Erős Vár, 1951 (21. évfolyam, 8-12. szám)

1951-07-01 / 7-8. szám

ERŐS VÁR 3 EROS VAR Official Religious Monthly of the Hungarian Lutheran Churches of America Az amerikai magyar ág. liitv. ey. egyházuk hivatalos lapja. Editor — Főszerkesztő: Rév. Gábor Brachna, 3243 W. 98th St., Cleveland 2, O. Kiadóhivatali vezető: Kev. Paul Markovit», 161 Hazelwood Ave., Pittsburgh 7, Pa. Munkatársak: Az amerikai magyar evangélikus ielkészi kar. Minden cikk. közlemény, valamint minden előfizetés, rekla­máció és megrendelés a kiadóhoz küldendő. Subscription Price: $1.50. — Előfizetés: $1.50 egy évre. LUTHERÁNUS AGGOK OTTHONA Az Idő kerekét megállítani nem lehet. Sá­fárkodunk egész életen át, — ki igy, ki amúgy. Van, aki öreg napjaira békés, nyugodt, csendes családi otthonnal rendelkezik. De olyan is van, aki élete során minden garasát a gyermekeinek adta és csakúgy, mint Amerikába érkezésének első éveiben: ma is “árendában” lakik s ha más­képpen nem lehet, hát gyenge kis nyugdijából fizetgeti a lakbért és ami még marad, abból úgy igen szerényen futja a mindennapi kenyérre. Akárhogy is van, — az öregkor elérkezik és mire a test pihenést, nyugamat kíván, nincs meg mindig az a környezet, amely ezt a pihenést biztosítani tudná. A gyerekek, akik a szülői ház­ban zsibongtak amig kicsinyek voltak, — több­nyire a maguk otthonát építgetik. Otthagyják a szelíd, megszokott öreg házi tűzhelyet az öregek­nek. Magukra maradnak öreg házaspárok és még az állandóan feléjük sugárzó gyermeki szeretet sem tudja pótolni azt a családi kört, amelyben megöregedtek. Rádöbbennek, hogy — magukra maradtak! És, — sajnos — ez a valóság az öregségben. A gyerekek elmennek és két ember a munkás életben eltöltött kis vagyonkával együtt a ke­mény munka következményeit is egymással oszt­ja meg. Hol egyik gyengélkedik, hol meg a má­sik és akkor van nagy baj, amikor mindkettő egyszerre. Jószomszédok mindig akadnak és a gyerekek felváltva viselik gondját szüleiknek.... De ez mind kevés! Nem az a békés nyugalom, amit megérdemeltek volna.... Hol van a megoldás? Hol a segítség? Mert ilyennek lennie kell, -— hiszen öregek és ifjak megegyeznek abban, hogy öregkorban teljesebb nyugalmat kellene juttatni az arra rá­szorulóknak. És mindenki rászorul erre a nyuga­lomra, élete telén.... Elsősorban a lélek nyugal­mát kell megteremteni, de ez is oly nehéz, hi­szen a lelkipásztorok sem barangolhatnak állan­dóan a terjedelmes amerikai városokban, vagy a nagy távolságokra széjjelszóródott magyar ottho­nok rendszeres látogatására. Ez gyakran szinte elháríthatatlan nehézségekbe ütközik és előbb­­utóbb az egyházak belső élete látja kárát. Mégis megcselekszik lelkészeink és szüntelen viszik az Igét és felajánlják az Ur vacsoráját a megfárad­taknak. Másodsorban a testi ápolás ütközik sok­szor nagy nehézségekbe, az orvosi költség és az örökös aggodalom emészti a hozzátartozók anya­gi erejét és idegrendszerét. Közben az öregek, akik persze érzékenyebbek is időközben, — mé­gis elégedetlenek. Éppúgy nehéz újabb gondok­kal kell megküzdeniök a fiataloknak is. A lehető legszebb és legjobb megoldás az “Aggok Otthona”.... Az amerikai magyar evangé­likus gyülekezeteket sorra azok az emberek épí­tették fel, akik most már-már életük alkonyához érkeznek. Állnak a templomok és az iskolák. Uj, friss élettel telitődnek az egyházak és száll, száll a dal s az ének az Egek Urához, hálaadással, dicsérettel, könyörgéssel.... Az öregedő egyháztagok, amint irtuk fen­tebb, lassan-lassan majd csak magukkal lesznek elfoglalva. Ők már megtették mindazt a sok­sok kötelességet és munkát, ami reájuk várt az elmúlt évtizedek során. Most a fiatalokon a sor! Övéké a kezdeményezés merész, de szép és fenn­­séges kötelessége. Tudhatják szüleik elbeszélésé­ből és láthatták is gyermekkorukban, — mikép­pen épültek a templomok! Láthatták, hogy mi­lyen imádságos lélekkel járultak hozzá a szülők az összesség elhatározásához és lám: itt állnak a templomaink! “Aggok Otthona” — “Luther Otthon” — Mindegy, mi lesz a neve! De itt a legfőbb ideje, hogy minél előbb létrehozzuk ezt az intéz­ményt, mint az amerikai magyar evangélikusság dicsőségét! Vásároljunk természetadta szépséges helyén Amerikának ennek az aggok otthonának megfelelő hatalmas épületet. Vagypedig építsünk vadonatúj, minden kényelemmel berendezett, kellemes otthont, ahol a szeretett szülékről éle­tük fogytáig a legteljesebb és legjobb gondosko­dás történik. Ó, — példákat is hozhatnánk, mi­képpen lehet és miképpen kell ilyent létrehozni. De, ha hálás szeretet él a szivünkben elődeink iránt, — akkor nem kell mások példája, akkor csak szivünk sugallatára hallgassunk, mi ameri­kai magyar evangélikusok és a munkán lesz Is­tennek gazdag áldása! Hogy óriási összeg kell hozzá? Hogy micsoda nehézségeket kell leküzdenünk közben? Az ilyen gondolatokat hesegessük el magunktól, — mert azt a hitetlenség szüli. Álljunk meg mindenütt egyházi épületeink szépitgetésével és alkossunk újat: Aggok Ottho­

Next

/
Thumbnails
Contents