Erős Vár, 1985 (55. évfolyam, 2-6. szám)

1985-02-01 / 1-2. szám

POSTMASTER: SEND ADDRESS CHANGES TO EROS VÁR, Box 02148, Cleveland, Ohio 44102 (USPS 178560) EROS ©VAR AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 51. ÉVFOLYAM 1985. FEBRUÁR—ÁPRILIS 1—2. SZÁM Útjelző a sírnál “Mária kívül állott a sírnál zokogva. Amint pedig zokogott, behajolt a sírba és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, egyik fejtől, másik lábtól, ahogy Jézus teste feküdt. S azok így szóltak neki: Asszony, miért sírsz? Ő azt mondta nekik: mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették. És mikor ezeket mond­ta, hátrafordult és látta, hogy Jézus ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Szólt neki Jézus: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Őpedig azt gondolta, hogy a kertész az, és ezt mondta neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted és én elviszem. Szólt neki Jézus: Mária! Az megfordulva azt mondta neki hé­berül: Rabboni! Ami azt jelenti: Mester! Szólt neki Jézus: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyámhoz, hanem menj el az én atyámfiáihoz és mondd meg nekik: felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a mag­dalai Mária és megjelentette a tanítványoknak: láttam az Urat és hogy ezeket mondta neki." (ján.20:l 1 —18) Az életben nincsenek visszafelé ve­zető utak. Az idő kerekét nem lehet visszafelé forgatni. Még ha olykor visz­­szakerülünk is régi élethelyzetbe, az so­hasem ugyanaz. Egy házaspár felkeres­heti régi boldog órák helyét, elmereng­het az emlékeken, de ugyanazt az első forró érzést már nem élhetik át. Valaki visszakerülhet gyermekkori városába, de az utcák köve már másképpen ko­pog és a múlt igazában nem tér vissza. Magdalai Mária abban a végzetes tévedésben van, hogy megismétlődhet életének csodálatos szakasza. Az az időszak, amikor Jézus Krisztus meg­szabadította súlyos betegségéből, ő pe­dig csendes alázattal szolgálhatta a földönjáró Mestert. Ezt a drága helyze­tet veszítette el nagypénteken. Kihul­lott az életének tartalma. És most, ami­kor a kert csendjében, a húsvét reggeli napfényben felismeri Jézust, azt hiszi, hogy folytatódhat minden ott, ahol ab­bamaradt. Oda akar borulni a lábai­hoz, mint azelőtt Jézus Krisztus azon­ban nem engedi. Ő nem lép vissza tanít­ványainak életébe, hanem tovább megy — a mennybe. “Húsvét nem visz­szatérés a földi életbe, hanem előretö­rés az örök életbe” — mondotta ko­runk egyik nagy igehirdetője. Húsvét a tekintetünket nem vissza­felé, hanem előre irányítja: a földi élet helyett az örök életre. Mi sokszor sze­retnénk, ha ismétlődnének boldog sza­kaszok az életünkben. Micsoda dőre­ség. Ismételni szeretnénk az életet, pe­dig soha nem látott öröm, békesség vár elöl, messze elöl. Dehát éppen ezt a messzi látóhatárt veszítettük el. A nagyvárosi ember az égboltból a szűk udvaron csak egy kék foltot lát, az ózondús erdő helyett az ablaka alá hajló poros, csenevész fát. Hol van tőle a tavaszi zsendülő határ, az erdők illata, a hegyek koszorúja?! Tudja, hogy van, de nem issza a tekinte­te. Mi is így vagyunk: tudjuk, hogy van örök élet, de nincs tele a szemünk a látványával! Eltakarják előlünk a “fa­lak”: a foglalkozásunk, a hétköznapi gondjaink és örömeink, az élet esemé­nyei. Olyan jó, hogy egy-egy istentisz­teleten kitekinthetünk a “zárt udvar­ból” és messzebbre nézhetünk, az örök­kévalóság tája felé. Efelé fordítja Jézus Mária tekinte­tét. És a miénket is. Oda, ahová Ő indul és egyszer maga után von ben­nünket. “Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz...” Csodálatos kép ez az örök életről: olyan lesz az, mint hosszú távoliét után a hazaérkezés az otthonunkba. “Hazafelé” — integet fe­lénk a Feltámadott keze. E távoli cél — az örök élet — ad földi életünknek is értelmet. Érdemes szeretni — mert szerettünket nem ra­bolhatja el örökre a halál, ha Krisztus­ban hunyt el. Érdemes dolgozni, mert a halál nem döntheti romba az életet. És érdemes élni! Egy sírkövön csupán ennyi felirat állott: “Nem volt érde­mes”. Nyilván keserű tapasztalatai le­hettek az alatta porlandónak az élet­ről. Ha csak magában nézzük a földi életünket, sokszor arra jövünk rá: cson­ka. Vannak derékbatört életek, ame­lyek idelenn nem lehetnek teljesek. Egy 50 esztendős rákos asszony jut eszem­be, tele életkedvvel, tervekkel, s köz­ben tudta, hogy mindebből már semmi nem lehet. Milyen jó lenne, ha utaz­hatna... — és közben tudta, hogy az ágyát magábazáró szűk kis szobából csak az utolsó útra indulhat. — Egy fiatal emberrel találkoztam, aki azon panaszkodott, hogy nincs kifutója, nem tud fejlődni, eredményt produ­kálni. Másoknak valamilyen nagy csa­lódásuk teszi csonkává az életüket. De a csonka életek is teljesek, ha az örök élettel együtt nézzük. A földi élet és az örök élet olyan, mint egyetlen kép két részre tépve. S a nagyobbik, szebbik fele még hátra van. Húsvét a keresztyén életnek az útirá­nyát adja meg. Boldog, aki újra, meg újra erre az útjelző táblára néz. Elma­radnak mögötte kilométerek, fáradtab­bá lesz a lépte, nincs visszafelé vezető útja, de örömmel megy előre, mert tud­ja, hogy különb vár reá az életének legboldogabb — megismételhetetlen — szakaszánál is. Bárcsak elénk zuhanna ez a húsvéti útjelző — az év minden napján és emelné tekintetünket felfelé, messzebb! V. I.

Next

/
Thumbnails
Contents