Erős Vár, 1949 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-01 / 1-2. szám

2 ERŐS VÁR BESZÉLŐ SZÁMOK! JÓ REND A TEMPLOMBAN Lapunk 1947 januári számában közöltem ezen fejléc alatt olyan adatokat, melyek képet adtak Magyar Evangélikus gyülekezeteink adományai­ról 1945-ben. Kiváncsiság vezetett arra, hogy az 1949-es Egyetemes Ev. Egyházi Évkönyvből újra kivegyem a számokat, melyek gyülekezeteink sá­­fárságáról adnak képet. Őszinte megdöbbenésben volt részem, mikor összehasonlitottam az akkori adatokat és az uj évkönyvben lévőket. Éled a magyar evangélikus élet Amerikában! Tudom Magyar Ev. Konferenciánkat is ér­dekelni fogja az a hir, hogy népünk észrevette, hogy elhivatása az, hogy MÁSOKON SEGÍT­SEN. Úgy tűnik fel, hogy mire minden gyüleke­zeteink eljutottak az önfentartás boldog útjára, akkor sem felejtkeznek meg az Egyetemes Egy­ház nagy küldetéséről s mindig hathatósabban támogatják azt a munkát, melyre Krisztus-sze­­retetük vezérli őket. Az akkori kimutatás beszélt arról, hogy Ma­gyar Ev. Konferenciánknak volt 3282 megkonfir­mált tagja; gyülekezeti célokra adományoztak $72,419 s JÓTÉKONYSÁGRA $3,806.00. Akkor átlagosan adakoztak $1.16-1 jótékonyáéira s gyü­lekezeti munkára pedig $21.12-t. Mai adakozásunk 2939 megkonfirmált tag után gyülekezeti célra $22.05, JÓTÉKONYSÁG­RA $3.47-1. Megkonfirmált tagjaink száma kiseb­bedéit, mind a gyülekezeti, mind a jótékonysági adományok pedig megnagyobbodtak. Mennyiben befolyásolta népünk jótékonysági adományait D. Ordass Lajos ev. püspökünk lelkeket ébresztő lá­togatása 1947-ben?! ÉLED A MAGYAR EVANGÉLIKUS ÉLET AMERIKÁBAN! Beszélő számok, Isten adja, hogy ébresztő számokká váljatok: 1. Caldwell, N. J. _____$ 1,894.00 $ 375.00 2. Perth Amboy, N. J_____ 4,020.00 —.— 3. New Brunswick, N. J. 7,272.00 150.00 4. Buffalo, N. Y. ______ 5,050.00 200.00 5. Detroit, Mich. ________4,315.00 1,146.00 6. Cleveland East Side__ 7,278.00 1,660.00 7. Cleveland West Side- 7,987.00 1,188.00 8. Pittsburgh, Pa. ______ 4,607.00 707.00 9. Lorain, Ohio ________ 700.00 750.00 10. Bethlehem, Wend ___ 12,865.00 3,940.00 11. Bethlehem, Magyar__ 10,156.00 —.— 12. Montreal, P. Q. Canada 610.00 58.00 Total ___________$66,854.00 $10,244.00 Hisszük, hogy két jótékonyságra nem ada­kozó gyülekezetünk is megtette a maga köteles­ségét az 1948. évben! Magyar Evangélikusok, sáfárok vagyunk. Legyünk HÜ SÁFÁROK! Markovii s. Kedves szerkesztő ur! Az alanti kis rendsza­bályt angolból forditottam le, de nem merem aláirni nevem, nehogy hiveim megharagudjanak érte! Különös történet szól arról a társaskocsi ve­zetőről, aki abbahagyta a munkáját s prédikátor­nak ment, mert megunta már a folytonos figyel­meztetést, hogy “please move to the rear.” Mint prédikátornak nem volt meg az a problémája, mivel minden templomlátogató szeret az utolsó padokba ülni. Semmi baj sincs abban, hogy az utolsó ülé­seket foglaljuk el, de gondolnunk kell a későn­­jövőkre, vagy a gyermekekkel lévőkre, akik szá­mára legjobb az utolsó padokat hagyni. Más dolgokat is figyelembe kell vennünk templomlátogatásaink alatt, mint például: Az em­berek vegyék le kalapjukat mielőtt a templomba érnek, mig a nők mindig kalapot vagy kendőt viselnek, mikor templomba jönnek. Idejében jöjjünk a templomba. Legyünk pad­jainkban, mire megkezdődik az istentisztelet. Csendes ima után keressük ki az éneket, midőn már elfoglaltuk helyünket. Üljünk beljebb a padban. Bár nem bánjuk, hogy azok, kik beljebb akarnak ülni lábainkat taposák, mégis jobb ha előbb a belső helyeket foglaljuk el. Szemeink előre tekintsenek. Imádkozni jövő hivő vagy, s nem egy divatbemutatás reporterje. Várj addig, mig vége az istentiszteletnek, hogy megtudd, kik jöttek későn s mit viselnek azok. Mivel sok énekkar fontos helyet foglal el az is­tentisztelet alatt, annak tagjai kell hogy vigyáz­zanak arra, hogy feltűnést ne keltsenek. Azon időt, mit vagy a bevezető ének, vagy az offera alatt eltöltesz, töltsd el az éneknek olva­sásával s nem pedig a szomszéddal való beszél­getéssel. Ugyancsak vigyáznunk kell, hogy az Úrvacsoránál az oltárhoz menés alatt ne beszél­gessünk, hogy ne zavarjuk testvéreinket. Segits másokon. Ozdd meg a könyvedet szom­szédoddal, vagy segits ki azokat, kik nem járta­sak az istentiszteleti rendben. Viselj gondot énekeskönyvedre. Ne törd a könyvet ketté s ne hagyj jegyzeteket a könyv­ben. Tedd csendben helyére a könyvet az utolsó ének befejeztével. Üdvözöld a látogatókat az istentisztelet után. Vendégek ők. Mutasd be őket a lelkésznek s kérd meg őket, hogy jöjjenek újra. Ha a lelkész üdvözli a hiveket a kimenetel­kor, hosszú beszélgetéssel ne tartsd fel őket. Lépj félre s várd meg, mig a gyülekezet elment, ha fontos beszéded van a lelkésszel. Ima vagy Igehirdetés alatt semmiképpen sem illik a későn jövő hiveknek helyükre menni. Te­gyék meg az az ének alatt, addig pedig várjanak a templomajtóban.

Next

/
Thumbnails
Contents