Erős Vár, 1957 (27. évfolyam, 1-4. szám)

1957-09-01 / 1. szám

AMERIKAI EM4NGELIKUS ELET — XXI. Évfolyam — 1957. SZEPTEMBER — Krisztus megszabadít és egyesit A világ evangélikusai harma­dik nagy találkozójának Min­­neapolisban nem csupán a köz­ponti témája, hanem a hitvallása ebben a tételben volt összesűrít— ve: Krisztus megszabadít és egyesít! Nekünk, magyaroknak külö­nösen könnyű megérteni e szavak jelentőségét. De mi vagyunk ab­ban a veszedelemben is, hogy könnyen félreérthetjük annak ér­telmét. Jól tudjuk, mit jelentett a 150 éves török uralom, az osztrák elnyomatás, a második világhá­ború után országunk feldarabo­lása, elnyomatása és az atz álla­pot, amelyben ma él szülőföl­dünk. Éppen ezért szinte tetsze­tősebb alig lehet magyar ember számára, mint a felszabadításról való beszélgetés, melyiknél min­denek felett Magyarország fel­szabadítására gondolunk. Ezt a reménységünket joggal bele is értelmezhetjük az evangélikusok hitvallásába, mely a szabad em­berben látja egyedül az ember teljes kifejlődésének a lehetősé­­gét. A hitvallás teljes megértésé­hez azonban gondolnunk kell a mondat alanyára: A felszabadító: Krisztus! Az európai államok tragédiá­ja éppen abban rejlik, hogy “fel­szabadítói ráültek a felszabadí­tottak nyakára, ott maradtak és átvették az uralmat. A népek pa­naszából jól tudjuk, hogy ilyen “felszabadítást” egyik sem kí­ván. Krisztus felszabadító munkája az ember leikével kezdődik, ab­ból a célból, hogy azután gondol­kozását, és testi életét is az em­beri jogok Istentől meghatározott keretébe visszahelyezze. — Akik Krisztusban felszabadultak, azok egy új életfelfogást, új életcélt és új életmódot fogadnak el vele. Krisztus a belső embert szabadít­ja fel olyan érzésektől, amelyek eddig megrontották életviszonyát Istenhez, embertársaihoz és ön­magához. Az önzés, hazugság és gyűlölet, mint minden jóakaratot meggátló erő, abban a pillanat­ban egyszerre lehull szívünkről s agyunkról, amint Krisztus meg­érintette lelkünket! Aki nem tud megbocsátani, nem tud engedel­meskedni, a jónak, és Isten tör­vényének saját életére való vo­natkozását nem ismeri fel, az még nem szabad ember, hanem rab­szolgája indulatainak, a sötétség­nek, egyszóval: a bűnnek! A sö­tétségben botorkáló ember nem ura cselekedetének, hanem má­sokra szorul, vagy egyedül, lelki­társak nélkül bolyong. Krisztus szabadítása azzal kez­dődik, hogy rádöbbenünk arra, mennyire Isten nélkül, mennyire testvérek nélkül állunk ebben a világban: csak azért, mert meg­romlott a viszonyunk Istenhez és embertársainkhoz. Eddig azért nem volt otthonai az embernek, azért nem tartozott senkihez, még az Istenhez sem, mert saját bűnös lelkiismeretén keresztül semmi mást nem látott, mint csak a ben­ne lévő bűnt, amely miatt nem mert Isten szemébe nézni, ember­társaihoz közeledni, mert úgy é­­rezte, nincsen joga hozzá. Krisz­tus levette az ember szeméről a hályogot és rámutatott Isten meg­bocsátó szeretetére, mely a.z Ő engedelmessége, áldozatai és ha­lála révén kiszabadított a bűn és a halál hálójából s szabadokká és Isten gyermekeivé tett ben­nünket. A megszabadított embernek, sajnos, sok a. kísértése és nagy a lehetősége újra visszatérni a bűn űtjára, de ugyanakkor nagy a le­hetősége Isten útjának a követé­sére is, mert Krisztus által szabad ember lett. Ennek a: felismerésé­vel együtt a felelősségtudat is he­­lyetfoglal gondolkozásunkban. Az ember felismeri önmagáról a,zt, hogy erkölcsi lény és hogy Isten előtt felelős a létéért, cselekede­teiért és gondolkozásáért. Kedves Olvasónk! Egyházad hitvallása itt válik a Te szemé­lyes kérdéseddé, amelyet döntés nélkül nem kerülhetsz ki. Neked kell felelned arra, hogy akarsz-e szabad ember lenni Krisztusban, vagy sem?! Akarsz-e testvéreid­del, embertársaiddal egy Isten tát­ján járni és istenországa építőjé­vé válni?! Mi jól tudjuk, hogy A- merika rengetegében könnyen el­bújhatsz, amint ezt olyan sokan megtették már előtted. — Önző szenvedélyeddé teheted a dollár­gyűjtést, megtagadhatsz minden közösséget hittestvéreiddel, sőt még honfitársaiddal is. Kigúnyol­hatod befogadó hazád min­den gyengeségét anélkül, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents