Erős Vár, 1991 (61. évfolyam, 1-6. szám)

1991-02-01 / 1. szám

POSTMASTER: DO NOT FORWARD SEND ADDRESS CHANGES TO ERŐS VÁR, Box 02148 Cleveland, OH 44102 (USPS 178560) AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 57. ÉVFOLYAM 1991. FEBRUÁR 1. SZÁM A KERESZT FELE ,, Senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. ”(Mt. 17:8.) A Jézus nyomdokaiban való járás rendszerint meglepetésekhez vezet. S ez tulajdonképpen azért van, mert Tő­le, s mindattól, ami Vele hitben, taní­tásban, s tapasztalásban is kapcsolat­ban van, esetenként mást várunk. Inkább annak kívánunk érvényt sze­rezni, amint mi képzeljük el a ma-Kereszt Hallgattam absztrakt verseket, láttam Picasso, vonalait s alázatosan így dadogtam: mindez ma még magas nekem. S én titkaidról szólok egyre, úgy állok társaim elé, Uram (s tudod, ma is remegve,) mint aki látott s értett hol káprázik az értelem... Mentő szerelmed tiszta titka bennem megértésd úgy terem, hogy ötvöződik itt belül csudás tudás meg sejtelem... Kereszt a titkod. Két vonalka. Az egyik fel és le mutat: Tőled felénk — tőlünk Feléd. A másik: tárt karként ölel minket s talán világokat. Gyermekes, elvont rajz csupán s véres megváltás jele is, önátadás, szolgálat képe, hitben elvállalt szenvedés, mankóm meg sátram nekem is. Homokba karcolt kusza kép, egymásra vert két fadarab, milyen beszédes, értem is — a titka mégis megmarad! S én ezt a titkot hirdetem porig hajolva — győztesen! Fejes Ádám gunk, mások, világunk dolgát. Annyit megéltünk és annyit átéltünk már nemcsak személyes éveink során, de a történelem évszázadaiban is gondol­kodva, hogy igényelhetjük, mi majd megbirkózunk az előállott helyzettel és elintézzük azt, ami a mi intézkedé­sünkre vár. Bennünk motoszkál, hogy a teremtett világ az Isten gyermekei­nek a kinyilatkoztatását várja, de arról már elfeledkezünk, mit is jelent Isten gyermekeinek lenni ebben a világban, mely ugyan az Atyaisten teremtménye, de inkább az ordító oroszlánként kör­­benjáró ördögi hatalmaskodások előtt húnyászkodik meg. Jézus tanítványaiban sem látunk mindig példaképeket, azaz éppen in­gatagságukban találjuk fel magunkat is. Erre emlékeztet a hirtelen előállott böjti idő is. Alig léptünk februárba, még visszahangzanak bennünk a kará­csonyi énekek, még vízkereszt ünnep­köre hat reánk, s máris itt a böjt. Elér bennünket, hogy teljesen már irányba fordítsa a figyelmünket és lelkünket, értelmünket is más tartalommal töltse meg megint. Vártuk a szép próféciák alapján a Nagy Királyt, a Világrendezőt, Aki eligazítja az emberi nemet a maga út­ján, felhoz valamiféle aranykort, s e földi élet sok reményét meg is valósít­ja. Valahogy így éreztük a politikai változások vonatkozásában is, ami­kor ujjongtunk a régi súlyos bilincsek lehullásán, s méltán gondoltuk, íme, élhetünk új lehetőségekkel, melyek jobb jövővel is kecsegtetnek. Isten azonban másképpen rendez. Nem valamiféle Világrendezőt kül­dött, hanem Megváltót. Oda a bethle­­hemi jászolba. Ez a Kisded, Akin a pólya a jel, Ó a változásoknak az Ura. Ő hív ... nem hatalomra, nem új poli­tikai vagy gazdasági rendszer kialakí­tására, hanem bűnbánatra. Bizony meglepetés ez. Amikor pedig hát bele­törődnénk, hogy lelki és egyéb dolgok­nak így kell lenniök, amikor úgy vél­nénk, hogy ilyen „gyermeki” módon kell megoldásokat keresnünk, akkor mégis csak a világ Urával szembesü­lünk. A keleti bölcsek igyekezettel kö­vetik a csillagot és mennyei intésre hódolatukat és ajándékaikat Elé viszik, mert elhitték és tudatossá lett bennük, Benne van nem csupán egy bizonyos népnek, hanem az egész földkerekség minden népének a reménysége. Az O szavát kell lesni, Őt kell követni. Ebben a keretben, persze évek teltével, támad lelkesedés a tanítványokban, főként ama háromban, Jánosban, Ja­kabban, s Péterben, hogy — mert Jé­zus megláttatta velük az örök dicső­séget az Ő színeváltozásának hegyén — a világtól való elszakadást és e dicsőség fényében való sütkérezhetést kérjék maguknak a két ószövetségi próféta társaságában kinyilatkoztatott örök Űrtói: „Jó nekünk itt lennünk...” A tanítványok azonban nem marad­hatnak odafenn, mert Jézus sem marad ott. Hiába jó mindentől távol és mindentől eltávolodva tervezgetni jobb létet, a hegyről le kell menni és bele kell keveredni a völgyi ügyekbe, a sokaság gondjaiba, az emberi tüleke­désbe, s kinek-kinek itt kell a helyét megállnia. A sátáni megkísérléssel ta­lán nem illenék párhuzamba hozni, de a megdicsőülés is hatalmas próbát je­lentett. S Ő, hogy igazán példát adjon,

Next

/
Thumbnails
Contents