Erős Vár, 1972 (42. évfolyam, 1-10. szám)

1972-01-01 / 1. szám

EROS # VÁR AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 38. ÉVFOLYAM___________________________1972. JANUÁR_____________________________ 1. SZÁM AMIT BIZONYOSAN TUDUNK Nincs rosszabb érzés a bizonytalan­ságnál. Márpedig egyre zűrzavaro­sabb korunkban minden bizonytalan­ná válik. Manapság senki sem láthat előre semmit. Jövőt fürkésző sze­münk mindenféle sűrű ködbe ütkö­zik. Ki annak a megmondhatója, hogy egy meggondolatlanul előidézett vál­ság szikrája mikor robanthatja fel a világpolitika feszültségekkel telített puskaporos hordóját?! Az erőszakos­ságok, bűnözések, vérontások világ­szerte egyre nagyobb hullámokat vernek. Természeti és erkölcsi vilá gunk légkörének szennyeződése az ember testi-lelki egészségét rombol­ja. Ezeknek a “tények”-nek ismere­tében minden okunk megvan arra, hogy borúlátással tekintsünk az esz­tendő elé. A csak "tények”-ben hívők, s a jövőt csak “tények”-ből következ­tetők ezt mondják. Az újesztendő el­igazító üzenetét azonban nem ilyen “tények”-ből, hanem a Bibliából me­ríthetjük. A Biblia szerint: “Nem tudjátok, mit hoz a holnap.” (Jakab 4:14). Ezt az igazságot tapasztalataink is meg­erősítik. A "tények” alapján se jót, se rosszat nem jövendölhetünk az új­esztendőre. Nem tudjuk, mi követke­zik ránk. Minden jóslás csak emberi tapogatózás, öncsalás. A holnap titka Istené. Ha azonban nem is tudjuk, mit hoz a holnap, viszont azt — ugyancsak a Biblia alapján — "tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van.” (Ró­ma 8:28). Ez az igazság áll az újesz­tendőre vonatkoztatva is. Tehát nem a "tények" döntik el azt, hogy ránk­nézve milyen lesz ez az év, boldogsá­írta: Asbóth Gyula got hozó vagy aggodalmaskodásokat keltő. Boldog, vagy boldogtalan vol­tunk attól függ, hogy a tények mö­gött észrevesszük e azt a lelki maga­tartást, amellyel a bekövetkező ese­ményeket fogadjuk. Isten nem ígéri nekünk erre az évre sem a bajoktól, próbatételektől mentesség állapotát. Nem úgy van, hogy akik Istent szere­tik, azok bebiztosították magukat erre az évre minden rossz ellen. El­lenben arról van szó, hogy azok, akik Istent szeretik, szeretetére szeretet­tel, hittel, bizalommal, engedelmes­séggel válaszolnak, olyan lelki művé­szetre tehetnek szert, amelynek segít­ségével a leggyötrőbb eseményeket is úgy tudják lelkűkben feldolgozni, át­alakítani, hogy tudnak boldogok len­ni, bár minden okuk megvolna a nyugtalanságra, aggodalmaskodásra. Akik Istent szeretik, azok új látást kapnak s a hitnek ezzel a látásával a "tények” mögött, a rosszul alakuló körülmények között is mindig észre­veszik Istennek mindeneket jórave­­zérlő szándékát. Akik Istent szeretik, azok tudják, hogy velük nem a vaksors játszik cél­talan, értelmetlen játékot, hanem éle­tük a szerető Isten kezében van, s ezért bármi is történik, azt Isten nem ellenükre, hanem javukra szán­ja. Akik Istent szeretik, tudják, hogy Isten végzéséből mindennek van cél­ja, még ha értelem feletti bölcseségé­­nek végzéseit a gyarló ember azonnal nem is veszi észre. Nincs biztosításunk a bajok ellen, de van bizonyosságunk a bajok el­­hordozását lehetővé tevő lelkűiét ki­alakítására, van bizonyosságunk ar­ról, hogy Istent szeretve minket sen ki ki nem ragadhat a vele való közös­ségből. “Erőnk felett való út áll előttünk” ebben az évben is. Ezt tudjuk az új­esztendőről. De azt is bizonyosan tudjuk, hogy akik Istent szeretik, Is­ten szeretetére szeretettel válaszol­nak, azok ebben a szövetségben olyan erőt nyernek, amelynek birtokában az újesztendőben bekövetkező min­den élethelyzetben megállják helyü­ket, végigjárják útjukat. Átszervezett sajtószolgálat Országos Egyházunkban Részben a lelkészek és a gyüleke zeti elöljárók tájékoztatásának a kor­szerűsítésére, részben a portóköltsé­gek megtakarítására való tekintettel átszervezték az országos egyházunk sajtószolgálatát. Tcbb kiadványt megszüntettek, ill. összevontak. Ezentúl lelkészek havonta kapják kézhez az országos elnöklelkésatől a “Dear Partners” címszavú körleve­let, melyben főként lelkészi vonatko­zású szakkérdések kerülnek tagla­lásra. A gyülekezetek presbiterei és egyéb tisztségviselői, a gyülekezeti bizottságok és szervezetek vezetői számára kéthavonként jelenik meg a “The Congregation” c. folyóirat. Ez az egyházi tevékenységet széleskö­rűen és a maga sokrétűségében is­­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents