Erős Vár, 1950 (20. évfolyam, 1-5. szám)

1950-01-01 / 1. szám

MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN! Az óesztendő utolsó estéjét uj otthonomban töltöttem el a televíziós készülék mellett. A ha­zai Szilveszter-esti rádióműsorokra gondoltam, amikor rendszerint Ravasz László ref. püspök ajkáról szólt hozzánk az Ur figyelmeztető és vi­gasztaló szava, majd Gyula diák lelkének vir­rasztó őrtüze mellé telepedtünk le, hogy lángra lobbanjon a nagy magyar télben didergő lelkünk s végül a magyar Himnusz és a harangok össze­olvadó felséges akkordjai után elhangzott a Szó­zat örökérvényű parancsa: “Hazádnak rendület­lenül légy hive, óh magyar....” Valami ilyent vártam itt is és mennyire csa­lódtam. Birkózást közvetitettek, ahol százkilós emberhús-tömegek és kisportolt izmok öklözték, tépték, törték, dobálták és taposták egymást. A nézőközönség pedig a régi római cirkuszok né­pének: “Panem et circenses”-t követelő leikével, hisztériás üvöltéssel kisért minden gorombább ütést. Nem birtam nézni, — csalódtan keltem fel. Később visszaviti a kíváncsiság. Akkor már csak tiz perc választotta el az ó-évet az uj-évtől. Talán most lesz valami fel­emelő, valami megnyugtató.... — gondoltam. S, ime a televíziós készülék a mindennapos hasbe­szélőjével és fabábus pojácájával búcsúztatta az ó-évet, bemutatva a new yorki főutcán ember­ember hátán tolongó és rikoltozó, újévet váró tömeget. Még nagyobb volt a csalódásom. De azzal vi­gasztaltam magamat, hogv a praktikus amerikai rádióműsor igazgatója talán ezzel a közvetítéssel azt akarta tudomásunkra adni, hogy 1949 sok­sok béketárgyalása és erőfeszítése ellenére a fajok, nemzetek és világnézetek még mindig igy öklözik egymást a világ arénájában s ezt a har­cot nem egy békéért imádkozó, hivő sereg, ha­nem uszítok, emberi formába öltözött dögkese­lyűk és vérszomjas gyűlölettől üvöltő ember­állatok veszik körül. A tömegeket is legtöbbször ál-próféták vezetik, akik lélekből nem tudnak beszélni, mert nincs is lelkűk, csak zsebük és hasuk és mindkettő egyszerre beszél belőlük és, sajnos, a tömegek, mint a fabábuk úgy táncol­nak, amint rángatják. Átmentem a másik szobába,' leültem a zon­gorához és lejátszottam Luther diadalénekét: “Erős vár a mi Istenünk....” Ez volt 1950-ben az első imádságom. Csak hárman voltunk, felesé­gem, a házi kislány és én. De mindhármunk sze­mébe könny gyűlt, mert megéreztük, hogy az uj esztendőben sem az amerikaiaknak, sem pedig az ide menekülteknek nem lehet semmi más reménye, szilárd pontja, erős vára, mint az Idő, a történelem és a világ Urának nagy kegyelme, amelyről Luther igy énekel: “Erőnk magában mitsem ér. Mi csakhamar elesnénk, de küzd ve­lünk a hős Vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kér­dezed, ki az a Jézus Krisztus, az Isten szent Fia, az ég és föld Ura, ő a mi diadalmunk”. Igen, az ur Jézus maga mondotta: “Bízzatok, én meggyőztem a világot!” És Pál apostol, aki a II. Korinthusi levélben a 11. rész 24-27 versei­ben azt irta híveinek, hogy “a zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy hijján, háromszor meg­ostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor ha­jótörést szenvedtem, éj-napot a mélységben töl­­tötem, gyakorta való utazásban, veszedelemben, íolyó vizeken, veszedelemben rablók között, ve­szedelemben népem között, veszedelemben pogá­­nyok között, veszedelemben városban, pusztá­ban, tengeren, hamis atyafiak között, fáradság­ban és nyomorúságban, gyakorta való virrasz­tásban, éhségben és szomjúságban, hidegben és mezittelenségben éltem. Ez az: apostol mondja a Filippibeliekhez Írott levelében, hogy “mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít....” Azért: Jézus, Téged nem hagyunk Ez évben is Téged kérünk: Te légy hajnalcsillagunk, Te légy a mi reménységünk! Akkor áldott lesz utunk, Szép célunkhoz eljutunk!” E. A.

Next

/
Thumbnails
Contents