Erős Vár, 1966 (36. évfolyam, 1-10. szám)

1966-01-01 / 1. szám

EROS Vol. XXX. Évfolyam - - 1966. JANUÁR No. 1. szám. • • 0-EVI ÖNVIZSGÁLAT 543. énekünk állandóan figyelmeztet: “Fogyton.fogy napjaimnak száma, Ki tudja, hol ér a halál? Mily boldog, kit végső órája Józanon és készen ta­lál. Annak csendes kimúlása És könnyű lesz számadása.” Életed órája egymásután üti a roha­nó időt és minden elütött órával köze­lebb vagy a sírhoz. Halál után pedig Ítélet lészen. Tarts hát önvizsgálatot 1965 sírjánál, az esztendőt tizenkét órá­ra ösigzesűritve. EGYET ÜT AZ ÓRA. Figyel­meztet az Úr Jézusnak arra a mon­dására: "Egy a szükséges dolog.” (Luk. 10:42.) Ez azt jelenti: hited az Ige védelmére és táplálására szo­rul. Azt Igével, imádsággal, hitből­­hitbe való épüléssel, testvéri kö­zöséggel kell táplálni. Ha ezt elha­nyagolod, hited hamvába hull . . KETTŐT ÜT AZ ÓRA. Jézus ta­nítását juttatja eszünkbe: ‘‘Senki sem szolgálhat két úrnak . . . Isten­nek és a mammonnak" — és azít is, hogy a két út között kell választa­nunk: az üdvösség és a kárhozat útja között. Melyiket választottad?! HÁRMAT ÜT AZ ÓRA. Arra figyelmeztet, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek egy és mégis három sze­mély. Ezt egyedül csak a keresz­­tyénség vallja s ez a keresztyénség­­nek legjellegzetesebb tanítása. Aki ezt nem vallja, annak keresztyén voltát meg lehet kérdőjelezni. Titok ez, az emberi eszme számára felfog­hatatlan, de néked is lehet szikla­szilárd hited az Atya Isten bánatos bí/ -a Fiú Isten bocsánatos és a Szent­lélek Isten vezető szeretetéről. (II. Kor. 13:13.) NÉGYET ÜT AZ ÓRA. (Ol­vasd Márk ev. 4:1-21 verseket.) Jézus Krisztus, az isteni Magvető, a haldokló évben is állandóan hin­tette az Ige magvát és szíveink kö­zött most is 4-féle talajt talált: olyant, mint az útfél, olyant, ame­lyik köves volt, olyant, amelyik tö­vissel volt tele. Mindhárom talaj­ban hiábavaló a vetés, csak a jó talaj hoz mindig áldott termést. (Folytatás a következő oldalon) ÚTKERESÉS 1966-ban Lehetséges, hogy nem lesz nehéz számodra az újesztendő, mert “reádköszönt szerencséd csillaga” és anyagi prosperitásod még ennek a gazdag országnak átlagát is meg­haladja majd. — Vasárnap is folyó munkád önteni fogja a dollárokat. S bár családodat csak ritkán látha­tod, meg leszel elégedve önmagad­dal, mert új kocsi és színes televízió boldogítja szeretteidet. Persze, olyan jelek is vannak, hogy az emberiség nehéz út előtt áll az újév küszöbén. Lehet, hogy közönyünk ellenére egyszer csak nehéz lesz hallgatni a háború sok halottjáról beérkező híreket és azo­kat a beszámolókat, melyek nyomo­­rúlt sebesültekről, idegeiben meg­rendült ifjúságról szólnak, vagy a­­zokról a “győzelmekről” , melyek sok család gyászát hozzák maguk­kal. Öreg magyarjaink aggódva lát­ják, mint emészti fel az infláció e­­gyik napról a másikra csekélyke nyugdíjukat. De sem ők, sem pedig azok, akik azt hiszik, hogy anyagi­lag jól megalapozták a jövőjüket, nem mentesek a lidércnyomás alól, amelyben egy gombafelhős tűz­­vihar mindent megsemmisítéssel fenyeget. Ha ez így van, merre menj? Hol találsz választ aggódó kérdéseidre? Vájjon Isten hová néz a válaszért? Talán Washingtonra, Pekingre, — Vietnamra? Egyikre sem! Hanem (Folytatás a következő oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents