Ellenzék, 1944. augusztus (65. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-01 / 172. szám

ÁRA 20 FILLÉR SLEDÎ3, 1944 augusztus 1. LXV. évfolyam 172. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-u. 16-, I. Telefon: 11—09. Nyomda: Egye- tem-u. 8- Teleién: 29—23. Csekkszámla: 72056 Ib^VH.ninqatVWVir. M n-ş-îw iiirir---^iniS-^-----— ILAPIT0U1: ilftíii MIKLÚS T»sgna»B>^MM»rag»r«giaBBa:ABa<||&~ffri'áB i^tihni^aitfai^i^BfcfirMîfaeiigiMBaî Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓ VÁLLALAT' RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KOLOZSVÁR. Előfizetési árak: 1 bóra 6.20 P, negyedévre 16 P. jpp fy iE I ^ ^4 norvég övezetbe csoportosítják az angolszász hajóhadat A nemzetgyűlés dönt anfusifus 2-án wéglases magat A nyílt városnak nyílvánított Firenze eííen megindult a szövetségesek támadása ■ Ä TasS“lF€Mla éles támadása TÖRÖKORSZÁG ujabbkori történelme- tiik egyik legjelentősebb dátumúhoz érke­zik: A nemzetgyűlés összessége határoz végleges rruigalürtálsáról a jelenlegi hábo­rúban. A szövetségesek részéről hetek óta fokozódó nyomást fejtenek ki Törökor­szágira. Ez a nyomás az utóbbi napokban olyan méreteket öltött, hogy túlzás nélkül az eddigi már sűrűn alkalmazott különböző színezetű és erejű zsarolási. kísérletek be­tetőzésének mondható. A külpolitika figyelőinek tízek láttán arra a felismerésre kell jutnia, hogy a szövetségesek most már elérkezettnek lát­ják az időt, hogy Törökorszáigot olyan rendszabályokra kényszerítsék, amelyek reményük és várakozásuk szerint kény­szerű módon a Németország elleni hadba- lepést eredményezik. A döntés most egyedül Törökország ke­zében. van. Ha igaznak bizonyulnak a Szó­fián keresztül a Szovjetunióból érkező hí­rek — mm{) azt illetékes német helyről közük — mely szerint az augusztus 2-án összeülő törők nemzetgyűlésnek a Német­országgal való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok megszakításáról kell határoz­ni, ükkor Törökországnak számolnia kell a döntés nagy horderejűvel. A reggeli német lapok Törökországgal foglalkozva megállapítják, hogy a török kormány már hosszú ideje erős szövetsé­ges nyomás alatt ÓM. A nemzetgyillés bár­milyen irányú döntését nagy horderejű­nek mondjál*:. Nem héiáéges ugyanis — irjfn a Deutsche Allgemeine Zeitung —, hoav a kormány elhatározáséinak megerő­sítése és a szövetségének légi és tengeri támaszpontok iránti követelésének esetle­ges teljesítése természetszerűleg veszedel­mes kön>eAÉ.e):mériyekkel járhat. A Völ­kischer Beobachter szerint Törökország ebben az esetben egyáltalán nem szánrút- ,var Anglia és Amerika megbízható támo- gatáffára, merj tudni kellt hogy ez a két hatalom a szovjet felé terelné és ugyan­abba a helyzetbe: so'dornú, mint a keleti államokat, amelyeket az angolszászok ma feláldoznak a szovjetnek. A NÉMET—TÖRÖK VISZONYT illető­leg a Wilhelmstrassen kijelentették, hogy a török nemzetgyűlés elé terjesztett kor­mányhatározatok a NémetoPszágg\:il való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok meg­szűnte ésére vonatkoznak. A törökök ál­lásfoglalása ezekkel a kérdéseikkel szem­ben még• bizonytalan. Megítélésük szerint egy positiv határozat a török népet sok­kal közelebb hozza a háborúhoz, mint bár­mely alkalom az elmúlt öt évben. Megál­lapító ták továbbá, hogy nem tudható, vájjon az angolok és amerikaiak a szakí­tás esetén biztosítékokat nyújtanak-e Tö­rökországnak a török integritásra és szu­verenitásra vonatkozóan. A beérkezeti ér­tesülések airra mutatnak, hogy ezeket a biztcrsitékokat a szövetségesek nem tudják megígérni. Amennyiben ez az eset áll fenn, Törökország helyzete még súlyosabb és még veszélyesebb. Külföldi tájékoztató szolgálatok jelen­tései szerint Berlinben nyugalommal és higgadtsággal tekintenek a török nemzet- gyűlés egybeülése és határozata elé. A heh ize‘Jet a következőképpen látjuk: A Németországgal való viszony megszakítá­sa a brit diplomácia részéről előjátéka to­vábbi :követeléseknek. Ezt támaszpontok átengedése fogja követni, amelyek Tö­rökországnak abbém a földrajzi