Erdélyi sajtótudósító 1921. december - 1922. március

1921-12-17

Magyar Általános Hitelbankot húszmillió lej büntetéssel sújtották ' a Romániába becsempészett negyven millió korona miatt. Ez a "hiva­talosan" megállapított tény is igazolja - irja a Viitorul - hogy a bécsi és budapesti bankói: erdélyi maradványainak miféle oéljai van­nak. Követeli* egyúttal, hogy a marosvásárhelyi,nagyszebeni,és^bras­sói magyar pénzintézetek működéso is szigorú ellenőrzés t alá vétes­sék s minden erdélyi városban valuta ellenőrző hivatal állittassék fel. Az ujaj3b_román tarifaemelés Js_ird_éiy._A román kormány janu­árius T-^Eől ujabb" 2CJÜ százalékkal emelte a vasúti szállitás tari­fáját. Emiatt mint az _Aurcra_/32.sz./ irja - az erdélyi fogyasztók például rettenetes nemzetbe kerülnek. Egy vagon cukor szállítása Bukaresttől Kolozsvárig /500 kilométer/ 1918-ban 1236 koronába. 1921-ben 5063 lejbe került,nig 1022 január elsejétől az uj tarifa szerint 15.189 lejbe fog kerülni, fiz a vasutpolitika csakis az ár­drágítóknak fog hasznára lenni. Az_ arany leu_paritás_a.A minisztertanács az arany leu aoqui­valens"et november 1-veT 20 leuban állapította meg. Az Izbanda szerint a "leu" elnevezést közelebbről "dacára fogják megváltoztatni. /Közgazgádaság 46 0 sz/. Uj_állj|tjplíivitjli rendelkezés.Az állatok kivitelét a rogat­ból és Dobrudzsából egyelőre betiltották "rdélyben.Bukovina és Besszarábiában kiviteli tilalom aiá vették a 6 évnél fiatalabb fe­• hér ökrök,4 évesnél kisebb tarka és más fajú marhák és C évesnél fiatalabb tehenek exportját.A bivalyok kivitele általános tilalom alá esik, h 1 J? & J? b j é _g e k _s_é_r_e_l__m__q_i_ : _ Az erdélyi_felekezeti iskolák üldözése. A zilahi Szilágyság /XI. 18-47/"közli, "Hogy Clupe"tanfelügyelő a zilahi ref.elemi isko­lában az eddig haszne.lt Magyar Nyelvtant és Számtani Kézikönyveket lefoglalta és a használatool kivetette. Az erőszakosságot jellenzi az,hogy a ref. iskolából kitiltott Számtant, a zilahi állami isko­la magyar osztályaiban használják - époen Ciupj tanfelügyelő enge­délye s alapján. J £ JZ _e s __ h _i v e k •Gróf_Károlyi Mihály Romániába al^r_leteleeedni. Bukarestből értesülünk, hogy Gróf Karolyi Tlíhály az októberi forradalom gyászos emlékű miniszterelnöke - aki $ jelenleg Raguzában éli száműzetése keserű napjait - kérést intézett a román kormányhoz, hogy enged­jek meg neki Erdély területén Nagykárolyban való megtelepedést. ^láh_napné_-_miiit Jbandavez_£r. Kisenevbcl jelentik, hogy Va­natori községben Arviriío gör.keleti pora felesége egy ottan razdalkodó rablóbanda főnöke volt. A" rablóbanda már régóta fosz­togatta a szomszédos községek lakosságát,míg végre rájöttek a tet­tesekre. A községi biró által a i^apné lakásán megejtett kutatás eredményesvolt, mert a lopott holmikrak egosz tömegét találták ne*. Az eset nagy feltűnést keltett megyészerte. ° Készül a kiadóhivatal helyiségében,annak sok­szorosító gépén, VT. Vilmos császár ut 55.11.& ?

Next

/
Thumbnails
Contents