Ellenzék, 1944. február (65. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-01 / 25. szám

£ x t K ~ n -«,- u L !• *■* Í5 ó “Ö.VVIT. p^ihC; KEDD, 1.8 ü f.'l-----' V 4 .4 v > T •i t LXV. ev&díifyáni 25. szám A? Arte * vb Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókdi-u, 1Q., I.'Telafon: 1 I—09. Nyomda: Egya. tpm-u. 8. Taieíoa: 29—23, Csekkszámla: 72056 I Ifi F II U 11 6 : RT Hß MIKLÓS Ara i6 fil Kiadótulajdonos: ,,PAULAS SAJTOYÁLLALAl Rt. Kolozsvár. Blőli/e-lési arak: 1 hora 4.J0 P. negyedévre 12.40, félévre 24 80, 1 t-vie 49 60 P. Rómáiéi délre megindult as offensten­<*r * C.serkaszi és Kirovograd hozóit nagy esala tömböt — í Finn-ohóliol Sovo-S&mk&lniki térségéig mozgásban van a front . ' • [y.i Újabb légitámailás Berlin9 Brautisehtreig és ílannoter ellen LONDON GAZDASÁGI ZÁRLATOT RÉSZIT ELŐ FRANCO SPASYOLOKSZ.ÍCA LLLEX Sztálin ri ftssa n S a altot ia a kairói jugoszláv kormány szövetsége ajánlatát A nemzetközi tájékoztató iroda jelenti a keleti arcvonal középső és északi szakaszán folyó harcokról; Hétfőn a reggeli órákban a bolsevisták is­mét megkezdték átkaroló kísérleteiket Vi- tcbszk térségében, mégpedig ismét a várostól északnyugatra. A támadások nagyságáról és a harcok lefolyásáról még nem érkeztek rész­letes jelentések. Neveitől északnyugatra is újból fellángoltak a harcok. A bolsevisták itt kísérő páncélosoktól és c s at arep ülőktől támo­gatott tömé gtámad ást intéztek Jövészkötelé- keikkel egy német záróállás ellen. Egy be­törési helynél heves harcokra került sor, A helyi német tartalékok elszánt harcbavetésé- vel ismét elreteszelték a betören helyet. Az északi szakaszon folyó nagy bolsevista táma­dás során a bolsevisták ismét megkíséreltek gépesített és páncélos rohamcsapataik átka­roló hadmozdulataival a német kötelékek há­tába kerülni.. Bár Volosovotól nyugatra, Ga- csinától délnyugatra és délre valamint a leningrad—moszkvai vasútvonal mentén sike­rült teret nyerniük, azonban minden átkaroló kísérletük meghiúsult. A déli arcvonalról most érkeztek meg az első számadatok a Pogrebiscse térségében fo- l'ó német támadó csata eredményeiről, ahol egy hét alatt 12 szovjet lövészhadosztályt és több páncélos hadtestet szétvertek, több mint 6.300 foglyot ejtettek, több mint 700 páncél lost és rohamlöveget, 213 nehéztarackot, 468 légvédelmi ágyút, 300 tehergépkocsit és ha­talmas mennyiségű hadianyagot megsemmisí­tettek vagy zsákmányoltak. Kirovogradţol északnyugatra ismét elkese­redett harcokra kerüli sor a kora reggeli órákban, amelyek folyamán egy páncélos német harccsoport mélyen benyomult erős szovjet menetoszlopok közé, A meglepetés olyan nagy volt. hogy a bolsevistáknak már nem volt alkalmuk a terepen felfejlődni. A német rohamtüzérség gyorsliize és az össz­pontosított gépfegyverek rendkívül súlyos veszteségeket okoztak. A Cserkasz.itól dél­nyugatra és Bjelaja Gerkovtól délkeletre fek­vő területen a bolsevisták több lövészhadosz- tállyal és nagy páncélos erőkkel ismét beke­rítő kísérleteket kezdtek, amelyek részdnt el­lentámadások folytán, részint a megrövidített vonalakra való visszavonulás folytán meg- hiusultak. A Pogrebiscsétöi délre fekvő tér­ségben folyó német támadó vállalkozás során az. itt három nap óta bekerített bolsevista harcé soporlókat majdnem teljes egészében megsemmisítették. A bolsevisták vasárnap is­mét megkísérelték ezeket a harccsoportokat két páncélosdandár harcbavetésé; el kiszaba­dítani. Német páncélos és légelháriló csopor­tok hatásos tüzűkkel a szovjet páncélosok minden áttörési kísérletét visszaverték és tönkretettek 46 acélszörnyeteget. A nemzetközi tájékoztató iroda jelenti az olasz frontról: Az angol—amerikai csapatok vasárnap mind a netttinói hídfőről, mind pedig a tir- rcni tengerpartról a délolaszországi harcidve- 7et középpontjáig terjedő egész arcvonalon tefjef erővel támadásra indultak. Minthogy a; adriai parton is erős csapalmozdtdatok és egyéb olyan jelek figyelhetők meg, amelyek­ből a küszöbön álló hadműveletekre lehet következtetni, valamennyi olasz arcvonedsza- ka<z mozgásba került a meg mindig erősen h'havazott középső hegyvidék kivételével, A nagy harcok első napján általában megállapít ható, hogy az északamerikai es brit kötélé* keket, akárcsak francia csapataikat, amelyek vasárnap is az első vonalakban harcoltak, a legsúlyosabb veszteségeket okozva nekik, visszaverték. Csekély iterepnyereségükel csak 'rendkívül nagy vér és anyagi veszteségek árán tudtak megszerezni. Az. inváziói csapatok óriási ará­nya bevetése következtében német részről sem csekélyek a veszteségek, nevezetesen a nehéz­fegyverekben. A harcok egyes részleteiről a következőket jelentik: A pontini partraszál­lási hídfőnél az angol—amerikai támadások súlypontja Aprilia és Cisterna térségére ne­hezedik. A német csapatoknak kemény es rendkívül véres harcokban sikerült az észak jelé irányuló áttörési kísérleteket mindenütt visszaverni. Vasárnap a 3, amerikai gyalog- hadosztály és a lé glut on partratétt 82. ame­rikai hadosztály szenvedte a legsúlyosabb veszteségeket. A partraszállás térségében va­sárnap <321 angolt és amerikait fogtak el és ti páncélost semmisítettek meg vagy ejtettek zsákmányul. Nettuno—Anzio vidéken a né­met légierők elsüllyesztenék az invázió> csa­patok egy légvédelmi hajóját és három tel­jesen megrakott páncélos partraszállási ha­jóját. Két nagyobb teherhaját bombatalálatok súlyosan megrongáltak. E hajók kiégtek„ A tirreni tengerpart vidékén vasárnap szinten súlyos harcokra került sor. A német csapatok mindenütt visszaverték a lekötő támadásokat és megtartották állásaikat, Castelfortétól keletre, a Monte fuga közelében a németek ellentámadással megint megszálltak egy ma­gaslatot. Nem kevésbé elkeseredett harcok folytak Cassinótól. északra és San Ellától északnyugatra, ahol az 3. amerikai hadsereg fokozott mértekben ujrakezdte áltörési kí­sérleteit. A támadók ezen az egy helyen nyolc páncélost vesztettek és csekély térnyere­ségre a legnagyobb vérveszteség árón tettek szert. NÉMET HA DL JELENTÉS : Elhenerétiéit harcok a Cserkasxi én Bjelaja Cerkov között előnyomuló orosz csapatokkal Berlinből jelenti az MTI: A véderő fő­parancsnoksága közli: A szovjet Dnyepropetrovszktól délnyu­gativá páncélosok és csat a repülök által tá­mogatott több lövészhadosztállyal tárna- í désra indult. A támadásokat nagy vissz- \ tőségekkel visszavertük egy betörési hely 1 kivételével, de ez ellen ellentámadás in- j dúlt. Miig Kir.o-vográdtól északnyugatra szá- : mos ellenséges támadást szétvertünk, Cserkaszitól délnyugatra és Bjelaja j Gerkovtól délkeletre tovább tartavak a j harcok az előrenyomuló ellenséges harc- j csoportokkal. Pámoéloak öté lékei n k előretörései követ- j k ezt ében. a bolsevisták súlyos vesztesége- 1 két szenvedtek. A Pogrebiscsétöi délre levő térségben I a támadó haicok során 1944 január 24-től | január 30-ig a Huber páncélos tábornok ( vezetése alatt álló hadsereg és SS frigy- i veres csapatok a lég:fegyvernem kötelé­keinek hatásos támogatásával több, mint 10 szovjet hadosztályt és több páncélos hadtestet verteit szét. A bolsevisták ez idő alatt 6500 foglyot és több mint 8000 halottat, 700 páncélost, 680 lö veget és 340 nehéz géppuskát vesz­tettek. Ezenkívül többszáz gépjármüvet, valamint számos fegyvert és egyéb hadi­anyagot megsemmisítettünk, vagy zsák­mányoltunk. Itt különösen bevált a Beck tábornok vezetése alatt álló vesztfáliai 16. páncélos hadosztály, valamint a Bücke alezredes vezetése alatt álló nehéz páneé- 1osezred. A Pripjet és a Berezina közölt hétfőn is kemény homokban visszavertük a szov­jet VcUamrrmyi áttörési kísérleteit. Né­hány helyi betörést el re teszeli link. Az Umen-tó és a Finn-öböl között a szovjet csapataink helyi elhárító sikerei ellenére több szakaszon további tért tu­dott nyerni. E