Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 21. kötet (181-190. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 21. (Budapest, 1901)

Polner Ödön: A képviselőválasztások érvényessége feletti bíráskodás egynémely kérdéséről [181., 1901]

Dr. Polner Ödön: Mélyen tisztelt teljes-ülés! Az országgyűlési képviselőválasztások feletti bíráskodásról szóló 1899. évi XV. t.-cz. a kérvénynyel megtámadott válasz­tások feletti bíráskodást a Curia hatáskörébe utalván, a válasz­tási jog nagy részének alkalmazását hivatásos jogászok kezébe adta. A választási jognak sok kérdése ezzel a jogász közönségre nézve közvetetlenebb fontosságúvá vált, mint azelőtt, és azért azt hiszem: helyén való lesz a m. t. Jogászegylet teljes-ülésén a választási joggal és a választások érvényessége feletti bírás­kodás egynémely kérdéseivel foglalkozni. A választási jognak az eddiginél nagyobb mértékben hivatásos jogászok által való alkalmazása kiváló fontossággal fog bírni nemcsak politikai szempontból, a mely szempontokkal foglalkozni nem tartozik az egylet feladatai közé, hanem kiváló fontossággal fog bírni a jog technikája szempontjából is. Mert közjogi törvényeink jogi technikája meglehetősen fogyatékos, és ennélfogva igen rászorulnak arra, hogy a jogi technika szem­pontjából is fejlesztessenek. Közjogi törvényeinken meglátszik, hogy azokat nagyrészt nem jogászok készítették. Politikai életünkben a közjogi viszonylatok azok, a melyek­kel alegtöbb nem szakértő foglalkozik és ezért e közjogi viszony­latokat szabályozó törvényeink azok, a melyek a szigorú jogi kritikát legkevésbbé állják meg, a melyekből a szakértő jogászi analysis nyoma leginkább hiányzik. Oka ennek csak részben az, hogy a közjogi viszonylatok alakulása a nem jogász közönség­ben sokkal nagyobb érdeklődést bir felkelteni, mint más jogi kérdések. Mert a közjognak hivatásos közjogászok által is poli­1* 3

Next

/
Thumbnails
Contents