Erős Vár, 1992 (62. évfolyam, 1-6. szám)

1992-02-01 / 1. szám

POSTMASTER: DO NOT FORWARD! SEND ADDRESS CHANGES TO EROS VÁR, BOX 602148, CLEVELAND, OHIO 44102. NO. 1 (272). VOL. 58, FEB. 1992. L'SPS 178S60 EROS mVAR AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 58. ÉVFOLYAM_____________________________1992, FEBRUÁR ŐT HALLGASSÁTOK! Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és fel­vitte őket külön egy magas hegyre. És sze­mük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, megjelent előttük Mó­zes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: “Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítünk itt három sátrat: egyet Neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. ” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékol­ta be őket, és hang hallatszott a felhőből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyör­ködöm, Őt hallgassátok". Amikor a tanít­ványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagyon megijedtek. Ekkor Jézus oda­ment, megérintette őket, és így szólt hozzá­juk: “Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jé­zust egyedül. (Máté 17:1-8.) * Isten csodálatos ajándéka az egyházi esztendő. Olyan, mint egy dráma egymás után következő jelenetei. Isten évről évre ünnepnapok és vasárnapok során elénk rajzolja mindazt, amit kegyelmes, mentő szeretetéből véghezvitt értünk Jézus Krisz­tus által. Közben kénytelenek vagyunk új­ra és újra egy kérdéssel szembesülni: Ki­csoda Jézus? Erre a kérdésre az igazi vá­laszt maga az Isten adja meg a dráma mozzanatain, eseményein keresztül. Vízkereszt ünnepén a napkeleti bölcsek Jézus előtti hódolása mutatja meg, hogy a megszületett Gyermek a világ Világossága. A rákövetkező vasárnapok evangéliumai Jézust úgy mutatják be, mint aki tudatosan foglalkozik az Atya dolgaival. Fenti igénk­ében — a vízkereszt utáni ünnepkör utolsó vasárnapjára (idén március I-én) — pedig az a Jézus, akit a tanítványok úgy ismer­tek, mint hatalommal tanító, betegségeken úrrá levő, elemek erői és e világ fizikai tör­vényszerűségei fölött uralkodó, de mégis rangrejtett Valaki, most úgy mutatkozik meg Péter, Jakab és János előtt — hacsak percekre is —, amilyen valójában. S meg­láthatjuk mi is mindannyian, ha szívünket kitárjuk előtte. Kicsoda Jézus? Ő az egyedüli Úr! Az emberiség története során sokan képzelték magukat úrnak akár politikai, akár tudo­mányos területen, vagy akár a művészetek vonalán is. Örök kísértésünk, hogy minden dicsőséget magunknak akarunk megsze­rezni, és ezért semmilyen eszköztől sem riadunk vissza. De hol vannak a történelem nagyjai? Régen élt tudósok vélt igazságát elsodorták az újabb korok felfedezései. Művészek keze munkájából sokszor már csak töredékek vannak, s a ma még meg­levőket egyre nehezebb megtartani. Jézust azonban nem lehetett félre állítani, és nem léphetett a helyére más. Őt nem pusztítot­ta el az idő és nem vált túlhaladottá. Kicsoda Jézus, Az Atya Egyszülöttje, szeretett Fia, akiben gyönyörködik. Az, aki egészen kézzel foghatóvá tette szá­munkra azt, hogy Immánuel, velünk az Is­ten. Az, akit ugyan megpróbált a Sátán le­téríteni a Golgotára vezető útról, de nem sikerült. Engedelmes volt a kereszthalálig. Ő az, akiben az Atya gyönyörködik, mert lehajolt az elesetthez, megkereste az elve­szettet, utána menve az egynek is. És ezt teszi ma is! Kicsoda Jézus? Az, akinek a közelében lenni, jelenlétében élni jó. Mert békességet tud teremteni ott is, ahol emberek életé­ben minden őszinte igyekezet ellenére is csak legföljebb fegyverszünet jöhet létre Őnélküle. Mert Nála vétkek terhétől szaba­dulhatunk. Jelenléte biztonságot jelentett egykor a tanítványoknak, s azt jelenti ma is. Igen, közelében lenni jó! Ezért fogal­mazhatott egyik neves színművésznőnk így: “Jézus a titkom, erőm, bűntudatom, kegyelmem és feltámadásom.” Kicsoda Jézus? Az, akiről az Atya így nyilatkozik: Őt hallgassátok! Sokszor és sokan mondták már Róla: ne hallgass rá! Nem kell komolyan venni. Divatja múlt. 1. SZÁM Nem modern. Életidegen. Vagy: Nincs rá időm. Fiatal vagyok még. öregeknek va­ló. Mennyi mindennel próbáljuk meg el­nyomni csöndes, szeretetteljes, hívogató hangját. Rohanó élettempó, hangzatos emberi gondolat — rendszerek, menekülés a csendtől, stb. Sokszor valóságosan és át­vitt értelemben is iszonyatos hangzavar az életünk. Ma halljuk meg a biztatást: Őt hallgas­sátok! Mert Rá van szüksége valamennyi­ünknek. Mert Benne az Atya vállalt el minket, embereket. “Példakép Ő?” — kér­dezi egy mai tanítványa. “Nem, annál sok­kal több. Ő az Út, amelyen járva, teljes ember lehetek. Őérte szép a világ.” Vagy fi­gyeljünk Vas István költő vallomására: “Tudom, hogy Jézus élete a legnagyobb dolog, ami az emberiséggel történt... Én azért lehetek én, mert Jézus Ő volt. Élni azért nem szégyen az embernek, mert Jé­zus élt. És szenvedni csak azért nem gya­lázat, mert Krisztus kínhalált halt.” Őt Hallgassátok! —Blatniczky János. [Ev. Élet] —------------------------—------­----------------——*- — Szolgálni, mint a fény! Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló! Szavak zűrzavarában szíven talál a Szó, halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz, és indulni kell. Küldesz és menni kell, szolgálni, tenni kell. Szereteted parancsa szívünkben énekel. Nyomodban új meg új tanítvány indul el szolgálni, mint a fény, ízt adni, mint a só. Hogy bennük is Te szolgálj, őbennük is Te légy élő, hatalmas és jelenvaló. —Túrmezei Erzsébet.

Next

/
Thumbnails
Contents