Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 32. kötet (250-257. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 32. (Budapest, 1906)

A büntetés kimérésének reformja. A Magyar Jogászegyletben 1905. február 4-én és 11-én tartott vita [250., 1905]

Edvi Illés Károly dr.: Tisztelt Teljes ülés! I. A jogászegyesület vezetőférfiainak megtisztelő felhivása folytán nekem jutott a szerencse, hogy megnyissam az eszme­cserét abban a fontos kérdésben, a melyet a múlt év folyamán dr. Baumgarten Izidor koronaügyész úr e helyen beható fejte­getés tárgyává tett. A büntetés kimérésének reformjáról és ezzel kapcsolatban, illetőleg e szempontból a Btk. revisiójáról van szó. Tehát ismét a Btk. revisiója. Oly tárgy, a mely már mintegy 15 év óta újra meg újra, más-más alakban és helyen előtérbe lépett. Ez ideig mint tudjuk eredménytelenül. A Btk. még mindig változatlanul és sziklaszilárdan áll azon a helyen, a hová alkotói tették ; sőt talán azt is elmondhatjuk, hogy alkal­mazóinak egy része által még mindig nem eléggé megértve és sok esetben félreértve. Az utóbbi körülménynek tudható be a módosításra irányzott javaslatok nagy tömege, mert kétségte­len, hogy e módosítások egy része inkább megrontaná, mint javítaná a codex-et. De kétségtelen másfelől az is, hogy a módosítások másik része a Btk. valódi és felismert hiányait volna hivatva pótolni és így azok megvalósulása életképesebbé tenné büntető törvénykönyvünket, a nélkül, hogy annak rend­szerét megbontaná. Ezek a módosítások, a melyeket már hosz- szabb idő óta egyhangúlag követel a jogászi közvélemény, arány­lag nem nagy számuak. És mégis mit látunk? A Btk. novellá- ris módosítását már három igazságügyminiszter tűzte ki fel­adatául, — mindegyik újabb és újabb tervezetet készíttetett — tényleg azonban még ma is a kezdet kezdetén vagyunk. Ez méltán elcsüggesztheti azokat, a kik az igazságszolgáltatás érde­1* 3

Next

/
Thumbnails
Contents