Ellenzék, 1939. október (60. évfolyam, 226-251. szám)

1939-10-01 / 226. szám

13 3-9 o kt 6b ér 1. 4^ iéiraeterszág meg* egyeztek Le.ng^nzág felosztása ©s «a kei katel©^®2®^* kapcseSa* tek S2®s*©saí?lí#te?e kérifésébeai A hátamon ásf, poUilhai (fsdasági egyeztsteny szövege MOSZKVA, szeptember 30. (1 Von Ribbentrop német külügyminísn i sv.ovRt áibimféi'íiák: MoMiuv kl népbiztos és korniáai-yelmök, vtalaifniiml Iii» kö/.orr, vem per Schullenbura moszkvai ncm-eti nagykövet jelenlétében a?, éjszaka folyamán. leioJyt megbeszélések jó eredménnyel ércek véget. A tárgyalások eredményeikémt a követke» 26 egyezményeket írták alá: I. alkodat M'urán a német birodalmi kom* az. URSS kormánya véglegesen rencf lealgyel állam felosztásából eredd j kot é-s ezlá'i’al b'ztos aftapot teremr birtós béke számára Keléten rópábar*1 aláirt egyezmény által teljes egyelP azt a véleményüket fejezik 'ki, bogI7“ xze-s népek igazi érdekének az f-elttt»» hogy ha Németországnak jelenleg e* J püiciaországgal fönnálló háboí*uv<^ ger vetnének­Mindkét 'kormány tehát k rt Tít^SZ V* tést tesz, eserieg egy harmadik bará*' háta* lommal való egyetértésben, hogy lehetőleg mielőbb eíérje ezt a céh. Ha a két kormány erőfeszítése mégis eredménytelen maradna-, akkor megállapít­ható lenne a tény, hogy Anglia és Francia* ország felelősek a háborti folytatásáért, a háború folytatása esetén pedig a német és az URSS kormányok között megbeszélések lesznek a szükséges intézkedésekre vonatko* zótag II. 4 a*éigfczoVjetforosz halár és ba§ág3 szerződés A firmer birodalmi kormány iRSS kormánya n? e'ddiigi lengve' állanfszta* sa-uilaijţ» úgy rekinris hogy az 5 faS05 foüacíatuk ezen a területen a békj ^end helyreállítása és az ott lakó n*5eoek szántára a békés és a nemzeti spS3^* iiak megfelelő lét biztosi r ás a. / E célból a következő megegyiozták: I Cikkely. A birodalmi kei es az URSS kormánya a két orszáfadahn'1 erdekernek megfelelően a« eddfeyeS lám rerü'.’e-én megállapítja azt |árv<>n&" Jár, amely a mellékelt rétképp11 meg* jelÖdrvc- cs Amelyet közelebbrő jh'égüzi* ■tő jegyzőkönyvben tesznek vér®* 2 Cikkely. A kél ország EapocEk, hogy az ..oLső cikkdyben paM& érdfc* kéjknők. megfelelően lesz0gezl*l®rv0’Jti'3l végleges és ennek szabályozásába bármilyen', harmadik hatallom beavatkozását vbszauta* sírják. 3. Cikkely A szükséges uj politikai alap" elveket az ofső cikkelyben meghatározott von ahol nyugatra a német (kormány, az er* tol keSe-re eső területen pedig a szovjet kormány fogja meghatározni. 4. Cikkely A birodalmi kormány és a szovjet ..kormány a fentiek szabály ozását biz* tos alapnak tekinti a népeik között' baráttá* gos viszony minél szorosabb kifejlesztésére. y Cikkely. Ezt1 az egyezményt a lehető legrövidebb időn belül Berliniben fogják ra* t ifik ál ni és ugyaat-otír fogják kicserélni a ra­tifikálásra vonatkozó dokumentumokat. Az egyezmény az aláírás pillanatában életbelép mudik európai áttnm részért)1 fenyegetö támadás veszélyeztetné­y. A szovjet kormány kötelezi mayát, hogy igen letűnő {étiételek mellett had- /elszerelést cikkeket nyújt segélyképpen Észtországnak. 3. Észtország engedélyt ad Szovjet orosz- országnak, hogy $rmben\aa (Esel), IIá­immá (YHigö) és paidiski balti-tengeri ki­kötőkben fenntartson katonai támponto­kat, légi kikötőket építsen és azokat hasz­nálati bér ellenében használja is. Ezek­nek a lenieteknek határán kölcsönös \ egyezményben határozzák meg. .4 léte­sítendő katonai pontoknak hathatósabb uédefme étdekében jogában áh Szonjet- orostzországnak saját költségére és csakis a megjelölt területeken belül katonai erő­ket összpontosítani. Ezeknek száméit szin­tén kölcsönös egyezményben határozzák meg. 4 szerződő fe ck nem vehetnek részt olipm kezdeményezésben, amely bármelyikük ellen irányulna. U. Jelen egyezmény nem sértheti meg semmilyen körülmények kö'ötl egyik ál­lam fe ség jogait sem és nem 1ehet hálás­sal a szerződő felek gazdasági vagy ói lajnolakulati összetételére 5. A >1 