Erős Vár, 2000 (70. évfolyam, 1-6. szám)

2000-02-01 / 1. szám

2. oldal ERGS® VÁR 70. ÉVFOLYAM ‘56-os mártírok temetője Zámolyi Gyula, a mosonmagyaróvári evan­gélikus gyülekezet nyugdíjas lelkésze júli­usban fogja ünnepelni 90. születésnapját. Hosszú lelkészi pályafutásának talán leg­nehezebb szolgálata az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári véres sortűz áldozatai­nak a temetése volt. Eddig még sehol, sen­kinek nem beszélt az akkori eseményekről. Most azonban az Erős Vár olvasóinak meg­nyílt és hiteles tanúként, átélőként mondta el a hosszú évekig ki nem mondott igazságot. — Villámgyorsan futott szét Mosonma­gyaróváron a hír október 26-án, hogy a Mo­­fém gyár munkásai kivonulnak a városháza elé, hogy a vörös csillagot levegyék az épü­letről —- kezdte felidézni emlékeit Zámolyi Gyula. — Magam is kimentem a helyszínre és meglepetten láttam, hogy a vörös csillagot a városi párttitkár vette le a városháza épüle­tének a homlokzatáról. A hangulat békés volt, semmijei sem mutatta, hogy az esemé­nyek drámai fordulatot vesznek. — A vörös csillag eltávolítása után elin­dult a tömeg, hogy a határőrlaktanyáról is levegyék a vörös csillagot. A városi bíró­ságnál kettévált a menet és sokan a mosoni városzrész felé indultak, hogy a Kühne gyár elé vonuljanak. Én ehhez a csoporthoz csat­lakoztam Félúton járhattunk, amikor meghallottuk a sortűz hangját. Visszafor­dultunk és éppen akkor érkeztünk a kórház elé, amikor két szürke lóval húzott stráfko­­csin megérkeztek az első halottak és sebe­sültek. Én akkor a parókiára mentem, ahon­nan szemmel követhettem az eseményeket. —Másnap kimentem a temetőbe és akkor már ottfeküdtek kiterítve a véres sortűz ál­dozatai. Megdöbbentő volt a sok fiatal gaz­­dászhallgató holttestének a látványa. A lel­készkollégákkal találkozva, megbeszéltük, hogy délután fél 1-kor kiharangozzuk az áldozatokat. Ám az egyházfi nem mert ha­rangozni, így magam mentem át a templom­ba, hogy megkonduljanak a harangok az áldozatok emlékére. — Nem sokkal később értesítést kaptam a kollégákkal együtt a városházáról, hogy az áldozatok temetése vasárnap délután lesz, s a temetés részletei megbeszélése Céljából aznap délelőtt a városházára menjek be. Ezen a megbeszélésen többek között részt­­vett a városi rendőrkapitány és nagy meg­döbbenésemre a volt párttitkár is. Megál­lapodtunk abban, hogy ökumenikus szer­tartással veszünk búcsút az áldozatoktól. — A temetésen rengetegen voltak. Érde­kes módon semmiféle biztonsági intézke­désre nem került sor, igaz, a temetés mentes volt minden provokációtól. Rendőrt nem lehetett látni, újságírót annál többet. Később Szabó József püspök úr elmondta, hogy ő a mosonmagyaróvári temetést a svájci televí­zióban látta. A halottak többségét közös sír­ba helyezték. Először a katolikus kolléga végezte el a maga szolgálatát, majd én pré­dikáltam arról az igéről, hogy “nincs sen­kiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért”. Ugyan sohasom szoktam olvasni a prédikációt, de akkor minden mondatomat szó szerint leírtam A Az evangélikus egyházi zene legkiemel­kedőbb alakja Bach János Sebestyén. Talán legcsodálatosabb műve a Máté passió. Eb­ben ott van a megrázó jelenet, amikor Pilá­tus felveti a kérdést: Kit bocsássák el, Jézust vagy Barabbást? És a nép így felel: Barab­­bást! Bach ezt a pillanatot egyszerűen, de igen hatásos eszközzel jeleníti meg. A “Barab­­bás” szóra disszonáns akkordot ír, egy szű­kített heteshangzatot. Ezzel fejezi ki azt, hogy a nép válasza megdöbbentő, váratlan, és felháborító. Hiszen a bűntelen Jézus he­lyett egy gyilkos szabadonbocsátását kéri. Szokás arról is beszélni, hogy ugyanaz a tömeg követeli most Jézus