Erős Vár, 1968 (38. évfolyam, 1-9. szám)

1968-01-01 / 1. szám

Rev Paul Markovlts l6l Hazelwood Av PITTSBURGH PA 15207 AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA XXXII. ÉVFOLYAM 1968. JANUÁR 1. SZÁM TÜKRE AZ IGE — JAKAB A tükröt sokan az ördög praktiká­jának tartják, pedig az beletartozik Isten teremtési rendjébe. A tükör­nek az az Istentől rendelt célja, hogy megmutassa hibáinkat, de a tükör használatát megfertőzte az ördög, mert arra akarja felhasználni, hogy beképzelt szépségünkben gyönyör­ködjünk. A tükör Isten ajándéka hibáink meglátására, mert megmutatja iga­zi arcunkat. Az ige tükrébe a temp­lomjárók néznek bele, azért, hogy meglássák bűneiket. Ne haragudj a tükörre azért, hogy igazat mond, ha azt akarod látni: milyen vagy, mint templomjáró ember? Amikor az apostol arra figyelmeztet, hogy “az igének megtartói legyetek, necsak hallgatói, megcsalván magatokat” — egy beképzelt embert látunk az ige tükrében. A temp lom járásnak nagy kísértése a lelki-beképzeltség. Mint egy evangélikus lelkész írta nekem hazulról, otthon "sokan azt gondolják, hogy a templomjárás ma nagy érdem”, mert a politikai ha­talom most nem nézi jószemmel azt. "Sokan vannak a templomjá­rók közül olyanok, akik bizonyság­tevő pózt öltenek magukra.” Pedig nem Istent tisztelem meg azzal, ha templomba járok, de Isten tisztel meg engem a templomban azzal,hogy megszólít és mondanivalója van szá­momra. Nem az az érték a templom­járásban, amit én viszek oda, hanem az, amit onnan hazahozok. Kérdezd csak meg magadat: jobb vagy-e az istentisztelet után, mint előtte vol­tál? Vagy érintetlen maradsz az ige áradatában, mint folyam fenekén a kavics, mely állandóan a vízben van, belül mégis száraz marad és ke­mény. Az ige azért figyelmeztet: ne csald meg magadat, mert templomba jár-1:22-21 — ni és az igéből nem épülni az: csa­lási A tükör igazat mutat. Aki nem hisz neki — Jakab apostol szerint — ostoba ember. Hogy honnan tudod meg azt: épültél-e az igéből?! Kér­dezd meg magadat: mennyi ideig szoktál emlékezni az igehirdetésre? Mi maradt meg számodra belőle? Ha egy hét múlva megkérdezi tőled valaki, hogy a múlt vasárnap miről szólt az igehirdetés, meg tudnád-e mondani? Pedig Isten a nagy szám­adáskor az Ő igéjét számon kéri tő­lünk! Jakab apostol a jelzett igében ala­pos fejmosó tanítást ad, mikor azt A BUDAPESTEN megjelenő Evan­gélikus Élet karácsonyi számában cikket közölt: “Brachna Gábor az Amerikai Magyar Ev. Konferencia elnöke" aláírással. A cikk címe: "Le­vél magyarhoni egyházam kará­csonyfája alá”. A levél írója a karácsonyi ünne­pek alkalmával köszöntötte az ott­honi Egyház nagy családját, majd e sorokkal folytatta: " .. az egymással régóta nem beszélő szomszédok há­zain tisztábbra kezdik mosni az ab­lakokat. Részben, hogy jobb legyen a kilátásuk, de ugyanúgy azért is, hogy belássanak rajta az emberek. Vajon, nekünk, akik egy Megváltót vallunk és ugyanazon hit reménysé­gében élünk, az utolsók között kel­lene egymással szót váltanunk? Úgv gondolom, hogy nem. Hiszen jól tud­juk, hogy más viszonyok, más élet­­felfogások és formák között látunk mindent: a múltat, a jelent és a je­lenségeket.” "A két állami életrendszer, mely­ben élünk, magában véve is a folyó két oldalára helyezi beszélgetésünk mondja: “Ha valaki istentisztelőnek látszik közietek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiába­való.” Mi nyugodtan így is mondhatjuk: az csaló! Az apostol szerint tehát sok csaló van a templomban, aki nemcsak az embert, önmagukat, ha­nem Istent is meg akarják csalni. Jakab apostol azt akarja, hogy a ke­resztyén ember nyelve zabolába szo­rított nyelv legyen. Az ige tükre nem kétségbeejteni akar, hanem megtisztítani. Csak Krisztus vére tisztíthat meg minket. Az önfegyelem ezen a ponton nem sokat segít. Önismeretünk világos látása is megcsalhat, de Krisztus vé­re még a nyelvünket is meg tudja tisztítani! (dr) látószögét. Mégis, Isten elleni vétek lenne az emberi szavak és értelmi érdeklődésünk drága lehetőségeit megtagadni akár önmagunktól, akár egymástól. Bennünket elsősorban is maga az Egyház és az Egyház népe érdekelnek. Éspedig nemcsak úgy, hogy elképzeléseinkre kapjunk meg­erősítő és udvarias választ, hanem hogy megismerjük úgy, ahogy a való­ságban él és szolgál. Feltételezzük, hogy ti is úgy kérdeztek majd és így fogadjátok el feleleteinket.” * * * UGYANCSAK az Evangélikus Élet hasábjain, a lap január 21-i számá­ban válaszolt a fenti levélre D. Káldy Zoltán püspök, “A Magyarországi Evangélikus Egyház országos köz­gyűlésének lelkész-elnöke”. A cikk címe: “Tisztábbra mosott ablakok — válasz Brachna Gábor főesperes levelére”. A püspök válaszában megköszön­te a "szeretet tintájával” írott soro­kat, majd így folytatta: "Nemcsak a levél volt ott ‘a magyarhoni egy-LEVÉLVÁLTÁS

Next

/
Thumbnails
Contents