Erdélyi sajtótudósító 1921. december - 1922. március

1921-12-17

:i j ül u U L X ^.i. \» _i* • l"og-r^.n_tes_zik xéosz--návé_a" Ayxxj£g%&2 ^rcrn_in^t_? Az _oláhok politikai "erényeit döla-menmáija "a á.ái;^Lehi "f6'szolgaoiró alább szó- i szerint közölt rendelete, a melyet k&zségei elöljáróságának "rend­kívül sürgős c jelzéssel küldött meg: :, 'ITözségi elöljárbságnak• A kormány kiküldöttei a ssebeni városházán népgyűlést óhajtanaid tar­tani. A főispán ur 49-1021.sz. szigorú rendelete értelmében a köz­ségi elöljárók, személyes felelősség tehe alatt kötelesek megjelen­ni és részt venni a gyűlésen és tartoznak minden községből legalább 10 választó polgárt a gyűlésre magukkal hozni, stb, íío;irieh.l921. szept,17.Vietor Ungur főszolgabíró." A Luptatorul hozza c rendeletet és meg jegyzi, hogy élvből ingyen utaztatták az embereket az .Avareszku neoiessé tételére tar­tott gyűlésekre. Jo^yan_tette_tönkro a kormány _a n:'íanarosi lakosságot. Az Infratiera /ln.ovJ5J7 rámutat arra a szerencsétlenségre,nyomorra amit a kormány pénzbeváltási rendelete idézett elő Mármarosban. A lakosság bizalmatlan levő a nagyhanggal és kevés QÓ iránya, tettel jött olah rezsimmel és kormánnyal szemben, a pénzhevaltás*al— kalma-i&il nem jelentette be osztrám-r:agyar korona'készpénzét. A je­lenlegi kormány tim gondoskodott arról, hogy a lakosságot felvilá­gosítsa, hogy eldugott.eltagadott kis oénzevel mi tevő legyen, hogy az karba ne vesszen. Az a mar kiváltságos, a ki tisztában volt a genzbeváltás 1 abyrinthjeive.'i. kihasználta az alkalmat arra,hogy hir­telen meggazdagodjon. I.lás volt a helyzete az amúgy is nvomoruságosan tengődő maramarosi nerasztnak.A beváltásnál a bovlltót^elentett összeg 60 P-át fizették vissza, a melyool még 50 S-ot vontak le il­letek es a felmerült költségek"fedezése elmén* Ez pénzszűkét,drága­ságot a kereskedelmi és ipari pangást eredményezett.' A harasztnak az a neh&ny leije, a mit a beváltás fciytán visszakapott", hamar elfo­gyott „ Olah pénze nem lévén, az elrejtett koronapénzt nem használ­hatta, kénytelen volt kis vagyonát motom áron,lelketlen konjunktúra embereknek eladni. Később akadtak olyan vállalkozók a kik faiuról­falura ^árva-1/10 rész árán vásároltak essze a falusi narasztok rejtve tartott magyar: pénzét. így a paraszt máramarosbán elszegénye­dett annyira, hogy ma már amúgy is a legszerényebb elsőrendű szük­ségleteinek igényét sem birja kielégíteni. Habar a legjobban én a maranaros:. maraszt van hozza szokva a nvencruságroz és nélkülözés­hez, ilyen szegény mint most,még soha sem veit. Tk a legsainosabb a dologban, ez, hogy elsősorban maga a kormány helytelen, rossz rende­lete,másodsorban a kormány védencei - kiváltságosai -'nak lelketlen­sége uzsorázta ki a nármarcsiakat, a kiket ma É pusztulás fenyeget. Z r O J^JJJiJJ*. JlJ>á_g_^ Eúszmillíós tüntetés.A román lej zuhanásával kapcsolatban minden román finánc "tényező "keresi a bünbakkot. A Bratianu-féle li­berális bank érdekesemért egyenesen az erdélyi magyar bankok valuta spekulációjában látja a lej kátszúráfáját. Drákói rendszabályokat és szigorú ellenőrzést követel'özekkel szemben.Állításai igazolásául ­a part hivatalos lapja, a ViJ.±^rul_/4110/ - közli,hogy a temesvári

Next

/
Thumbnails
Contents