Élő Víz, 1950

1950-január / 1. szám

az igéi és rálenni az életet. Csak az igét meghalló embereknek van karácsonya, mert csak azok látják meg az Isten atyai arcát úgy, ahogyan látták a pász­torok a Gyermeket. Csak egy gyermek... de benne láthatóvá és mindenki számára hallhatóvá lett az Isten! Csak egy gyermek... de ez a Gyermek, mint fel- növekedett férfi megmutatta, hogy húsból és vérből való embernek miképpen kell élnie a föld porán, hogyan kell ellentmondani a kísértéseknek, győzel­met aratni a bűnön, szeretni az ellenséget, könyö­rögni az üldözőkért, megalázkodni az igazság bir­tokában, békén tűrni oslorcsapások közölt, felemelni a szegényeket, vigasztalni a megszomorodoltakat, ke- nyeret adni az éhezőknek. Karácsonykor éppen azl akarja, hogy bennünk, húsból és vérből levő em­berekben testet ölthessen! Azl akarja munkálni, hogy belőle valók legyünk, felöltözzük Őt és nyomodokai- ban járjunk. Ezt nem csak akarja, hanem egyben igéjével és szentségével munkálja bennünk. Azt akar­ja, hogy bennünk legyen láthatóvá az emberek előtt. Csak egy gyermek... de egész élete a hús ós vér minden kísértése közben is Istennek odaszcntolt élet volt. Csak egy gyermek... de egyszer a színröl-színre- látás kapuja előtt a nagy Közbenjárót és Pártfogót fogja számunkra jelenteni. Majd amikor bűnöktől, szennyektől, Sálán kísértéseitől elgyötörtén, rongyos ruhánkban megérkezünk, hogy Isten megítéljen ben­nünket, hiszem, hogy oda íog állni mellénk, mint jó ismerős a mi Urunk Jézus Krisztus és azt fogja mondani az Istennek: „Atyám, én látom ennek a léleknek minden bűnét, bukásait. De Atyám, én azt is tudom, hogy mit jelent húsból és vérből levő embernek lenni. Mert én is valóságos ember vol­tam. Künyörgök. hogy érte is kiontott véremért adj néki bűnbocsánatot, hadd menjen be a Te örö­mödbe!“ Tudod-e, hogy a Gyermek karácsonykor néked született? Yallod-c. hogy te ennek a Gyermeknek születtél? Iliszed-e, hogy c Gyermekben tiéd az Isten? Józsefi karácsonya Igaz ember volt. Nem Dávid nemzetségé­ből való származása tette igazzá, hanem az ősi hitéhez való ragaszkodása. Azon kevesek közé tartozott, akik várták Izrael remény­ségét. Éppen ezért semmi kétsége nem volt afelől, bogy életükbe Isten titkos akarata lépett kiválasztó kegyelmével. Meghajol a mennyei akarat alatt s ami tőle telik, azt teszi. Hittel készül cselekedni. Csendben el akarja bocsátani Máriát, hiszen mi keresni valója lehet ott néki, ahol Isten utat készít a megígért Messiásnak. Ekkor köszöntött be hozzá Isten követe. Csodálatos üzenetet hozott. Minden kegyes elgondolást meghaladó üzenet! Az ígéret Messiása a bűnösök szabadító Ura lesz. Nem fényes hatalommal uralkodó földi király, hanem a bűnösök Megváltója. Éppen a sze­gényekhez jön, az alázatosokhoz, és a ki­csikhez. Azokhoz, akiknek nincs másuk, csak bűnük. Akik éppen olyan bűnösöknek ismerik magukat, mint József is. Nincs te­hát kirekesztve a készülő eseményekből. Sőt Isten akarata szerint szerep vár rá. Otthont kell nyújtania a jövendő Gyermeknek. Atyai tisztet kell betöltenie, amig Isten ki nem szólítja majd a Fiát a szent észrevétlenség- ből. Mintegy rábízza egyetlenét az élő Isten! Csodálatos kegyelem, ami ésszel fel nem ér­hető, csak engedelmes hittel ragadható meg. Bizony, mások Istennek gondolatai, mint a mienk. Olyan hitet követelnek, amilyen magunktól soha nem telnék ki. Maga, az élő Isten teremti meg kegyelmes szavával. Miközben szól hozzánk, semmivé válik a magunké s megszületik az igazi. Most lett József valóban igaz emberré. Mert csak az az igaz ember, aki úgy hisz, amint Isten akarja. Tele volt korábbi hite cselekvéssel és engedelmességgel. Most szó sincs emberi cse­lekedetről. Tiszta, merő hit az, ami az álom­ból felserkenő József szívében ég. S mert tiszta, merő hit van benne, cselekedetbe is öltözik. Nem emberi cselekedetbe, hanem Isten cselekedetébe. Ahol igazi hit van, az egyidejűleg s önmagában cselekvés. Az ala­nya azonban már nem az ember, hanem az Ür. József karácsonya tehát nem az enge­delmességének a következménye, hanem az Istentől munkált hitének a valósága. Sem­mivé kell válnia minden emberinek ott, ahol karácsony van. Nincs itt semmi emberi fel­tétel, kapcsoló pont, vagy kegyes bázis. Is­ten cselekszik. Szabad tetszése' szerint vá­laszt ki, tör szét és teremt újjá. Meghiúsítja legnemesebb emberi elgondolásunkat is, hogy útat nyisson önmagának. Nem magáért tesz így. Érettünk! Hiszen különben nem lenne valóban karácsonyi örömmé. Ha a legkisebb mértékben is rajtunk fordulna meg a Mes­siás eljövetele, ha a legparányibb cseleke­detünk közrejátszanék, ingataggá, és bizony­talanná válnék minden. József most egészen közelről, belülről szemlélheti, mint is viszi végbe Isten az Ő csodálatos tervét. Nem szorul emberre. De mert Urunk, szabadon használ és elejt, reánk tekint és félreáll it. Nem engedi meg Józsefnek, hogy saját jó­szántából való félreállásával valamit is te­gyen. Kifosztja először, hogy igazán gazdaggá tehesse. Hamissá tesz egész mivoltunkban, még kegyességünkben is, hogy azután igazzá tegyen kegyelmes igéjével. így vált József az első karácsonyi emberré a világon. Hol vannak gondjai? Nem kell már töprenge­nie, mi is lesz kedves Isten előtt. Pusztán szemlélheti már közvetlen közelből a cse­lekvő Isten útját. S ujjonghat afölött, hogy mindebben számára is van hely. Nincs ki­rekesztve semmiből. Sőt most lett igazán részesévé mindennek. Mert, amikor semmink sincs, akkor lesz minden a miénk. Amikor halálba kerül minden, ami tőlünk telik és felragyog a kegyelem ebben az egyetlen név­ben: Jézus! élő víz 3

Next

/
Thumbnails
Contents