Erős Vár, 1957 (27. évfolyam, 1-4. szám)

1957-09-01 / 1. szám

ERŐS VÁR hét minket: a felelősség népünk je­lenéért és jövőjéért! A legfőbb célunk: KÖVETSÉG­BE MENNI HOZZÁTOK, az egyedülállókhoz, szétszóródottafk­­hoz, vagy a magyar gyülekezeti közösségekben élőkhöz, főképpen akkor, amikor az igehirdetők hang­ja csak erőtlen foszlányok ködén át jut el a szívetekig. Az írás szószéke lakar lenni legfelsőbb hivatásában az Erős Vár, hogy megismerhesse mindenki azt, hogy az Isten a mi igazi erős vá­runk. Vele való találkozásnál a tör­vény előtt való teljes elveszettsé­­günket van hivatva feltárni, hogy elfogadhassuk Isten legfelsőbb igaz­ságát, mely szerint az ember a kegyelem által üdvözülhet csupán. Ezt a kegyelmet akarjuk hirdetni, mert hisszük, tudjuk és valljuk, hogy Isten ezt Krisztusban minden­kinek megadta. Keresztyéni alázattal és elgon­dolkozva indítjuk útra az Erős Vár­­első számát. Érezzük munkánk és hivatásunk felelősségét, tudjuk, — hogy milyen fontos követségben já­runk és arra gondolunk, hogy váj­jon elég tiszta, elég érthető lesz-e a hang és annak közvetítése amit el kell mondanunk? De ugvanakkor bizakodva is indítjuk el a szolgálat, útjára ezt a kis újságot, az amerikai evangélikusok lapját, mert tudjuk, hogy benne a legdrá­gább mennyei Atyának üzenete megy otthonaitokba az atyai háztól. Hisszük, hogy ti, az Atya gyerme­kei mind tudni és olvasni akarjátok, mit üzen nektek szolgáin keresztül az aityai ház. Fogadjátok szeretet­tel, mintahogv ez a szolgálat az irántatok való testvéri szeretetből és felelősségből íródott és született meg, azzal a rendeltetéssel, hogy az ;rás szószéke legyen egyházatok nevében. 3. PÁSZTORLEVÉL Jézus! Az Űr nevével köszöntőm az Olvasót! Szeretett Hitt estvéreim! Jézus Krisztus Urunk követségében második alkalom­mal járok Amerika földjén, a .Lutheránus Világszövetség harmadik világ gyűlése alkalmából. Első utamon, — 1947- ben — sorban meglátogattam gyülekezeteiteket s így megis­mertein azokat az életföltételeket, amelyek között eltek és ta­núja voltam annak, hogy miképpen ragaszkodtok őseitektől örökölt hitetekhez. Vágyakoztam újra találkozni Veletek, De mostani, rö­­vidreszabott időm alatt lehetetlenné vált az a tervem, hogy újra meglátogassalak. Tudjátok, hogy a Lutheránus Világ­szövetség vezetőségébe beválasztott és ezért az itteni tanács­kozásokon részt kell vennem. .Viszont, magyar delegációnk többi 5 tagjával mi gusztus 30-án újra vissza kell indiánom Hazáinkba, Ezért tudom csak. így, néhány soros írásban, — kifejezni pásztor-szeretetemet Mindannyitok iránt. Jól tud jóitok, hogy hazánkban az utóbbi időkben súlyos események történtek, Népünk és Egyházunk új megpróbál­tatásokon ment át. Szeretném egész Egyházunk és szegény magyar népünk nevében megköszönni mindazt az együtt­érző és megsegítő szereteted, melyet nekünk nyújtottatok, Isten áldjon meg érte mindan iyltokat! Búcsúzásúl Bibliánknak azt az igéjét küldöm nektek, melyet Isten nekem életem igen nehéz idejében adott, Máté evangéliumának 24-ik fejezetéből a 13-ik verset: “Aki mindvégig állhatatos — az iidvözül.” Tartson meg Isten titeket és utódaitokat állhatatosan szent hitünkben, mellyel itt a földön mgállhattok, az örök életben pedig Jézus Krisztus Urunk által üdvösséget nyer­hettek! Az Űr kegyelme legyen Veletek! Minneapolis, 1057. augusztus 18. Szentháromság utáni 9-ik vasárnap. Szerető pásztorotok: Dr. 0 r d a s s Lajos RAKÉTA-HAJÓ Irta: Reményik Sándor Valaki ma értem imádkozott Nem, nem bírom máskép megérteni Az édes enyhülést, mely elfogott, Valaki értem imádkozott. Imája roppant kezdő sebességgel Megragadott és végtelenbe vitt, Sötét sorsommal búgva befutotta Az Isten-távol fény-mérföldjeit. Mellette naprendszerek múltak e^ Mint vonat mellett éjjel házikók, Jézus kikötő-szíve várta már az Isten-távol fény-mérföldjeit. És szóltak ottfent: jól van, hát legyen Függesztessék fel ma este a fátum, Egy órára, mig a nap lemegyen, Legyen neki szabadság, kegyelem. S egyóráig, míg a nap lebukott, Áldottam gyöngyházfényü ég alatt Az ismeretlen rakéta-hajót, Mely értem Isten trónjáig haladt. Buffaloi templomunk 40, jubileuma A New York állambeli Buffalo városában 1914-ben indult meg a magyar evangélikus munka. Há­rom évvel később már templomot szentelt a lelkes gyülekezet. A templomépítés negyvenedik év­fordulóját most készülnek meg­ünnepelni. Október 13-án jubile­umi istentisztelet lesz, amelynek keretében iktatják be Nt. Buthy Dénest, a gyülekezet lelkészét, aki múlt őssszel menekült ki csa­ládostól Magyarországról.

Next

/
Thumbnails
Contents