Ellenzék, 1939. október (60. évfolyam, 226-251. szám)

1939-10-01 / 226. szám

T r ! I r> K 7 f.K I 9 .? 0 o k t rí h r r 1 ■ Csak hátion vonulnak he a német csapatok Varsába Hajijelentések a nyugati frontról IW lv 1 IV szeptember .’0. (Rador.) t l)\|{ távirati iroda k. /.vctiíi a né­met seüero főparancsnokságának alábbi közleményét: \ keleti hatlsz intéren folyó hadműveletek során a német csap a fok foly­tatják előnyomulásukat a demarkációs vonalig. Szeptember 28-án a német csapatok Rrzemyslt átadták az orosz csapatoknak. A feladott Varsó védör- ségének elvonulása pénteken kezdődött inejj; és előrelát lialólag két-liároni napot vesz idénybe, ug>hogv a német csapatok csak október 2-án, hétfőn vonulnak be a lengyel fővárosba. Varsó polgári lakosságának élelmezése és megsegítése céljából már intézkedések történtek. Módiin erőd védorsége fél­tétől nélkül megadta magát. A városban 1200 tiszt, 30 ezer korínná és 4ooo sebesült van. nyugati fronton a szárazföldi haderő eddigi tevékenysége alig módo­sult- A legutóbbi légi harc során W issenburg közelében egy francia és Os­nabrück közelében egy angol repülőgép megsemmisült. Hitler személyi őrizetére testőr- zászlóaljat alakított (iiitöriöltön három norvég hajó liiiyeiit el BERLIN, szeptember 30. (Rador.) Hitler német birodalmi vezér és kan­cellár visszatérve a keleti hadszíntér­ről azon egységektől, amelyeknek le­génysége veszélyes utján kíséretéül szolgált, személyes őrizetéül testőr- zászlóaljat szervezett. A Führer az uj alakulatnak a saját és a birodalom jelzését viselő zászlót adományozott. A FRANCIA TENGERNAGYI HIVATAL SZERINT A NÉ- MET BUVÁRHAJÓK FELE ELPUSZTULT ; PARIS, szeptember 30. (Rador.) A Havas távirati ügynökség Hengerészeii szakértőjének helyzetjelentése szerint a tengeri háború uj szakaszába lépett. A háború kitörésétől számított három héten belül két különösen jelentős tényállást állapíthattunk meg: a nyílt tengeren cirkáló német tengeralatt­járóknak a konfliktus megkezdése óta észlelt cselekvőképessége korlátozó­dott, mig a francia és angol kereske­delmi hajók őrzésétel megbízott szö­vetséges csatahajók ténykedése rend­kívül hatékony. A német tengeralatt­járók többizben kényszerülnek arra. hogy visszatérjenek állomáshelyükre, rendkívül finom szerkezetük kijavítá­sára. A buvárhajó legénységének élete és halála függ e gépek biztonságától. Egyedül csak a német tengernagyi hi­vatal tudja, hogy hány buvárhajó lett áldozata összeütközéseknek, aknáknak, baleseteknek esi ellenséges támadások­nak. A francia fcngeriiagyi hivatal ér­tesülései szerint a hadviselés megkez­désekor tengerre küldött német búvár- hajóknak csak fele fog visszatérni a Elzsirosodott, köszvényes és reumás egyé­neknél reggel éVvonorra ezy po’iár természe­tes „Ferenc József“ keserüviz a gyomrot és a beleket a'aposan ki'isztitia és az emésztőcsa­tornát biztosr.n megszabadítja az ott felgyülem­lett anyagcseremérgektő!. Kérdezze meg orvosát. biztonságos kikötőkbe. A Franciaor­szág és Anglia által hozott óvintézke­dések olyan eredményes alkalmazást nyernek, hogy valóságos öngyilkosság volna a, német admirnliíás részéről, ha újabb bti\árhajóraiu' küldene az ébe­ren őrzött kereskedelmi és csatahajók ellen. Valószínű — folytatja cikkét a francia tengerészeti szakértő — hogy a német tengernagyr hivatal módosí­tani fogja taktikáját és csökkenti a tengeralattjárók tevékenységét. A né­metek a légi haderő felhasználásával igyekeznek majd helyettesíteni a bu- várhaióknt. A brit. hadiflotta egységei egészen uj módszerrel kezdik meg tá­madó tevékenységeiket. Ami a légi harcokat illeti, az első támadás ered­ménye valósziniileg bátortalanná teszi a német hadvezetőséget, mert az an­gol légi rai egyetlen gépe sem sérült meg, mig két német repülőgépet harc- képtelenné teltek. NAPPALI LÉGI RIADÓ PARISBAN PÁRIS, szeptember 30. (Rador.) A Stefani-iigynökség jelenti: Pénteken délelőtt 11 óra 20 perckor megszólaltak a francia főváros légvédelmi szirénái. A riadó 11 óra S3 percig tartott. A riadót azért rendelték el, mert nagy magasságban egy német felderítő re­pülőgép jelent meg. A repülőgép azon­ban bombát nem dobott és a légelhá- ritó ütegek sem léptek működésbe. FRANCIA HA Dl JELENTÉS SZEPTEMBER 29=1 KÉN REGGEL PÁRIS, szeptember 30. (Rador.) A Havas távirati ügynökség közvetíti a francia nagyvezérkar szeptember 29-én reggel kiadott alábbi közleményét: Az éjszaka nyugodtan telt el az egész frontszakaszon, összekötő csa­pataink között élénk a tevékenység Saarbriickentöl nyugatra. OSI.(), szeptember ,‘HL (Rador.) Lsir törlőkön három n<n\’11:• j<’> 1 siiIveszt* tok o1, \ I •>kt.I:Is nevii hajót Mérgen k kötőjének ko/elébrl) érti torpedó. \ .lei nt Aie.'iia Id ’ lai |ú uljnlnin, .1 SoLss p»d g akii.un I ulot! M ini .1 11:»r<> 111 hajó U .•nv.M L'éf sila riiít iin^'iiii'ii'iai és mind • l.nKim hajó láva) megrakodva tarlóit Angin le);* AMERIKÁBAN IS KORLÁ1 ÓZ­NI AKARJÁK A KÜLFÖLDRE HADIANYAGOT SZÁLLÍTÓ CÉ­GEK NYERESÉGÉT WASHINGTON, s/(*pl(‘mJxt 30 (!>i­dor.) M nhm valószínű, hogy ngy a sze nátus, mint a parlament hozzá lói» j.í K9c 3 rn ér<je í!i elő- e a szerveiéi egyszerű étfelekke! äs ? Igen! Ha a gyomor nem emészt rendesen, ha a máj nein működik rendesen. S tudvalevő az, hev minden megevett été emésztése alatt mérges anyagok is választód­nak ki, amelyeket főleg a máj és vese hivatott méregtelenitení. Ha ezek megbetegszenek, akko • állandóan a szervezetben eey abnormális mé reglerakódás képződik sa'akok, savak, mesze­sedé k formájában, amelyek rendkívüli rombo­lásokat idéznek elő később szervezetünkben. A világhírű amerikai Gastro D., amely főleg az emésztőszervekre bir rendkívüli hatással, normális állapotot teremt elő és a már fennálló gyomor-, bél-, e e-, vese- és máj megbetegedé­seknél a legkitűnőbb eredményeket hozza meg. Gastro D. kapható gyógyszertárakban és dro­gériákban. vagy post in megrendelhető 135 lej utánvét melcii" Császár E. gyógyszertárában Bucureşti, Calea Victoriei 124. »»'•ni ajdi'v, Jiogy Amerika a h dvi rl 3 feleknek (egyvi-ivket és Inuiairiyupok. *t ■ zál'iilJia iii, Mnnsevi U » Intik inevh' s/é- lésekel folytatott > különböző paria menti csoportok \ e/Hi'hvel, hogy hadis/á i lók J1* 1 n\ i ivií y ti maié .T-irsony:d'bi .1 kor látoz/ák. I'.z/el knpC'olalhaji L( szenó* tor tói vényjivavlalot i kés/itelt. A MOSZKVAI KORMÁNY HAJ­LANDÓ KI RESKI:DELMl s/.lr­zödést kötni Bulgáriával MOSZKV A, s/a pteinher .'30. (’l':,ss.) A sznv ji loros/ fővárosból étkező jelentések szerint a moszkvai kor nunii] hajlandó kt- '< slrcdi1 mi szerződést hőim Bulgáriával. Ann d; e lenére ugyanis, hogy Bulgária 3 ív óla d ploniáeiai kapcsolatokat tart L na Szovjetorosz< 1 zággal kél ■ • *zég kö­zött ezîdeîg I'm jött léire egyetlen ilyen* irányú szerződés sem- i FÉLHIVATALOS FRANCIA JE- LLNTi S A NYUGATI HAD- SZÍNTÉRRŐL PÁRIS, szeptember 00. A Ií vas táv­irati ügynökség leih va tăios jelentést kö­zöl a nyngaii hadszíntérről me y szerint az északnyugati arcvonal szélső szakaszán, jelentős l'r ne a támadás van, kialakuló* han. A féJluvat'dós jelentés azonban hang­súlyozza, hogy heyi jellegű hadmüvelet- I röl van szó. amely csak