Erős Vár, 1939 (9. évfolyam, 1-11. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Második oldal “ERŐS VÁR” 1939 Január hó. ERŐS VÁR AZ AMERIKAI MAGYAR ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZAK HIVATALOS HAVI LAPJA Szerkesztők: LEFFLER ANDOR evangélikus lelkész 8023 Rawlings Avenue, Cleveland, 0. RETTMANN FARKAS evangélikus lelkész 161 Hazelwood Avenue, Pittsburgh, Pa. Kiadó: Board of American Mission of U. L. C. A. 39 East 35th Street, New York, N. Y. Kiadóhivatal vezetője: Brachna G. ev. lelkész, 1900 W 28 St, Cleveland, O. Minden közlemény, hir, cikk Leffler Andor evangélikus lelkész címére küldendő Előfizetések, megrendelések, adományok, reklamá­ciók 1900 West 28th Street, Cleveland, O. kéretnek ELŐFIZETÉSI Díj EGY ÉVRE 50 CENT zül minél többen eljussanak ehhez az IGAZI FORDULÓPONTHOZ, mert akkor fog szá­mukra elkezdődni az “Urnák kedves esztende­je”, az igazi BOLDOG UJ ESZTENDŐ. R. WESSELÉNYI MIKLÓS, Windsor, Ont., kanadai MAGYAR RÓMAI KATHOLIKUS LELKÉSZ ÁTTÉRT AZ EVANGÉLIKUS HITRE Az Amerikai Egyetemes Egyházunk hiva­talos lapja, “The Lutheran” jelenti január 11-i számában a magyar evangélikus szempontból is fontos eseményt. “1938, december 11-én, d.u. 4 órakor egy különös istentisztelet volt a Windsor, Kana­dai Magyar Evangélikus Egyház templomá­ban. A helyi lelkész, Nt. Papp János László, Nt. Zima István, detroiti szlovák lelkész se­gédletével, megkonfirmálta Father Dr. Wesse­lényi Miklós, O.M.C., a Szent Antalról neve­zett Windsori Magyar Római Katholikus Egy­ház volt lelkészét. Nt. Papp az Apostolok cse­lekedetei 10-ik részének 33-ik verse alapján, prédikált, “Te jól tetted, hogy eljöttél.” A pré­dikáció után Nt. Wesselényi csengő hangon kijelentette, hogy kész az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház hivő tagjai sorába lépni. Ezek után megkoniirmáltatott és felvette az Ür Szent Vacsoráját. Ezen konfirmációt és áttérést egy nagy­számú gyülekezet nézte és hallgatta végig. Wesselényi Miklós a philadelphiai Szeminá­riumba fog beiratkozni, ahol az evangélikus lelkészi pályára szükséges tanulmányait befe­jezi. Tanulmányait Rómában végezte és u­­gyancsak ott szentelték pappá. Tagja volt a Minorita szerzetesrendnek is. Nagy gyüleke­zetekben szolgált Magyarországon és Kana­dában és a Római Katholikus felsőbb hatósá­gai mindenkor megvoltak elégedve szolgála­tával. A katholikus egyházból és a katholikus papságról való lemondását úgy Szerzetesrend­jének, mint a Londoni Püspöknek 1938 decem­ber 8-án jelentette be.” Wesselényi Miklós egy gyönyörű és bá­tor hitvalló iratban Írja meg megtérésének tör­ténetét, melyet rövidesen sajtó alá rendezünk és egy kis könyv alakjában kiadunk. Ezen ira­tot figyelmesen elolvastuk és meggyőződtünk, hogy Wesselényi Miklós testvérünk meggyő­ződésből és az Isten tiszta Evangéliumára vá­gyakozó lélekkel tért át igaz hitünkre. Az áttérés őszinteségét semmi sem bizo­nyítja jobban, mint ez a levélrészlet Nt. Papp Jánosnak a szerkesztőhöz címzett leveléből: “A legutolsó visszatérési kísérlet én nálam történt. Gondnokom, két egyháztagom*és csa­ládom, valamint az én jelenlétemben. Január 12-én megjelent nálam a londoni kath. püspök megbizásából egy római kath. pap, aki a fen­tiek jelenlétében a következő “ajánlatot” tette Wesselényinek: “Térjen vissza a kath. egyház­ba. A püspök ur kinevezi kórházi papnak Mil­­waukeebe, 150 dolláros fizetéssel és az oda­­utazási költségeit is előre fedezi.” Természe­tesen Wesselényi testvér ezt a kísérletet is bátran visszaverte és azt mondta inkább sze­gény marad, de nem lép vissza a sötétségbe.” Dr. Wesselényi Miklós otthon Szegeden és Miskolcon, Amerikában pedig Montrealban, Bethlehem, Pa.-ban és Windsoron végzett egyházi munkát. (Leffler.)

Next

/
Thumbnails
Contents