Erős Vár, 1989 (59. évfolyam, 1-5. szám)

1989-02-04 / 1. szám

POSTMASTER: DO NOT FORWARD SEND ADDRESS CHANGES TO ERŐS VÁR, Box 02148 Cleveland, OH 44102 (USPS 1785C AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 55. ÉVFOLYAM 1989. ÁPRILIS 2. SZÁM HIT ÉS LÁTÁS Jézus így szólt Tamáshoz: „Mivel láttál engem, hittél Boldogok, akik nem láttak és hisznek” (János 20.29.) Ezeket a szavakat a feltámadott Jé­zus a Tamással való találkozásakor mondja, mintegy levont tanulságkép­pen. Kétszer is egymás mellett áll ben­ne a látás és a hit. Ezzel Tamás koráb­bi kijelentésére utal, mellyel tanítvány­társai húsvéti örömhírét fogadta, s a lényege ez: Hiszem, ha látom! E magatartása alapján vált Tamás a kételkedés és hitetlenség megszemé­lyesítőjévé, s mint ilyen, sokak számá­ra rokonszenvessé. A kételkedő Ta­másban valóban sokan magunkra is­merhetünk, de története a mi hitreju­­tásunkért íratott meg Jézus zárószava szerint. Jézus elfogatása és keresztrefeszítése többszöri előjelzése ellenére súlyos vál­ságot okozott a tanítványok életében. Az történt, amit Jézus szintén előre jel­zett: „ Megverem a pásztort és elszéled­­nek a nyáj juhai” (Mt 26:31). A feltá­madott Jézusnak újra kell gyűjtenie őket és meggyógyítania hitük sebeit. Ebben a pásztori szeretetben külön ré­szesül Tamás, mint egy nehéz eset. Valóban az volt. Mint finom műszer érzékelte a várható veszélyt, vagy a bizonytalanságot. Jézus halála számá­ra mind a kettőt jelentette és zavart, csalódást okozott neki. Tamás így válik a hitükben sérült, csalódott keresztyé­nek előképévé. Ahogy Tamásnak, úgy minden szárnyaszegett tanítványnak el kell jutnia nagypéntek sötétségéből húsvét világosságára. Az árvaság, a fé­lelem és fájdalom állapotából az élő és győztes Krisztussal való közösségre. Tanítványtársai örömmel újságol­ták Tamásnak: „Láttuk az Urat”. Ezt a hírt Tamás szomorúságába süllyed­ve, kételkedve és bizonyos fölénnyel fogadja: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét és nem érintem meg uj­jammal a szegek helyét és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. ” Ez a magatartás rokonszenvesnek tűnhet, de ami bizonyos területeken elengedhetetlen, az ebben az esetben téves módszer. Lelki görcs, hitbeli sérülés ugyanis a bizalom, a hit által oldódik, gyógyul és nem kézzelfogható bizonyítékok ál­tal. A hit lényege a bizalom, amit Isten­nek küldöttei és üzenete komolyanvé­­telével előlegezünk. A hit válasz, mely­­lyel Isten felénk nyújtott mentő kezét megragadjuk, szavának engedelmeske­dünk. Hitünk nem nélkülözi a tényeket. A feltámadott Jézusról szemtanúk tesznek bizonyságot. Hitünk azonban több, mint a tények tudomásulvétele, ismeretek elsajátítása; nem csupán az érzékelés és értelem körébe tartozik, hanem egész emberségünket magába foglalja, amit a Biblia szívnek nevez. A szív valaki iránt csak bizalommal nyílik meg. A bizalmat Isten szava iránt tapasztalat követi, mely tovább növeli hitünket. Tamás esetében a látásra és tapin­tásra és sok ember esetében az érte­lemre, a természettudományos gondol­kozásra való hivatkozás a hittel szem­ben tévedésen alapul, vagy kibúvó az Isten hívásának való engedés alól. Tamás történetének döntő fordulata azzal következik be, hogy hitetlenkedő kijelentése ellenére keresi a tanítványi közösséget, együtt van a többiekkel, amikor a következő vasárnap újból megjelenik közöttük Jézus. így adó­dott alkalma a feltámadott Jézussal való találkozásra, melyet a képen lát­ható szobor-részlet (Ernst Barlach, Vi­szontlátás: Krisztus és Tamás) ábrázol. Jézus ismerte és komolyan vette Tamás kételkedését. Látta hitének se­bét és meggyógyította. Nem tudjuk, hogy Tamás élt-e Jézus ajánlatával és megtapintotta-e Jézus kezét, oldalát, de hogy nem az gyógyította meg, az biztos. Tamás ugyanis nem Jézus fel­támadásának tényét állapítja meg a látottak és az esetleges tapintás által, hanem szívét nyitja meg Jézus előtt, melyből a legszebb vallomás fakad fel: „Én Uram és én Istenem!” Jézus szeretetének és hűségének fénye be­áradt Tamás szívébe s kiűzte a kételyt, gőgöt, árvaságot.

Next

/
Thumbnails
Contents