térségben a súlyos elhárító harcok változatlan keménységgel folynak tovább. Herbert Müller, az egyik súlyos páncé- lososztag altisztje e harcok során Tigris páncélosával 25 szovjet páncélost lőtt ki. Olaszt front Déled, a szór szagban az ellenség a nett li­nói hídfőállásból kiindulva, erős gya­logsági és páncélos erőkkel észak' és északkelet felé túrná dúsra indult Az ellenség ugyanakkor fokozta támadá­sait a déli arcvonalon, amelyek különö­sen a minturno—cassinoi térségben vol­tak igen hevesek. Az ellenség erőfeszíté­seinek eredményei csak csekélyek voltak, annál nagyobbak voltak azonban vesztesé­gei. Fő harcterünkben történt két betö­rését határozott ellentámadásokkal kikü­szöböltük, más helyeken még folyik a harc. Több mint 900 fogoly jutott csapa­taink kezére. Félső-Olaszországban lévő repülőte­reink ellen indított légitámadások az el­lenségnek 18 repülőgépébe kerültek. Eze­ket vadászrepülőink és légelháritó üte­geink lökték le. Léglháborit Január 30-án délelőtt északamerikai bombázók egészen Branschweig és Mag­deburg térségébe törtek előre. Bombado­bások következtében egyes helyeken ká­rok és a lakosság körében c'ekélv vesz­teségek keletkeztek. Bár az elhárítási tel­tételek nehezek voltak, heves légiharcok­ban lelőttünk 26 ellenséges repülőgépet, túlnyomórészt négy motoros bombázókat. A brit terrorbombázók vasárnap este megtámadták a birodalmi főváros nagy területeit, aminek következtében súlyos karolt keletkeztek a lakónegyedekben, kulturális' épületekben, szociális beren­dezésekben és középületekben. A lakosság veszteségeket szenvedett. Az edd'ai jelentések szerint 44 ellenséges bombázót megsemmisítettünk. Egyes za- va ó repülőgépek bombákat dobtak Ny li­gát-Németországra. Tengeralattjáróink jó eredménnyel tá­madták az ellenséges utánpótló forgalmat, főleg egy erősen biztosított hajókaravánt, amely az Északi-tengeren Murmanszk re­lé haladt. Elsüllyesztettünk öt hajót, amelynek összes térfogata 32.000 bruttó regiszter tonna, tiz rombolót és kísérő jármüvet, valamint partraszáiló hajókat. Ezenkívül lelőttünk hárem repülőgépet. Számolni lehet azzal, hogy további elta­lált rombolók is megsemmisültek, de ezek elsüli védését nem lehetett megfigyelni. Tengeri ütközet az angol pariok surliest Berlinből jelenti az tantermi: Néhány német gyorsnaszád hétfőn éjszaka kél órakor támadást intézett az angol! pariok mentén, Be lehy Beadni’ egv rombolókból és más bizto­sító jármüvekből, \ atom hit sok angol gyorsnasz-ültól biztosított kisebt’ és közepesnagvsá-u gőzösökből álló ellenséges hajókaraván ellen. A pari közelsége és az összpontosított ve­delem ellenére is rövid, meglepő támadással oikeiüct elsüllyeszteni két gőzhajót, összesei: 5500 tonna térfogatot, valamint eg\ Őrhajol. A nemet hajók vesz. őség nélkül térlek visz sza támaszpontjukra. Felesküdtek a fasi&stii hadsereg túlsóra okai .Rómából jelenti a DNB: Gram ni tábornagy, hadügyminiszter pénte­ken magához kéret te az ni köztársa­sági hadsereg valamennyi táborno­kát. Ezután "a Duce főhadiszállásán fogadba Graziamét és a tábornoki kart. A Duce beszédében örömmel állapította meg, hogy sok régi hábo­rús baj társát láthatja az. olasz had­seregben. Emlék este tett arra az es­küre, amelyet a tábornokiak torz-ka­ruk ka 1 egy n l.t elmondanak. Ez az es­kü uj szövegezésében, nemcsak azt je­lenti, ho-erv alárendelik magukat 1 köztársaságnak, hanem ni erkölc-i szabály kifejezését is jelenti. Aki ezt az esküt elmondja, az lerombol maga mögött min den hidat. Az uj ve’dó: ö feladat a az, bogy végre ismét félve­hetsee , 1 bar rot a német S7.Ö\ Ot.ség ,'í oldal át 1. A Né ■met Ta virati Irod a jele m i: Mí­után a Duc e fogadta Gr az ta n i <ábor­nagyott . a 1 mdsereg ve: z ötösé ge titi­nrpély esen feles k adott. az nj 'á szio­ra. (irt azi a n i olvatea a/ eskü 1 szövő­gór, nn tjd in égcsókolta a hadj in b og .t4

Next

/
Thumbnails
Contents