetedért és irgalmadért. Segíts, hogy életünk minden napján áldjunk és magasztaljunk Téged megváltó szenvedésedért és halálodért. Szentlel­­keddel tégy minket a hitben erősebbé, az engedelmességben készségesebbé, a szeretetben buzgóbbá, a reménységben örvendezőbbé, és a türelemben bizakodóbbá. Add, hogy naponként meghaljunk a bűnnek, hogy igazságban és szeretetben szolgáljunk Neked. Te főpaunk és közbenjárónk vagy, s megérted gyengeségünket és elesettségünket. Hozzád sietünk bűneinkkel és gondjainkkal. Légy hozzánk kegyelmes, és add, hogy értünk kio­ntott drága véred erősítsen életünkben és halálunkban. Légy nagy kegyelmeddel azokkal közöttünk, akiknek az élet szenvedéseivel és kísértéseivel kell megküzdeniük, erősítsd és gyógyítsd valamennyiőjüket. Vigasztald a gyászolókat az örök élet reménységével és a megholtakra áraszd az örök világosság fényét. Áldd meg népünket és nemzetünket a Kárpátok övezte földön és azon kívül is, hogy testvéri összetartásban szeretetben szolgáljunk, békében éljünk, serényen munkálkodjunk, a közösséget kölcsönös megbe­csüléssel építsük, és szent Nevedet dicsőítsük minden idők végéig; Aki az Atyával és a Szentlélekkel, egy igaz Isten, élsz és uralkodói örökkön örökké. Ámen. S Adományok nyugtázása Köszönettel nyugtázzuk a 2007. nov. 25-e és 2008. jan. 25-e között vett adományokat. •AZ “ERŐS VÁR’-RA Minden előfizetés a címszalagon kiemelten jelzett év végén jár/járt le. Előfizetések vételét a címszalagon jelezzük; itt a felülfizetéseket, stb. soroljuk fel: $106: v.Bócsay Zoltán (OH). $100: Asbóth Gyula szülei, Nt. Asbóth Gyula táb. alesperes és felesége sz. Pfeiffer Ilona emlékére (VA), Becker György szülei, Nt. Becker Jakab és felesége sz. Bejek Ilona emlékére, és ajándék előfizetésre is (IL). $80: Fája Krisztina (NJ), $75: Balázs Dénes ajándék előfizetésre is (PA). $50: Bársony Eszter (NY), Vass György (IL), N.N. (ON). $40: Könyves Mihály (OH), Pa­lotai László (BC). $35: Gősi Irma ajándék előfizetésre is (FL). $30: Ketzán Tibor (PA), Kocsis Irma (NY). $25: Brachna Etel (OH), Markovits Anna férje, Nt. Markovits Pál em­lékére (OH). $20: Jókay Edit (IL), v.Kernes László (OH), dr. Soldes Ilona (NY), Szeless Berta (OH), Tamásy Éva ajándék előfizetésre (OH). $18: Mcrgl Éva(PA). $16: RáczZsuzsa ajándék előfizetésre (OH). $15: Sipos Györgyi (WI). $14: Dr. Berzsenyi Gyögy (CO), Lengyel Károly (OH). $12: Könyves Artúr (OH), Nagy Ernő (OH), Szent Királyi János (OH). $ 10: Dr. Érti János (CO), Rönkös Lujza (OH), Szabó L. Erzsébet (OH), Tomaschek László ajándék előfizetésre (OH). $8: Borsos Erzsébet (FL), Mildenberger Pál (NY). $6: Irsay Nandine ajándék előfizetésre (CA), Rupprecht Péter (TX). $5: N. Fekete Miklós (NJ), Szalay Gyula (FL), Zugor Ernő (ON). $4: Dandy Edit (FL), Kölley Zsuzsa (ON), Miller Henrik (OH), Patay Eszter (IL), Szabó Terézia (OH), Szikora Margit (OH), $2: Bíró Zoltán (OH), Halászi Ildikó (CO), dr. Vincze Lajos (FL). •AZ A.M.E.K. SZOLGÁLATÁRA: $400: Féja Krisztina (NJ). $100: Dr. Mé­száros Sándor (PA), dr. Sándor Imre (AZ), Sárkány Károly (SC). $60: Bertalan Imre (PA), Kert Marianne (FL). $50: Első Magyar Evan­gélikus Egyház (OH). $40 Könyves Mihály (OH). $30: Madaras Emma szülei, Nt. Zsembe­­rovszky János ev. lelkész és felesége Emmi em­lékére (MA), Szontagh György (NC). $20: Ba­bos Sándor felesége sz. Karner Margit emlé­kére (ON), Gősi Irma (FL), Tomaj Gusztáv (PA). $10: Petrákovits Mária (IL). $5: Szalay Gyula (FL). •A.M.E.K. TAGSÁGRA 2008: Babos Sándor (ON), Baráth Janka (FL), Beodray Ferenc (OH), Bernhardt Béla András (OH), Bertalan Imre (PA), N. Fekete Miklós (NJ), Féja Krisztina (NJ), Finn Katalin (MA), dr. Gombocz István (SD), Gősi Irma (FL), dr. Hódos Frigyes (IL), Lovagi Tibor (OH), Madaras Emma (MA), Nagy Károly (CT), Papp Gábor (FL), Rácz Zsuzsa (OH), Sárkány Károly (SC), Szontágh György (NC), Tomaj Gusztáv (PA). 2009: Bojtos László (OH), Könyves Artúr (OH), Könyves Mihály (OH), Palotai László (BC), Petrákovits Mária (IL), Szalay Gyula (FL), Vajda István (FL). 2010: Gracza Rezső (MN), Szabó Judit (NJ). -------------folytatva a 7. oldalon------------­________________78. évfolyam

Next

/
Thumbnails
Contents