övezeté­ben feküsznek, amely az orosz imperializ­mus évszázados célja. Ez a háború — ál­lapítják meg ezzel kapcsolatban Berlin­ben — Törökországra nézve nem fejeződ­nék be akkor, amikor Németország és a szövetségesek közti háború véget ér. Tö­rökország hadszíntér lesz minden valószí­nűség szerint évtizedeken át. Von Papén, német nagykövet^ nyári to.r- tózkodási 'helyéről visszaérkezel Ankará­ba. — állapítják meg a Wilhelmstrassen. A nagykövet — mint azt egy ankarai je­lentés állítja — tekintettel a forgalomban lévő hírekre, nagyon komoly formában feltárta a török miniszterelnök előtt, hogy ez az angol nyomásra szándékolt szpkitás Törökországot most már végkép megfosz­taná cselekvési szabadságától, anrveiyet mint büsűke nemzet eddig oly féltékenyen őrzött. Anglia e lépéssel kétségtelenül ki akarja kényszeríteni Törökország általa kívánt lh\:dbalépését az ezzel járó súlyos következményekkel együtt. A világ közvéleménye mindenesetre fe­szülten figyel a török nemzetgyűlés hol­napi határozata elé. MIKOLAJCZYK eniigráns lengyel mi­niszterelnök — mint a brit hírszolgálat értesült — Teheránból repülőgépen elin­dult Moszkvába, ügy tudják, hogy Sztá­lin személyes meghívását Kairóban hozták a lengyel miniszter elnök tudomására. Az emigráns kormányfőt — a Dagens Nyhe­ter szerint — Moszkvában nem úgy fog­ják fogadni, mint a lengyel menekült kor­mány elnökét, hanem mint egy jelentős lengyel politikust, alát bizonyos pártok a pillanatnyi helyzetben fonpo&nak tarta­nak. Mikolajczyk Kairóba érkezése után megbeszélést folytatott azzal a külön len­gyel küldöttséggel, amelynek élén Arci- szewszhi volt lenm/el szocialista vezető állott. A lengyel hírügynökség ehhez a je­lentéshez hozzáfűzi, hogy a külön küldött­ség csak néhány nappal ezelőtt hfigyta el Lengyelországot és ezért az emigráns kor­mány miniszterein okét tájékoztatni tudta Lengyelország jelenlegi helyzetéről. Milco- lajczyk Kairóból a tárgyalás után nyom­ban folytatta útját Moszkvából A Times legújabb száma is vezércikk­ben foglalkozik a lengyel—szovjet kérdés­sel s megállapít fa, hogy Moszkva szerint a lengyel politika köreiben változások lesznek, amennyiben az emigránsok bal- szárnya levádik s a moszkvai felszabadító bizottsághoz csatlakozik. A vezércikk meg­állapítja, hogy a szovjet „■növekvő érdek­lődést tanúsít aziránt, hogy miként hasz- nélhatja ki a Szovjetunió legjobban befo­lyását határain tula. Ebben a mondatban jegeoesedik ki az orosz történelemnek az •at mélyen gyökerező szempontja, hogy Oroszországnak hivatása keleteurópai problémák végleges megoldása és egy szláv szolidaritás kialakítása. A cikk fenn­tartással kezeli a lengyel felszabadító bi­zottság területi követelését, de arról nem nyilatkozik, hogy Anglia hogyan fogadja ezeket? a terveket. A ,,Schweitzer Mittelpresse“ ,,Lengyelor­szágot felszabadítják“ cimii cikképen szintén foglalkozik a lengyel kérdéssel és a moszk­vai felszabadító bizottságról kijelenti, hogy álcázása azért történik meg, mert nem sza• bad olybá tűnnie, mintha a szovjet kormány kreatúrája, vagy a harmadik internacionálé fiókja lenne. Mindössze szovjetbarátnak kell lenni. A szovjetbarátságot biztosítja i. a kormány személyi összetétele, 2. a Moszkvá­ból kiküldendő rendőrszervezeti utánpótlás, ). a tényleges hatalmi viszony. Ami viszont az uj lengyel kormány önállóságát illeti, tér- mészetiesen ennek minden ismérve abban van —- véli ironikusan a Mittelpresse“ —s hogyan kormányoz egy olyan területet, amelynek nincsenek meghatározott határvo­nalai, amelyet idegen csapatok árasztottak el és az intézi az ügyeket. Természetesen * pénzügyi problémát is egyelőre Keletről szabályozzák. Ki emelhet kifogást például az lellcn, hogy az uj kormány fejévé egy ismert kommunistát. Morawskyt nevezték ki. A hi­székeny emberek talán aggódva alapítják meg hogy a kultusztárcát a katolikus hitü Lengyelországban egy egyházellenes politi­kusra bízták, dohát minden óhajt árnak iga­zán nem lehet megjelelni — fejezi !>e qunyos cikkét a svájci lap.

Next

/
Thumbnails
Contents