Erős Vár, 1966 (36. évfolyam, 1-10. szám)

1966-01-01 / 1. szám

2. oldal ERŐS VÁR Ó-ÉVI ÖNVIZSGÁLAT (Folytatás az előző oldalról) Hallgattad-e előlegezett hittel Isten igéjét, befogadtad-e mint Isten ü­­zeneíét és engedted-e munkálkodni önmagadban is az Igét? ÖTÖT ÜT AZ ÓRA. (Olvasd Luk. 9:12-17 verseket.) A kenyér­­csodát, amikor pár hallal és kenyér­rel ötezer embert megelégített, maga Jézus kezdeményezte. Most, hogy az esztendő utolsó napján is érzed az Úr kegyelmét, hogy megadta 1965-ben is a mindennapi kenyeret, tudsz-e hittel dicsőséget adni az úr­nak? Amikor a Miatyánk negyedik kérésének lutheri magyarázatából megtudod, hogy a mindennapi ke^ nyérben mennyi fontos életfeltétel van, gondolsz-e arra, hogy mindez kegyelmi ajándék, amelyért Isten dicsőítése jár?! HATOT ÜT AZ ÓRA. Tudod-e, hogy Pál apostol az efezusi levél­ben (6. r.) hat lelkifegyvert kínál neked, hogy “meg tudj állni az ör­dög minden ravaszságával szem­ben’’ és győzelmesen tudj harcolni “a gonoszság lelkei ellen”?! 1965- ben felövezted-e magadat "igaz­­ielkűséggel”, felvértezted-e maga­dat “az igazság mellvasával” és a “békesség készségével” jártad-e uta­dat?! Használtad-e “a hitnek paj­zsát,” “az üdvösség sisakját” és a “Lélek .kardját” üdvösséged védel­mében? ! HETET ÜT AZ ÓRA. Nyisd fel bibliádat és Máté evangéliumának 13. részében az Ür Jézusnak hét példázatát olvashatod, amelyekben megértetni próbálta hallgatóival, hogy mi az Isten országa? Ismered-e ezeket a példázatokat és jelente­nek valamit lelked épülésére? Vagy egész éven csak a földiekre gon­doltál s nem törődtél a mennyei­ekkel? NYOLCAT ÜT AZ ÓRA. Eszed­­bo jut-e, hogy a Hegyi Beszéd is a nyolc boldogsággal kezdődik? Ha a keresztyén hit dolgában bizonyos­ságra akarsz jutni, tudomásul kell venned, hogy életed célja nem a földi boldogság, hanem az örökélet üdvössége. Tudnod kell, hogy való­jában csak örökélet van s ebbe be­letartozik- a földi élet is. A földi boldogságon a földi jólétből fakadó kellemes érzést értjük, üdvösségen pedig az Istennel való együttlétet, a kegyelmet kapott élet boldogsá­gát. KILENCET ÜT AZ ÓRA. -Mintha egymásután kilencszer kér­dezne meg az Úr: gondolsz-e Isten­re hálával, mielőtt 1965 a múlan­dóság tengerébe merül alá?! Lukács 17:ll-19-ben olvashatod, hogy Jé­zus 10 bélpoklost gyógyított meg, de csak egy jött vissza hálát adni. Ezért kérdezte tőle Jézus: hát a kilence pedig hol vagyon? Vájjon te nem tartozol a hálátlan kilenc kö­zé?! TIZET ÜT AZ ÓRA s arra fi­gyelmeztet, hogy évvégi önvizsgá­latodnál a 10 parancsolat tükrében vizsgáld meg magadat. Meglátod, hogy a bűnnyomok mindig szívünk­be vezetnek. Minden bűnnek ide nyúlik le a gyökere. Ezért mondja az Űr a Példabeszédek könyvének 23. rész 26. versében: "Adjad fiam a szívedet énnekem.” Isten azért nézet velünk olyan mélyen a tükör­be, hogy elvezessen bennünket te­hetetlenségünk tudatához s akkor kérje szívünket, a gonoszát, hogy újjáteremtse. Add Néki oda! TIZENEGYET ÜT AZ ÓRA. Júdás árulása és öngyilkossága után 11 tanítvány maradt s ezért Má­tyást apostollá választották. (Ap. Csel. 1. rész.) Amint a tizenegy ta­nítványnak felelősséget kellett vol­na éreznie Jűdással szemben, úgy mi sem feledkezhetünk meg ember­társainkról. Mikor a 11 tanítvány a jeruzsálemi felsőházban megbújt és látták, hogy Júdás nincsen kö­zöttük, el kellett volna indulniok Júdás keresésért és azt mondani ne­ki: “Igaz, hogy nagy bűnt követtél el, de ne essél kétségbe; dobd el a kötelet, jer velünk, mi hisszük, hogy a te bűnödre is van bocsánat.” Hányán vannak családtagjaid és embertársaid közül, akik reád van­nak szorulva, a te lelki segítséged­re és 1965'ben is hánytól vontad el felelős segítő szeretetedet? TIZENKETTŐT ÜT AZ ÓRA. Vége az esztendőnek. Amint a jó kereskedőnek, gazdának, gyáros­nak, iparosnak stb. el kell készíte­nie a mérleget, úgy mindnyájunk­nak fel kell állítanunk lelkünk mér­legét is az ó-*év estéjén. Lelki mér­legedet János 3:30 szerint kell meg­csinálnod, vagyis meg kell vizsgál­nod magadat: mennyit nőttél, erő­södtél lélekben, mert ha csak u­­gyanott vagy, ahol év elején voltál, máris közel állsz a csődhöz. Ha pe­dig nőttél, fejlődtél, akkor az a kérdés: milyen irányban nőttél. A keresztyén életben lefelé is kell nö­vekednünk, vagyis azt kell megvizs­gálnom, többet látok-e most bűne­imből és a Krisztusban megjelent engem szánó kegyelemből, mint az év elején? Imádkozzunk azért, hogy tisztán meglássuk és alázatosan meg valljuk bűneinket, mert az alázatos publi­­kánusról meg van írva, hogy az megigazulván, kegyelmet találva ment alá a templomból házához. (ea) ÚTKERESÉS 1966-BAN (Folyitatós az előző oldalról) az Ő népére, gyermekeire, -közöt­tük tereád is! Tudsz-e Vele járni, akarsz-e Ve­le menni 1966-ban? Azt kérded: nehéz-e ez az út? Döntsd el magad. Nézd, milyen sokan hagyták el a te magyar templomodat! Nézd, mily sokan fe­lejtették el már magyarságukat! Nézd, milyen kevesen tudunk már egymással törődni! Úgy látszik, hogy minden út közül az Istennel járás útja a leg­nehezebb. Hiszen milyen nehéz az Isten or­szága építésére hetenként ajándékot adnunk, milyen nehéz egymásért, egy közös újságért, Magyar Kon­ferenciánkért áldozatot hoznunk! Bizony nehéz szeretetet adni, csak úgy, “Isten nevében!” Isten reánk tekint és azt akarja: járjunk Jézussal 1966-ban. így lesz békénk, tisztességünk és reménysé­günk. De hányán fogják közülünk azt mondani: Uram, nehéz útra ve­zetsz bennünket, hiszen időnkből, (Folytatás a következő oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents