Élő Víz, 1943

1943-április / 1. szám

TANÍTÁS Megtérés A megtérés eredeti értelme (az araméi: - „subu") szerint azt jelenti: visszatérni az eredetihez. Dr. Luther Márton is ilyen értelember fordítja a 90. Zsoltár 3. versét: „Térjetek vissza embernek fiai!" A bibliai meg­térésben általánosságban ez van: térjen vissza az em­ber abba az eredeti állapotba, melybe őt Isten he­lyezte, t. i. a vele való zavartalan gyermeki közös­ségbe, oda, ahonnan a bűn kitépte. Isten és ember közé került a bűn. A megtérés azt kívánja, hogy pusz­tuljon mindaz, ami Isten és ember közé az idők folya­mán odatolakodott. A megtérés görög kifejezése (metanoeite) meg azt tartalmazza: gondolkozzatok másképen, mint eddig. „Változzatok el ti elméteknek megújulása által" (Ró­ma 12:2). Valóban úgy van, hogy mind Keresztelő János, mind Jézus egészen másképen gondolkodott, mmt az ő „vallásos"' kortársaik. Hogyan? Egészen másképen.' Mint ahogyan egy katonailag mozgósított országban hirtelenül megváltozik a gondolkodás. Béke­világban a normális törvények, szabályok, tervek, vá­gyak szerint élünk, szabadon azt tesszük, amit jónak látunk. Háborúban, mozgósítás idején, egészen más törvények lépnek életbe. Ekkor mindent a haza érde­kébe kell állítani. Ilyenkor az egész emberre s^kség van. Keresztelő János és Jézus hallgatóit egy ilyen nagy átállításra hívja fel, mikor azt mondja: térjetek meg! Isten királysága is mozgósít. Győzni akar. Az egész embert követeli. Megtérni tehát nem azt jelenti, hogy szigorúbb erkölcsi parancsoknak vetem alá ma­gam, sem azt, hogy önként teljesítem az előírt törvé­nyeket, hanem azt jelenti, hogy gondolkodásom vál­tozik meg, átáll egész életem Isten vágányára, kiszol­gáltatom Néki, hogy felette Ö legyen az úr. így ke­rülök vissza az Istennel való zavartalan közösségbe. Minden megtérésben két lelki mozzanat van: a bűnbánat és a tulajdonképeni megtérés. A bűnbánat­ban az ember elfordul a bűnös múlttól és mindentől, ami őt ahhoz kötötte. Van ebben egy csomó bűnutálat, csalódás és kiábrándulás. A megtérés az már odafor- dulás Istenhez, csatlakozás, döntés. Míg a bűnbánat a szív mélyén megy végbe, addig a megtérést már a világ is észreveszi. Ami a tékozló fiúban a vályúnál végbe­ment, az a bűnbánat, a bűn utálata, a megtérése pedig abban állott, hogy felkelt s elindult haza az Atyához. A bűnbánat Isten előkészítő munkája. A megtérés ennek befejezése. A megtérés a hit első lépése. Ezt a két mozzanatot azonban nem szabad kiéleznünk, ne is elemezzük túlságosan,, mert a gyakorlatban mindig együtt lépnek fel. (Az evangéliumok inkább az első mozzanatról beszélnek, a Cselekedetek könyve pedig a másodikéról, mert ott már Isten nagyságos dolgairól van szó. Cselekedetek 9:35.) Megtérés csak ott következhet be, ahol felhangzik „a toborzó", az örömhír: „Elközelgett a mennyeknek országa" (Máté 3:2). Ez azt jelenti, hogy Isten orszá­gának erői működésbe léptek. Ez a mozgósítás meg­kezdődött, mert Istennek tetszett az ember megmen­tése. Az Ige testté lett. Ha Ö nem közeledett volna hozzánk, megtérni sem lehetne. Azóta ahol tiszta evan­gélium hirdettetik és felcsendül a teljes örömhír, ott megszólalhat a megtérésre hívó szózat! Beszámoló Evangélizációs lapunk indulásáról még alig volt valakinek tudomása, amikor a posta meghozta az első adományt. Testvéri levél kíséretében egy egész száz­pengőst .. . Ó, sokunk vágya volt ez a lap, s íme az Ür már előre is ad áldást anyagiakban is. Legyen hála néki és áldás a testvérszívnek! Gömöri evangélizációk sorát a csucsomi szolgálat nyitotta meg február közepén. Csúcsom Rozsnyónak léánygyülekezete (kb. 240 lélek). Foglalkozásuk sze­rint bányászok és földművesek. Itt a hordozó imádság ereje vált nyilvánvalóvá. A rozsnyói- imaközösség már több mint egy éve imádkozik ezért az evangélizá- cióért. Az evangélizáció hetében is minden nap össze­gyülekeztek és könyörögtek az áldásért. Isten nem is zárkózott el az imádságok elől. Volt olyan este, hogy 205-en szorongtak a kis falusi iskolateremben. A vé­gén 79-en vettek úrvacsorát. Ebben a számban rozs- nyóiak is vannak, akik közül számosán kijártak nap- ról-napra az előadásokra (4 km). Az evangélizáció szolgálattevője írja a befejezés után: „Ügy érzem, Gö- mör megye a magyar ' evangélizációs munka egyik legáldottabb új talaja lesz. Hihetetlen éhséget tapasz­taltam Isten igéje után." Galga-völgyén valóságos kis evangélizációs had­járat volt február második felében az acsai, galga- gutai és domonyi evangélizációk során. Nemcsak az illető gyülekezeteket érintette ez a szolgálat, hanem a környék is megmozdult mindenütt. Az acsai evangélizáció befejezésén messze nóg­rádi részekről: Herencsénytől és Terénytől elkezdve Hévízgyörkig voltak vendégek. Domonyba estéről- estére kis rajokban jöttek a környékbeliek Aszódról, Hévízgyörkről, Ikladról és Zsidóról. Az egyszerű uta­sok között ott lehetett látni gyalogoló tanárnőket, .ta­nítókat és lelkészeket is. Akinek drága Istennek igéje, nem sajnál egy kis fáradságot sem (8 + 8 km esti séta), hogy hallgathassa. A galgagutai evangéli­záció zárónapján 8 helyről 38 vendég érkezett. A gyü­lekezet tagjai fogadták őket otthonukba és asztaluk­hoz, maguk is erősödést nyervén a vendégek hitéből. Gerendáson a március 7—14-ig tartót evangélizá- cio a tanyák népét is megérintette. A 830 lelkes gyü­lekezetnek csak egynegyed része él benn a faluban, a többiek 6000 holdas 6 km sugarú- tanyavilágban elszór­tan laknak. A kis templom hívogató harangja azonban este 6 órára a tanyák közül is sokakat behívott az ige hallgatására. Volt olyan' hely, ahonnan felváltva jöt­tek egyik este öregek, másik este a fiatalok, máshon­nan mindenki ott akart lenni az evangélizáción és a családfő döntő szava rendelte ki estéről-estére a ház­őrzőket. Amint terjedt a híre az evangélizációnak, úgy növekedett a hallgatóság létszáma, 127—190-ig. Sőt voltak olyanok, akikhez csak a következő hétre ért el, úgy hogy az evangélizáció befejezése utáni hétfőn jöttek a templomba, „hátha még mindig tart az evan­gélizáció" Szerdán délben a tanyai „fatornyos isko­lához" is kimentünk összejövetelt tartani és déli 1 órára is összeverődött egy kis igére szomjas csapat az iskolás gvermekekkel közös bibliaórára. A befejező vasárnap dús programmú gyülekezeti nappá módosult s az egész gyülekezet^ jelenlétében történő úrvacsora­osztással ért véget (kb. 80-an vettek úrvacsorát). Heti bibliaórájuk szerdán van. Az első alkalomra 44-en gyülekeztek össze.

Next

/
Thumbnails
Contents