Erős Vár, 1986 (56. évfolyam, 1-5. szám)

1986-02-01 / 1. szám

POSTMASTER: DO NOT FORWARD SEND ADDRESS CHANGES TO ERŐS VÁR, Box 02148 Cleveland, OH 44102 (USPS 178560) AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 52. ÉVFOLYAM 1986. FEBRUÁR 1. SZÁM Nobel-díjas tudós nyilatkozata a Fasorról Az Erős Vár az Amerikai Magyar Evan­gélikus Konferencia célkitűzéseivel össz­hangban ad nyilvánosságot a budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) feltámasz­tására irányuló törekvéseknek. Legutóbbi számunk részletesen tájékoztatott erről. Különös örömünkre szolgál, hogy a nagy tudós, dr. Wigner Jenő is szót emelt a Fasor érdekében. Dr. Wigner 1920-ban érettségizett, a Fasori Öregdiákok Baráti Köre tb. elnöke, világhírű fizikus, iskolánk Nobel-díjas büszkeségei közé tartozik. Nyi­latkozata, melyet kizárólagosan az Erős Vár számára adott, így hangzik: Egykori alma materemre, a fasori evangélikus gimnáziumra, kitűnő taná­raimra szeretettel, csodálattal és hálá­val emlékezem vissza. Az iskola által nyújtott szellemi, lelki és erkölcsi több­let adta az alapját annak, hogy sok volt tanítvány nemzetközi elismerést szerez­zen a magyarságnak. Igen sajnáltam annakidején az intézet megszűnését. Az a véleményem, hogy a Fasori Gim­názium helyreállítása nem csupán egy­házi, hanem általános magyar érdek lenne. Remélem, hogy ez hamarosan meg is fog valósulni. Princeton, 1986. február 8. Káldy Zoltán betegszabadságon Az Evangélikus Világszövetség hírszolgálata (Lutheran World In­formation) január végén jelentette, hogy Káldy Zoltán püspök, az EVSz elnöke, nem lesz jelen a tisztikar feb­ruár 3-án kezdődő genfi értekezle­tén. Hivatkoztak a budapesti Evan­gélikus Élet rövid közleményére, mely szerint a püspök “betegszabad­ságon van, pihenésre van szüksége, melyet túlfeszített munkatempója tett szükségessé”. Lapzárta után ka­pott magán-értesülések szerint a püs­pök-elnök egy másik genfi útjáról hazatértében december 20-án rosszul lett, a repülőtérről a mentők agy­vérzéssel szállították kórházba. Úgy tudjuk, hogy közel két hónapig volt kórházi kezelés alatt, beszélni már tud, de mozgásképessége még nem állt helyre. Remélt felgyógyulása után is kétséges, hogy mikor tudja hivatala vezetését ismét átvenni. A világ evangélikusságának nagy csa­ládja imádságos aggodalommal kí­séri állapotát. CH ALLEN GER—7 Heten voltak az űrkomp utasai. Január 28-án dermedt némasággal látta ez a nem­zet, sőt az egész világ, amint a vakítóan fellobbanó tűzgolyó elemésztette őket. Magam soha nem kívánkoztam az űrbe, de egyrészt mindig csodálattal töltött el a számomra érthetetlenül magas technoló­gia, mely az űrkutatást lehetővé tette, más­részt azonban az emberek által az űrben tett minden egyes lépés megerősítette ben­nem a félelmetes, látványos és érthetetlen teremtő hatalmát annak az Istennek, aki­ben hiszünk. A Challengert elpusztító tűz-szörny is­mét rádöbbent bennünket arra, hogy a szinte elképzelhetetlenül előrehaladt tu­domány — bármennyire is hozzájárult vív­mányaival a világ életéhez — mégiscsak emberi dolog, mégiscsak tökéletlen. A nuk­leáris erőművek — például — kitűnően működnek, egészen addig, amíg valami baleset nem történik. A legaprólékosab­ban kitervezett és ellenőrzött technológia sem mentes létrehozóinak emberi adottsá­gaitól: valahol, valamikor, valami egyszer csak felmondja a szolgálatot. Talán ilyen esetekben nyilvánul ki a leg­kézzelfoghatóbban, hogy életünknek egyet­len szilárd és megingathatatlan erőforrása volt, van és lesz mindig: ISTEN! A techno­lógia nem foglalhatja el a teológia helyét. Az előbbi mindig esendő marad és nem tévedhetetlen. Isten az embert kiváncsi és kutató lénynek teremtette. A tudásszomj nem áll meg az ugyancsak Isten által terem­tett világmindenség határainál. De a kocká­zat mindig ott van, amikor ezt a bolygót, földi otthonunkat elhagyjuk. Isten is vállal­ta a kockázatot érettünk, amikor mennyei otthonából, Jézusban, közénk jött. A fájdalom és gyász ismét megérintette a nemzetet. Az egyén pedig elcsendesülve áll meg a tragédiával szemben. Minél na­gyobb a veszteség, annál jobban elnému­lunk. Most van az ideje, hogy “elcsende­sedjünk és megtudjuk, hogy Ő az Isten!” (Zsolt 46:11.)

Next

/
Thumbnails
Contents