egy zászlóaljat J mozgatott meg. A francia élcsapatok d'J ; foglalták a német kiindulási pontot ké-, J pezö ál-ásokat és elhagyták a né-mciek ál­tal felrobbantott Mosel feletti hidat. A si* ; keres támadás foglyok ejtését tette k*he- j tövé. Ezt ü tevékenységit a nyugati had*,' j szintéi* egyetlen jelentős eseményéül lehet e könyveim. ülődén kereskedő Jegyen eleget az áruuzsoraiörvény intézkedéseinek A Kereskedő Taníts közérdekű felhívása a kereskedötársadal&mhsz LONDON, szeptember 30. (Rador.) A Reuter távirati ügynökség jelentése szerint egy német bombavető repülő­gépraj csütörtökön megkísérelte, hogy az Északi=tenger felöl Skóciába jus­son. A kísérletet a brit vadászgépek meghiúsították. A német bombavetök gyors visszatérésre kényszerülitek. HELGOLAND MELLETT ÖT TÁ­MADÓ ANGOL REPÜLŐGÉPET i LŐTTEK LE A NÉMETEK BERLIN, szeptember 30. (DNB.) Német jelentés szerint angol hadire­pülőgépek Helgoland közelében tegnap reggel eredménytelen támadást intéz­tek német hadihajók ellen. A támadó gépek közül légelháritó ágyuk öt an­gol gépet lelőttek. A lelőtt gépek a tengerbe zuhantak. \ NÉMET SAJTÓVÉLEMÉNYEK A NYUGATI FRONT HARCAI­RÓL . 1 BERLIN, szeptember 30 A „Vő-la­scher Beobachter“ éleshangu cikkben k ’mmeníáija a nyugati hadszíntérről adott hwalájos és félhivatalos angol és francia jelentéseket. A német véderő fő- parancsnokságának — írja a lap ■—- nincs szándékában a nyugati fronton magólhoz Vi límgyofs nyelvtan 40 lej. Villámgyors német 40 lej. Ex press English 83 lej. Don-t say 50 lej. Kelemen Magyar-német szótár lesz. ára kve 123 lej. Né­met-magyar 123 lej Lepage át, Kolozsvár. Kér jen teljes .jegyzéket, közölve, mi érdekli. ragadni a kezdeményezést. Az angolokra és a franciákra hagyja a megtisztelő fel­adatot és n kockázatot, hogy megkezdjék a harcot. Németország — fejezi be cikkét a Völkischer Beobachter — repütőgépelc- kel válaszol minden támadásra s így a gazdasági háborúra is repülőgépekről fog váraszóink A lap egy másik cikkében hangoztatja, hogy Németország nincs hij- ján a repuögépeknek, mint a-t az ide­gen sajtóügynökségek tudni vélik. A né­met hadiüzemek most, a háború idején is eleget tudnak tenni n külföldi rendelé­seknek. SPANYOL KATONAI SZAKÉR­TŐ A TENGERALATTJÁRÓK= KAL VALÓ HARCRÓL MADRID, szeplemíber 30. (Rador.) Az ,.Aleazi-r‘‘ című spanyol lap katonai szakértőjének megállapítása szerint a német tengerágait járók már ei kon­fliktus első napjaiban elvesztették ható­erejüket. Az angol és francia sorhajók szívós ellenőrzése, a cirkálók stratégiai felkészültsége és a brit—francia vadász- repülőgépek élénk tevékenysége, vaílajnrnt a kcreskcckhni bajok legénységének fel­fegyverzése mindegyre nyomasztóbb ha­tást gyakorolnak 0 német lenge rálát1 já­rók szabadabbkövü ténykedésére, úgy­hogy az utóbbi napokban a buvárhajök csak egy-két francia és angol kereskedel mi hajót tudlak megtorpedózni — fejezi be cikkét az „A'lcazör* katonai szakér­tője. ' ■, KOLOZSVÁR, szeptember 30. A Sfatul Negustoresc (Kereskedő Tanács) felhívja a kereskedők figyel­mét a folyó évi szeptember 17-én ki­hirdetett uzsoratörvény és folyó évi szeptember 19-én kihirdetett, a nem­zetgazdasági minisztérium által ki­adott végrehajtási utasítás pontos be­tartására. így elsősorban az általános közsziikségletiinek jelzett cikkekkel kapcsolatosan a legsürgősebben tegyék meg az előirt törvényes formaságokat: 1. nagykereskedők azonnal jelenthez- zenek a kereskedelmi kamaránál az előirt miniszteri engedélyre való fel­vétel végett, azonkívül ugyancsak--------------—---------------—----^ A üoyarJ S ágertnoig» veieJ Következő műsor. Az év legnagyobb film­eseménye. Minden eddigi francia fii met felülmúló müv szí csúcsteljesítmény. — CONFLICT. Főszerepben a „Rácsnélküli bortön“ együttese: CORINE LUCH/URE, ROGER LUCHESNE, ANNIE DUCAÜX. Ma és ho nap utoljára: Ha leszáll az éj. azonnal tegyék meg a raktáron, utcn vagy rendelés alatit Levő árumennyisé­gek bevallását és minden hónapban 10 naponként a beálló változásokat. Szi­gorúan alkalmazkodjanak a törvény előírásaihoz úgy a számla kibocsátás, mint a 10 százalékos árukiszámitás te» kintlétében. 2. kiskereskedők: azonnal állítsanak fel részletes árjegyzéket az általános közszükségleti cikkeiről, amelyeket árusítanak, amelyet az üz­letben látható helyen függesszenek ki, egy példányát pedig aláriva nyújtsa­nak be a polgármesteri hivatalba átvé­teli elismervény ellenében. A kicsiny­ben is árusító nagykereskedők, az el­árusító üzletiben szintén kötelesek ezen jegyzéket kifüggeszteni és egy példányt a polgármesteri hivatalba benyújtani. Minden kicsinyben árusító kereskedő ezenkívül köteles minden nap 10., 20. és 30-ik napján az említett cikkek árváltozásairól, a beszerzési és eladási árváltozásokról helyzeti Jcimu­j tatásokat beterjeszteni a polgármeste- : ri hivatalba. Kiskereskedők megenge­dett haszonszázaléka 20 százalék. l.’gy a 10 százalék, mint a 20 száza­lék haszon kiszámításánál szigorúan kell ügyelni arra, hogy ez a százalék I csakis egyetlen egyszer számitható j fel, akárhány kézen ment volna ke- ; resztül az áru az illető kereskedő birto- i kába jutásáig, igv tehát az árut az í eredeti helytől a kiskereskedőig juta- 1 sáig csak egy Ízben terhelheti úgy 10 százalék nagykereskedői haszon, mint a 20 százalék kiskereskedői haszon és függetlenül attól, hogy a nagy vagy kiskereskedő az árut közvetlenül a ter­melőtől vagy közvetlenül behozatal ut­ján szerzi be. , Az áru értékének kiszámítására néz­ve a törvény szószerint a következő­kép szól: „Az egyes cikkek árának ki­számításánál figyelembe vétetik a számlázott vételár, szállítási költsé­gek, biztosítás, üzletbér, alkalmazotti fizetések és adók.“ Az említett miniszteri végrehajtási utasítás a következő cikkeket sorolja fel, mint általános közszükségletüekeí: 1. friss hús, 2. konzervál! hús. 3. hús- készítmények, 4. állati zsiradékok. 5. élő és levágott házi szárnyasok. 6. to­jás, 7. tejtermékek, turófélék, 8. friss hal, 9. konzervált hal, 10. halkészítmé­nyek, 11. zöldségek, be! és külföldiek, friss és konzervált állapotban. 12. bu­za, rozs és tengeri liszt. 13. kenyér, 14. lisztkészitmények (paste făinoase), 15. j étkezési növényi olajok, bel és külföl- 1 di, 16. só. 17. rizs, 18. olajbogyó (más- j lina), 19. kávé és pótlékok, 20. tea^ 21. 1 cukor, 22. főzöcsokoládé, 23. ásvány- I és szénsavas vizek, 24. ecet. 25. iég, ! 26. kemény tüzelő anyagok: háztartási célre szolgáló fa, mangál, brikett, 27. világitó petróleum, 28. denaturált szesz, 29. szappan, 30. gyertyák, 31. mész, 32. lámpaüvegek. 33. mosószóda, 34. fehér és kékkeményitö, 35. kenő­zsírok, 36. paraszt gyapotfonalak, 37. iuhbőrből készült sapkák és kabátok (cojoace), 38. puliszkaíőzö üstök, lözö- kemence lapok (platt) és tartozékai. Tekintettel a törvény bünteíőszaka- szainak igen szigorú voltára, ajánlatos a törvény minden pontjának legponto­sabb betartása, minden formaságot il­letőleg és minden beszerzési számlát és jegyzéket rendben és kézügyben tartani, hogy az esetleges ellenőrzé­seknél rendelkezésre álljanak. Német repülőgépeket visszaszorítottak a skót pattoktól

Next

/
Thumbnails
Contents