Erős Vár, 1931 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1931-10-15 / 1. szám

Volume I. Évfolyam. 1931 Október 15. Number 1. szám. Published and edited at 161 Hazelwood Ave. Pittsburgh,Pa. Subscription S12Pa year The on/u Hungarian Lutheran paper in America. Szerkesztőség es Kiadóhivata 1 161 Hazelwood Ave.PittJburífh.Pa Előfizetési ár egy évre 1 dollár Jiz egyetlen amerikai Magyar E vangéhkus Lap. AUTHORIZED BY THE BOARD OF AMERICAN MISSIONS OF THE U. L C. A. A* Evangélikus Magyar Néphez♦ A dátum: 1931, október 15. A név: ERŐS VAR. Az alap; A Lutheri Paizs. Ez a három rö­vidke mondat sok mindent megmagyaráz annak, aki evangélikus. Megmagyarázza azt, hogy az Egyetemes Magyar Evangélikus Anyaszentegy­­ház, mely az elmúlt hét-nyolc esztendő alatt oly rohamos és dicsőséges fejlődésnek indult, egy ujább tanujelét adja annak, hogy él. Megszüle­tett a Magyar Evangélikus Sajtó! Reménnyel teli forró imádságok közepette született meg. Nem nagy a terjedelme ennek a lapnak, csupán nyolc oldal az egész. De mi mégis büszkén szo­rítjuk a szivünkhöz, mert a miénk. A miénk minden gondolatában és minden betűjében. Célja ennek a lapnak csak egy van: szol­gálni az Ágostai Hitvallású Evangélikus Anya­­szentegyházat. Ez a szolgálat az apai szeretet­nek a szolgálata lesz, mely nem mindég dicsé­retes vállveregetésckben, hanem igen sokszor ke­mény dorgálásban nyilvánul meg. De igy van ez helyén. így lehet csak építeni. Bűneinket nem fogjuk elkendőzni, se evangéliumi tiszta hitünk­nek megnyilvánulásait véka alá rejteni. Evangé­liumi Egyházunk drága kincsét, az Ur Jézus Krisztusnak tiszta megváltó igazságát, minden ellenségeinkkel szemben készek leszünk minden­koron megvédeni. Evangéliumi Anyaszentegyhá­­zunknak történelmi elhivatottságát és jogait mindenkoron hűen ápolni, s az evangélikus ön­tudatot nevelni, kötelességünknek tartjuk. Min­den olyan evangélikus, egyházi, vagy egyleti mozgalmat, mely bármilyen módon összefüggés­ben van Anyaszentegyházunknak életével, erőnk­höz mérten támogatni igyekszünk. Ezen önszabta kötelességeinkkel szemben csupán egy kérelmünk van az amerikai magyar evangélikussághoz és ez az, hogy MINDEN MAGYAR EVANGÉLIKUS TARTSA KÖTE­LESSÉGÉNEK NEM CSAK MEGRENDELNI EZT A LAPOT, HANEM AZT TERJESZTENI IS. Elsősorban az evangélikus eszmének a dia­dalra jutása és csak másodsorban a lap létkér­dése az, mely ezt szükségessé teszi. Többet nem mondunk, csak még azt, hogy az, aki evangéli­kus, az tudja mi a kötelessége. c=mr=ip=inr=ii=-^-'ipa=a OKTÓBER 31. Irta: Jánossy Lázár. Hitvalló hősöknek gyenge hitü népe Hozzád kiált ma a múltak öröksége, “Törjetek előre!” Ne nagy büszkeséggel és öntelt reménnyel, De az alázatnak meggyőző hitével, “Törjetek előre!” Ellenség nem éríhet el a szivetekbe, Hogyha a Krisztussal vagytok szövetségbe. “Törjetek előre!” Biztosak lehettek minden léptetekbe Hisz’ veletek Isten szerető kegyelme. “Törjetek előre!” Ti mégis alusztok, hitetek vesztére. Nem bíztok már többé az Ur erejébe? “Törjetek előre!” Rázzon fel titeket a múlt dicsősége Álmatlan álomból cselekvő erőre, “Törjetek előre!” Meddig ültök csendbe, véka alá rejtve? Hiszen tiétek az IGE, az ESZME! “Törjetek előre!”

Next

/
Thumbnails
Contents