Erős Vár, 2008 (78. évfolyam, 1-5. szám)

2008-02-01 / 1. szám

AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 78. ÉVFOLYAM_______________________ 2008 FEBRUÁR No. 1 (368). Vol. 78. February 2008. USPS178-560 1. SZÁM KÜLÖNLEGES KÖZÖSSÉG, AZAZ KOINÓNIA Olvasd: 1 Kor int hús 10:15-17. Az emberrel foglalkozó tudományok — az antropológia, a szociológia, a lélektan — a Szentírással megegyezően mind azt tanítják, hogy az ember közösségi lény. Ebben a tekintetben a legmodernebbek sem mondanak mást, mint az ókor nagy bölcsei. Különböző közösségekhez tartozunk, amelyek különböző módon jönnek létre. Más más erő kovácsolja össze őket, fela­datuk és persze jelentőségük tekintetében is különböznek. A család vérszerinti kö­zössége mellett fontos helyet foglal el a munkahelyek közössége. Közösséget te­remt az azonos érdeklődés, az együtt átélt öröm, vagy együtt elviselt szenvedés. Kö­zösség formáló erő az eszme, a társadalmi rétegződés, vagy éppen a játék. E sokféle-fajta közösség mellett fenti igénkben egy különös közösségről van szó, amely nem illik be ezeknek a sorába. Igaz, kívülről nézve hasonlónak tűnhet, de lényege szerint egészen más. Páratlan a maga nemében. Megkülönböztetésül ne­vezzük ezt a közösséget a Biblia görög szavával “koinóniá”-nak. Ez Krisztus ta­nítványainak az összetartozása, amit az Apostoli Hitvallás a “szentek közösségé”­­nek nevez. Erről szólva, elöljáróban két félreértést kell elkerülnünk. Félreértés lenne azt gon­dolni, hogy a koinónia ideális közösség, ahol az ember mentes lenne a bűn rontó hatalmától. A koinónia sem bűnmentes kö­zösség. Aki ilyen illúziókat táplál, keser­vesen csalódni fog. Alapvető félreértés az is, amely szerint a koinónia fölöslegessé teszi, kiszorítja a közösségi élet egyéb formáit. A kétféle kö­zösség ugyanis nem áll szembe egymással, nem is elkülönülten él egymás mellett. A kétféle közösség egymáshoz való viszo­nyát Jézus a só és a kovász hasonlatával fejezi ki. Vagyis a koinónia tagjai nem lép­nek ki az emberi közösségekből, hanem a­­zokban és azokért élnek. Ennek a különös keresztyén közösségnek az a jellemzője, hogy két összetevője van; egy függőleges, ez a Jézussal való közös­ség, és egy vízszintes, ez a tanítványok kö­zössége egymással. Ez a kettős irány mege­gyezik a nagy parancsolat hasonló kettős­ségével: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes telkedből, és teljes elmédből, és szeresd felebarátodat, mint magadat. Mit mond Pál ebben az igében a Krisz­tussal való közösségről? Figyeljük meg, nem általánosságban beszél róla, hanem a Krisztus vérében való közösségről szól. Vagyis Jézus keresztjét, áldozati halálát említi a közösséggel kapcsolatban. A Gol­gotára mutat, ahol Krisztus vére kiontatott bűneink bocsánatára. Az embernek Istennel való közösségét a bűn teszi lehetetlenné. Az ember erkölcsi, szellemi, vagy vallásos erőfeszítésével a bűnt nem tudja kiküszöbölni. Ezt az akadályt csak a bocsá­nat háríthatja el. Istennel való közös­ségünknek feltétele és ára tehát az, hogy Jézus vére kiontatott bűneink bocsánatára. Maga Jézus mondta ezt így életének utolsó estéjén. S mi is így mondjuk és így tapasz­taljuk minden úrvacsoravétel alkalmával - a hálaadás kelyhe a Krisztussal való közös­ségünk. Az úrvacsora így részesít a múlt nagy üdveseményének, a golotai keresztnek az áldásában. A koinónia a Krisztussal való közösség mellett a tanítványok vízszintes irányú kö­zösségét is jelenti. Pál erről elsősorban a kenyérrel kapcsolatosan szól. Egyek va­gyunk, hiszen mindnyájan az egy kenyér­ből részesedünk. Az egység megvalósítása tehát nem emberi feladat. Az egység az é­­rettünk megtöretett “kenyériben, Krisz­tusban van. Ez a közösség nem emberi szimpátián, nem ügyes szervezésen múlik, nem a közös érdeklődés, vagy a sors az alapja, hanem egyszerűen az, hogy együtt részesedünk Krisztus értünk hozott áldoza­tában. A tanítványi közösségnek is feltétele tehát a kereszt. Ebben a közösségben, amely az úrva­csorában születik, s amely a szeretetben valósul, van elrejtve az üdvtörténeti jelen, vagyis a feltámdott Jézus jelenléte. Hiszen Jézus úgy ígérte, ha övéi egyakarattal, sze­retetben vannak együtt, akkor ott van kö­zöttük. Ez az egyet akaró szeret a tanit­­ványi közösség ismertető jele. Szent Ágoston, Aquinói Tamás, és Lu­ther egyaránt a szeretet szentségének ne­vezte az úrvacsorát. S ez azt jelenti, hogy ebben a szeretetközösségben lesz képessé a tanítvány a szeretetnek arra a radikaliz­musára és egyetemességére, amelyről Jé­zus a Hegyi Beszédben, Pál apostol pedig a Szeretet Himnuszában szól. A koinónia ezért sohasem lehet zárt közösség, hanem a szeretet nyitottságával és szolgálatával jeleníti meg Jézus Kriszrtust. Az úrvacsora azonban nemcsak az üdv­történet múltjára, a kereszt áldozatára mu­tat és nemcsak az üdvtörténet jelenében, a feltámadott Jézussal való közösségben ré­szesít, hanem emlékeztet az üdvtörténeti jövőre, Isten országának végső megvaló­sulására is. Az utolsó vacsorán maga Jézus célzott erre az eljövendő beteljesülésre, amikor ezt mondta: Nem iszom mostantól fogvaa a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom vele­tek Atyám országában. Pál apostol is az úrvacsora szereztetési igéi után Jézus eljöveteléről szól: Vala­mennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az úrvacsora így az eljövendő üdvösségnek az előíze, kóstolója. Ez a re­ménység a konóniával kapcsolatban azt je­lenti, hogy Isten országában zavarmentes lesz az Istennel és a testvérekkel való kö­zösség. Ennek a reménységnek a leírásá­hoz a Jelenések könyvének a víziói kelle­nek, a Bárány menyegzőjének a vacsorá­járól, az Isten sátoráról, ahol az ember együtt lakhat Istenével, a fehér ruhások megszámlálhatatlan seregéről, akik meg­mosták ruhájukat a Bárány vérében. Jézus erre a koinóniára hív: Részese­désre áldozati halálában, a szeretetben, és a reménységben. Bizony boldogok azok, aki ezt a meghívást elfogadják! Madocsai Miklós ev. lelkész. In: “Csillagfény.” <35 oo cro (To cxT cro cxf cro cro tro ctj cro cxl cro cro

Next

/
Thumbnails
Contents