Erős Vár, 1952 (22. évfolyam, 1-10. szám)

1952-01-01 / 1. szám

/ XXIí ÉVFOLYAM PITTSBURGH 7, PA* 19 52. 1.SZÁM UJ-EVI IMÁDSÁG Gondviselő édes Atyánk! fi Az a csepp viz, amely a szent keresztségben, kegyelmedből, a fejemre hullt, hamar tengerré nőtt s életem hajója ezen a tengeren indul el minden uj-évben, uj kikötőből, végső céljai az ÖRÖKKÉVALÓSÁG felé. Tudom, mert tapasztaltam, hogy életemnek ezen az uj szakaszán az ÖS-BÍÍNBÖL fakadó uj kísértések és bűnök mélységei s vándorlásom­mal velejáró uj gondok, uj fájdalmak, uj csalódások hullámhegyei fe­nyegetnek újra elnyeléssel. Zúgolódás helyett Hozzád kiáltunk: "U- ram, segíts, mert elveszünk!11 Zúgolódó lelkűnkben éppenugy mint eb­ben a vér- és könnyzivatarcs világban légy Te ura , parancsoló ja in­dulatainknak, teremts békességet a rosszakaratú emberek között is, hogy a vasfüggönyök felgördüljenek, rab nemzetek felszabaduljanajj, hontalan milliók hazataláljanak, börtönök és haláltáborok rabtartó kapui kitáruljanak és egymásnak megbocsátani tudó, a kinek tüzében testvérré forrott nemzetek egymást tulharsogva hirdessék az uj esz­tendőben a Te dicsőségedet és a Te kegyelmedet! Oltalmazd anyaszentegyházad hajóját is! A Te Szentlelked fe­szítse vitorláit, Igéd világítson s mutassa a Hozzád vezető utat a bűn sötétségében. Ennek a hajónak is Te légy parancsoló ja, kormá­­nyo s a{ Urunk oltalmazz!,., Urunk kegyelmezz!,,, Szent Fiadért, a mi Megváltónkért, az Ur Jézus Krisztusért kérünk Ámen, HÁBORÚ VAGY BEKE? HÁBORÚ VAGY BEKE ? - ez a kérdés, ma az emberek százmillióit foglal­koztatja és a szorongással teli ujesztendö legidőszerűbb, legsúlyo­sabb problémájának Ígérkezik, Igen sokan vannak, akik nem hisznek a háború lehetőségében és ezt a meggyőződésüket részben politikai, részben technikai érvekkel igyekeznek bizonyítani. A hatalmak vetél kedésében túlságosan szembeszökő az erők kiegyensúlyozottsága S igy %

Next

/
Thumbnails
Contents