Erős Vár, 1994 (64. évfolyam, 1-6. szám)

1994-02-01 / 1. szám

POSTMASTER: SEND ADDRESS CHANGES (FORM 3579) TO ERŐS VÁR, BOX 602148, CLEVELAND, OHIO 44102. NO. 1 (284) VOL. 60, FEB. 1994. USPS178560 AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 60. ÉVFOLYAM______________________________1994. FEBRUAR_________________________________________1. SZÁM AZ ÚR IMÁDSÁGÁVAL BÖJTI UTAKON “így szólt Jézushoz az egyik tanítványa: ‘Uram, taníts minket imádkozni.’ Ő pedig ezt mondta nekik: ‘Amikor imádkoztok, ezt mondjátok...’” * Imádkozzunk! Mi Atyánk, Ki vagy a mennyekben! Köszönöm Néked, Istenem, hogy Téged, a mindenség Urát “Atyámnak” nevezhetlek a Jézus Krisztus által! Tudom, hogy Tőled származom, Te gondoskodói rólam, s Tetőled függök. Tudom azt is, hogyha Te Atyám vagy, e földkerekség valamennyi lakója “testvérem”. * Szenteltessék meg a Te Neved! Tisztelő félelemmel közeledem Hozzád, Uram, mert szent a Te Neved. Emlékeztess Szent­­lelked által, hogy Neved hiába kiejtenem nem szabad. Adj bátorságot, hogy szót emeljek az istenkáromlás szörnyű bűne ellen. Segíts, hogy Igéd szerint éljek és így hétköznapi életem is szent Neved megszen­telésére és dicsőségére szolgáljon. * Jöjjön el a Te országod! Áldott légy, Uram, hogy Jézus Krisztusban leküldted a mennyországot a földre. Terjeszd ki királyi uralmadat sok szívre, az én szívemre is. Add, hogy országodnak polgára lehessek már e földön. Mikor pedig az ítélet nagy napja eljön, jöjjön el országod láthatóan, végső győzelemre. Vesdd ellenségeidet lá­bad zsámolyául szent Fiad által, Kinek kezébe adtad az ítéletet. * Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is! Tudom, Iste­nem, hogy a menny polgára csak akkor lehetek, ha akaratodat teszem és megtanu­lok engedelmeskedni Neked. Add, hogy akaratodat akkor is vidám szívvel csele­kedni tudjam, midőn nem látom még rendelkezésed célját. Taníts feltétlen bízni Benned, tudván, hogy Te jól vezetsz és örök, lelki javamat munkálod. Ments meg az ellenszegülés bűnétől és a zúgolódástól. Juttasd eszembe, hogy Fiad még a keserű poharat is elfogadta kezedből. * A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Atyám, testi szükségeimről is Te viselsz gondot. Minden gondomat Reád vetem. Add meg nékem és enyéim­nek a táplálékot, ruhát, lakást, s mindazt, ami életünk fenntartásához szükséges. In­díts hálaadásra! Óvj meg az elégedetlenség, dicsekvés, tékozlás bűnétől, de a fösvény­ségtől is. Bátoríts bőkezűségre Isten orszá­ga és a szűkölködő felebarát iránt. Ser­kents szorgalmas munkára. * És bocsásd meg a mi vétkeinket, mi­képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! Uram, ha jól megvizsgálom magamat, be kell vallanom, hogy minden parancsolatod ellen vétettem. Tudom, hogy bűneimet le nem tagadhatom, se le nem vezekelhetem. Mivel pedig Te igazsá­gos vagy, a bűnt büntetés nélkül nem hagyhatod. De íme szent Fiad a kereszten már elszenvedte érettem, helyettem, s miat­tam a büntetést. Én tehát Őreá, az Űr szent Bárányára teszem le bűnömet. Bocsásd meg vétkeimet, engedd el adósságomat Krisztusom golgotái áldozatáért! Hiszem bűneim bocsánatát és én is megbocsátok mindazoknak, akik ellenem vétkeztek. * És ne vígy minket kísértésbe! Uram, testemben és véremben bűnre való hajlan­dóságot érzek. Az ördög és a világ pedig csábítanak. Tudom, a kísértést azért enge­ded meg, hogy kipróbáld hűségemet. Tu­dom, hogy miként a katona a harcban, úgy én is a kísértés tüzében edződöm valódi kereszténnyé. Csak arra kérlek: Ne hagyj feljebb kísértetnem, semmint elszen­vedhetném. Igéd legyen kardom, a hit a pajzsom, s az imádság menedékem s kísér­tés óráin. Te pedig küldd el mihamarabb a szabadulást számomra. * De szabadíts meg minket a gonosztól! Tudom és tapasztalom, Uram, hogy e

Next

/
Thumbnails
Contents