Erős Vár, 1988 (58. évfolyam, 1-5. szám)

1988-02-01 / 1. szám

POSTMASTER: DO NOT FORWARD SEND ADDRESS CHANGES TO EROS VÄR, Box 02148 Cleveland, OH 44102 (USPS 178560) AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 54. ÉVFOLYAM 1988. FEBRUÁR 1. SZÁM HM BÖJTI UTÓN ^4® És mikor Jézus Jeruzsálembe készült felmen­ni, csupán a tizenkét tanítványt vette magához, és útközben ezt mondta nekik: íme, felme­gyünk Jeruzsálembe és az Ember Fiát a papi fe­jedelmek és írástudók kezébe adják és halálra ítélik; és kiszolgáltatják őt a pogányoknak, hogy megcsúfolják, megkorbácsolják és ke­resztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. (Mt 20:17—19) EVANGÉLIKUS EGYHÁZUNK egyik legjellegzetesebb időszaka: a böjt. Amikor ezt a szót kimondjuk, a legtöbb keresztyén ember szívében akaratlanul is komor érzések ébred­nek. Hiszen a böjt időszakában meg­szólaló ige szenvedésről és halálról be­szél. Az ige fényében elindul újra Krisz­tus arra a nagyon nehéz és fájdalmas útra, mely végül a nagypénteki kereszt-Túrmezei Erzsébet: TAVASZI ÁRADÁS Nem, aki árva, nem, akit kifosztott az élet, nem, aki másutt nem lel menedéket, nem, akit aggá gyötörtek a gondok... Krisztust szolgálni az induljon el, aki boldog. Akinek boldogsága egyre nő, s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér. Elindul adni Ad és vissza nem kér. Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt, mindenkinek. Bérre, hálára nem vár. Alázatosan fölfelé tekint, ha itt is, ott is fölragyog egy szempár. Tavasz fuvall a hófödött hegyekre, s a megáradt folyó ha partot átlép, tudjuk mi mind: nem is lehet másképp. Ha Krisztus fénylő Napja rámosolygott, adni, szolgálni így indul el az, aki boldog. halálhoz vezetett. Ami ezen az úton vele történik, az valóban nem tud semmi vigasztaló, vidámító érzést éb­reszteni a legtöbb keresztyén ember szívében. Mindezek ellenére azt kell monda­nunk, hogy nem érti a böjt igazi üze­netét az a keresztyén ember, aki csak a fájdalmas és szomorú hangot hallja. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a böj­ti út nem nagypéntekkel ér véget, hanem húsvéttal. Isten munkájának a célja nem a halál, hanem a diadalmas élet! Isten nem a sírba fektetett Krisz­tushoz akar elvezetni, ahol Mária Magdalénával a gyász fájdalmas köny­­nyeit hullatjuk, hanem a halálból fel­támadott és élő Krisztust akarja meg­mutatni, aki mellett a felszabadult tisz­ta öröm töltheti el a szívünket. AZ IS IGAZ, HOGY A BÖJT ÚT­JA szomorúsággal kezdődik és erre a szomorúságra minden keresztyén em­bernek szüksége van. Krisztus szenve­dése minden bibliaolvasó ember szá­mára nagyon igazságtalan szenvedés­nek látszik. Ha valaki, akkor Krisztus igazán nem érdemelte meg! Ha valaki jó volt hozzánk és a tiszta szeretet me­legével közeledett hozzánk, akkor az Ő volt. S ha valaki sokat szenvedett a meg nem értéstől, a gyűlölettől, akkor az is O volt. Azt mondjuk, hogy az ige olyan mint a tükör, melyben az ember önmagát láthatja meg. Az a kép, mely a böjti tükörben áll elénk, valóban csak szomorúságot ébreszthet ben­nünk. Az az ember, mely itt lesz látha­tóvá a Krisztussal szembeni magatar­tásában, nem sok örömet tud ébresz­teni bennünk, de annál több szomorú­ságot. A böjti úton Isten azt az em­bert akarja megmutatni. Amikor 1988-ban mi is elindulunk a böjti úton, Isten szeretné, ha ezen az úton Krisztus mellett, most újra meg tudnánk magunkat ismerni. Talán az évszámot kell külön is kihangsúlyoz­ni. 1988! Nem az a lényeges, hogy akkor kik és mit tettek vele, hanem az, hogy ma, mi bibliaolvasók és ma­gukat keresztyéneknek nevezők, mit látunk meg önmagunkból ezen az úton a Krisztus mellett. Ha most na­gyon őszinték tudnánk lenni, akkor nagyon sokat lehetne és kellene önma­gunkról mondanunk. De azért tegyünk fel egy-két kérdést önmagunknak. Tudjuk-e Krisztus szeretetét meghálál­ni azzal, hogy ugyanolyan szíves segí­tő készséggel élünk embertársaink kö­zött, amint Ő tette? Tudunk-e olyan feltétel nélkül megbocsátani egymás­nak, ahogyan azt Ő követeli tőlünk? Tudunk-e egyáltalán szeretni? NÉZZÜNK CSAK SZEMBE EZEK­KEL A KÉRDÉSEKKEL őszintén és akkor bizony meg fogjuk látni, hogy a Krisztus mellett nekünk is meg­van okunk a szomorúságra. De miért kell elszomorodnunk? Azért, hogy eb-

Next

/
Thumbnails
Contents