Erős Vár, 1957 (27. évfolyam, 1-4. szám)

1957-09-01 / 1. szám

2. ERŐS VÁR valamit is igyekeznél segíteni rajta, hiszen ilyen élősdi minden nemzet testén akad. Ez rajtad áll! Amit mi kínálunk Neked, az a Krisztusban való szabadság és az általa létrehozott közösség. Mi az Egyház Urának ígéretére hi­vatkozunk és hirdetjük Neked is, hogy bűneid, gyarlóságod, múl­tad és jelened ellenére is van a bűn következményei és az elkár­hozás alól szabadulás, de egye­dül csak Krisztusban! Árva léted számára is van ajándéka: a Krisz-A gyenge hitűek csak arra tud­nak gondolni ennél az indulásnál, hogy vájjon lesz-e jövője ennek az egyetlen amerikai magyar evangé­likus havilapnak? Akik elindítjuk, akik imádsággal és tervezgetések­­kel már régen fáradozunk a lap új­jászületésén, csak egyet látunk: szétszórt, árva magyar evan­gélikus népünket, akikhez meg akarjuk írni az Atyai ház levelét: Isten üzenetét! Minden idegenbenlevő ember szá­mára egyik legnagyobb hiányérze­tet az okozza, hogy nincs kezében biztos mérték, amihez életét igazít­hatja és nincs senki, aki kérdéseit megértené és azokra megfelelően válaszolni tudna. Odahaza ünnep volt a vasárnap és a távolságot a falunk templomától mértük. Megve­tettük a tolvajt és kalapot emeltünk a tisztesség előtt! A nagyvilágban mindez elmosódik. Elegáns autók­ban ülnek a törvény elől menekülő bűnözők. Nem értjük, hogy a hoz­zánk beszélők lelke mélyén mi rej­tőzik. Nem tudjuk, melyik út jelent közeledést az ofthonalapítás szi­lárdságához, vagy az állandó ve­szély örvényeihez. Még kísértése­ink is mások. Régen a szegénység züllesztő árnyéka volt a kísértések tanyája, ma a hirtelen való meg­gazdagodás, a kezünkhöz jutott erőknek helytelen felhasználása az, amiben az ördög útjai rejtőznek. Amikor az alázat hangja arra mu­tat, hogy milyen nagy dolgot is tett velünk az Úr, amikor kegyelmében hordozott, ugyanakkor az ember gőgje félretaszít mindenféle aláza­tusban hívők közösségében, akik gyarlók ugya.n, de a Megváltó szeretetének hívására hitben és szeretetben, mint gyülekezeti kö­zösség, igyekeznek szolgálni az Istent, hogy eljöhessen a mi ösz­­ssekuszált földünkre is az Ő or­szága, legyen meg az Ő akarata és szabad lehessen minden em­ber, minden nép és minden nem­zet Krisztus közösségében és sza­badságában. Ne feledd, Krisztus megszabadít és egyesít! tot, hogy elinduljon egy Istentől, er­kölcstől magát függetlenítő külön­­élet útjára. Néha úgy érezzük, mint­ha előttünk járna, az Isten, máskor pedig annyira egyedül érezzük ma­gunkat, mintha az Isten teljesen el­hagyott volna bennünket. Ebben a sorsban keres Téged és remél megtalálni Téged az Egyház nevében a,z Erős Vár. Utánad a­­kar menni, mint egy jóbarát, hogy bekopogtasson hozzád és szinte ál­matlan éjszakán át beszélgessen ve­led mindarról, ami kérdés és bizony­talanság a lelkedben. — Nem akar könnyedlelkű bohóca lenni életed­nek, amelyik könnyű, víg tréfáknak látja az egész emberi életet. De nem akar morcosarcú sírásó se lenni, aki nem lát egyebet, csak temetést az élők nagy menetében. Az Erős Vár az Egyház hangja akar lenni, amely lelki alapon veled óhajt imád­kozni, a családi asztal körül elbe­szélgetni, hogy testvéred, atyád, -— majd tanítód és vándortársad lehes­sen az új élet szokatlan formájú rengetegében. AZ ERŐS VÁR SZOLGÁLATAI Elsősorban tanítói munkát óhajt gyakorolni az Erős Vár, mert hisszük, hogy hitelvi és erkölcsi irányunk kifejtésével, újból és újból való megmutatásával határozottabb és világosabb lesz az az Út, melyet járnunk kell. A tanítás mun­kájához soroljuk egyházunk törté­netéből felszínre hozni és újra olva­sásra ajánlani azokat a fénnyel írott fejezeteit, ínmelyek hitvalló őseink vérével és lelki harcaival váltak fe­lejthetetelenné. De szeretnénk meg­nyitni a kaput az új történelem szé­lesebb mezeje felé is, és hozni írá­sokat, amelyek az ismeretlen föld­részek evangélikus életére fényt derítenek. Szinte kimeríthetetlen ez a terület, de épen olyan határtalan a keresztyén embernek az érdeklő­dése is testvéreinek sorsa iránt. — Mindezekért reméljük, hogy az Erős Vár tanítói szolgálata mindenki számára olvasott fejezeteket, fog jelenteni. A másik irányelv az, hogy az Erős Vár egyúttal gy aj kor la ti tanácsadó is legyen. Ezen a téren is rengeteg a mondanivaló, hiszen ki ne emlékezne az első egyházi va­csorára, mely a templom alatt volt? Abban az időben a perselyezéstől a lelkész új öltözetéig minden olyan idegenül új volt, hogy azt sem tud­tuk, nem járunk-e idegen templom­ban és egv kissé elpogányosodott egyházban?! Mindezt nem lehet — "magától értetődőnek’’ tekintenünk, hanem olyan valaminek, amit lé­pésről lépésre, ennek a lapnak a ha­sábjain keresztül meg kell magya,­­ráznunk. Otthoni életünkben ritkán merült fel a kérdés, hogy "milyen alapon tartozhat’’ valaki az egyházhoz, mert hiszen a legtöbb esetben bele­­szüleítünk cgy-cgy felekezet közös­ségébe. Itt ez a kérdés tisztázásra és és megértésre szorul... Harmadik irányelvünknek azt lat­ruk, hogy az Erős Vár legyen TÁ­JÉKOZTATÓ jel egű. Hoz­zon híreket az óhazából, a testvér­­gyülekezetek c’eté'ől és mondja el röviden: mit történik az evanné i • kus egyházzal a nagyvi’ágban. Em­berek és nevek eszmékkel, emlé­kekkel kapcsolódnak össze és ami­kor az ő tetteikről vagy nyilatkoza­taikról olvasunk, azokban saját éle­tünk számára mindig fontos tanul­ság van. Reméljük, hogy eleven híradót tudunk olvasótáborunk elé hozni. MI NEM POLITIZÁLUNK Politika nem lesz és nem lehet a mi fegyverünk. Mi kizárólag a kereszt evangéliumát hirdetjük, amint azt Krisztusban megismertük és amelyről hisszük, és tanítjuk, hogy “megszabadít és egyesít”. Ezen a téren csak egy irány köt-Újra indul szolgálni az „E r ő s V á r ”

Next

/
Thumbnails
Contents