halálát, amely virágvasámap hozsannával köszöntötte... Ha az írásba belemélyedünk, világos lesz, hogy a Barabbást kiáltó tömeg válasza való­jában nem a nép válasza. Végső soron nem a nép, nem is Pilátus, hanem Isten döntött... Jézus döntött úgy, hogy Barabbás — illet­ve az ember — helyébe lép. Átveszi, magá­ra vállalja az ítéletet. És így a hivő számára ez a megrázó pillanat az élet és a szabadulás pillanata lett! Az ítélet lesújtott, Jézus he­lyettünk vállalja a büntetést. Nincs szó vereségről, bukásról. Jézus nem tragikus hős, hanem áldozat, Szabaditó, Megváltó. Amikor Barabbás neve elhang­zik, valójában Isten végtelen kegyelme tárul fel. Elfogadja, hogy Jézus helyünkbe lép, átveszi, átvállalja azt, ami nekünk járna... Barabbás szabad: de ez valójában nem a “gonoszság győzelme”, hanem Isten kegyel­mének csodálatos kinyilvánulása. Persze a disszonáns akkord azt is jelzi, hogy a természetes emberi ész mindezen megbotránkozik. Nem csoda, hiszen mindez csak hittel fogható fel. Hogy Jézus értem halt meg, ezt csak akkor tudom komolyan venni, ha az Igét úgy veszem, mint szemé­lyesen nekem szóló üzenetet (Róma 10:17). Isten megbékéltette magát a világgal. Ba­rabbást, kiáltja a tömeg. Ez a döntés pilla­nata. Eldőlt, hogy megnyílik az út a kegye­lem trónjához. közös simái végzett szolgálat után még azo­kat az áldozatokat is elbúcsúztattuk, akiket családi sírboltba helyeztek. — Az akkori temetésnek az emléke azóta is nyomasztólag hat rám. Értelmetlenül kiol­tott életek, derékba tört életutak, ami után el nem múló gyász következett. Egy ember­telen és értelmetlen ideológia áldozata volt az a sok ártatlanul meghalt ember. Sokszor imádkoztam értük, hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló, és Isten adjon nekik a sír ölén csendes békességet. Luther Márton is megértette ezt. Ezért volt a reformáció. Bach János Sebestyén is hittel elfogadta ezt. Ezért szól egyházi zenéje újra meg újra a Megfeszítettről. Végül egy személyes kérdés: Mit jelent nekünk ez a pillanat, mit jelent az a disszo­náns akkord, amelyben egykor elhangzott a megdöbbentő válasz — Barabbást!? ("EvangéukDt ti«-) Gáncs Aladár ev. lelkész “ÁRPÁDHÁZ” GENFBEN Mindannyiunk büszkesége, de a fasoristá­ké különösen is, hogy dr. Bogsch Árpádról, a Szellemi Világtulajdon Intézetének volt (1973 és 1997 közötti) vezérigazgatójáról — a genfi Fasor Egyesület elnökéről s egy­kori fasori diákról — nevezték el Genfben a Nemzetek terén található 19 emeletes inté­zeti székházat. Ha arra járunk, örömmel do­bogtassa meg szívünket az a tény, hogy ma­radandó értékeket hoznak létre hazánk szü­löttei szerte a nagyvilágban, s ami ráadásul fontos, hogy ebben az esetben a világ érté­kelte is azt. Neves honfitársunk munkássá­gát számos ország jutalmazta kormánykitün­tetéssel, díszpolgársággal, címekkel, rend­jelekkel, stb. Termékeny életművét méltó­képpen példázza a róla elnevezett “Bogsch Árpád Épület”, czj/gmé BÉKÜLÖBEN Az 1996 elején, az akkori egyházvezetés kétes módszere folytán zágrábi és légrádi csoportra szakadt Horvátországi Evangé­likus Egyházban felderülni látszik a megbé­kélés napja. A két csoport képviselői de­cember közepén Genfben, az Evangélikus Világszövetség égisze alatt tartottak megbe­szélést azzal a céllal, hogy helyreállítsák egyházuk egységét. Egyébként 1997 óta az EVSZ felfüggesztett minden anyagi segít­séget mindaddig, míg az egyházban a rend helyre nem áll. Ahogy dr. Noko Ishmael EVSZ főtitkár megjegyezte: “A Horvátor­szági Evangélikus Egyházban akkor lesz békés rend, ha az érdekelt felek azt igazán óhajtják.” Iwi Kiss Miklós, mosonmagyaróvári ev. lelkész A disszonáns akkord: “Barabbást!”

Next

/
Thumbnails
Contents