jiontban megállapított területek továbbra is az észt köztársaság felségjo­gai alá tartoznak. (>. Jelen egyezmény a szentesített ok mir nyok kölcsönös kicserélésével egyidejűleg lép cetbe. A parafáit szerződéseket Ql egyezmény aláírásától számított hat na­pon belü‘ Tok inban cserélik ki­jeién egyezmény tíz esztendőre kötte tett és bármely részről egy évvel az egyez meny lejárta előtt felmondható- Abban az esetben, ha ez nem történne rney, az egyezmény Öt esztendővel meghosszabbo dik. 7. Jelen egyezményt két példányban/ orosz és észt nyelven szerkesztették Mosz­kvában, 19-19 szeptember 28 án. Aláírások: Molotov és Seder. Angol válasz a német-orosz egyezményre Moiorov, a népbiztosok tá'O&k etoo* tke és külügyi '■népbiy.íos, ^Jrszág küi* ügy miniszteréhez a köve rkí;e veiet úr rézre: Bircdahnii Miíihzfer UH Hivatkozva megbeszél&é> van sze* rencsém }elor> levelemmel drősiteni azt, hogy az URSS kormánya M po'inkai egyezmény aSapjájn és éneiera hajlandó minden eszközzel kafejlesaa Németet* szag és URSS közötti gazfei és árufor- gakraar. E célból mindkér részmzdasági pro­gramot dolgoznak k>, a Szovjet* unió Németországnak fevtsanyagokar fog szálktani, amelyeket n"terszág hosz" szulejáratu ipari száüitóscj viszonoz. .Mindkét fél ezr a g.wg‘ programot olyan módon fogja kidioPh hogy a nc- mer—sz.ovjer árucsere.fopm o múltban megValóslrott legnngyobpmegét érje el. ( A két kormány azomupiogadja a szűk' séges utasításokat és gpkodni fog ar* ró1, hogy a kereskedőir/'k-apcsoi aroka't a lehelő leghamarabb frfyék és így kleié- gitő eredményre jussán/ i'ogá.dja Birodalmi N1.s7.rer Ur tiszte* ietrei.jci elismerésem «s#ít bizraptásáti I A német külügyminiszter válaszában- megöméiSi Molotov levelének szövegét és a I következő 'szavakkal! fejezi be: * A inémet birodalmi kormány nevében és i uta»irására egyet érdek ezzel a közléssel és tudomására hozom, hogy annak idején a birodalmi (kormány gooidonkodni fog annak i értelmében szükséges intézkedések tnegré* reléről. A DEMARKÁCIÓS VONAL Molotov szovjetorosz népbiztosnak Rib* bért trop néniéit külügyrniin'sz terhez intézett leveléhez csatolt jegyzék szerint a kér or* $zág közötti demarkációs v-omiaíat a követ" kezekben határozzák meg: A vonal kezdődik Augustovotól észak’ nyugati irányban, a Litván ha» ár csücskétől egészen a német határig és ez!) követi égé- szón a Pisiá'i (lyólg. A vonali wm-en* követi a Pbia folyását egészen Ost-rolenkáig, maid délkeletnek fordul és Normál eléri a Bug* folyót. A verni a továbbiakban kövei i a Bug*h.lyót> egészen) Oystnopolig, majd nyugatra fordul és lLavaruska, valamimti Lubaczov érintésével a San'folyóig ha'ad, ! raj jel követve a folyór, 'egészen a forrásig ‘ halad, am'g eléri Lengyelország détl hadárát. LONDON, szeptember 30. (Radon ) Te- k'lnteHel orra, hogy géniek déliig brit h’- vata-os részről a német—S7.ovjeb-i*'i$z szerződéssel szemben nem történt jelen­tősebb visszahatás, a Reuter távirati ügy nökég diplomáckii levelezője jófértesüít körökből nyert értesülések szerbit a kö­vetkező pontokban ismerteti u helyzeVi; 1. Nevii1 é Chamberlain mm szterednök egyík utóbbi nyilatkozatában rámlitaHoiii arra,, hogv az orosz közbelépés egyáita­lán nem befolyásodj® Anglát és Franca országot abban a szá'iárd elhatározásban, hogy a bábomt mindaddig folytatni fog­ják. am-ig cé jukat el nem érték. 2. Amíg a német—szovjelorosz egyezmény „egyes baráti hatalmakkal“ való egyetértésben történő értekezlelet javasol a Fwbiciaor- szág. Anglia és Németország közötti ha- diáRapot. megszüntetése céljából, add:g ugyanez az egyezmény kimondja, hogy nem tűr beleszó ást a lengyel kérdés meg­oldásába'. 3. Jóllehet. 97. egyezmény szem elölt tartja a háború esetleges l‘odytatását, kizárólag csak a Németország és Szovjet- oros/.ország közötti értekezletet ir edö. Más szóval: Németország újabb engedmé nyekkel keü hogy f izessen uz esetleges orosz katonai segítségért. 4 Jóllehet, nincs tisztázva még: kit értcmik néme­tek és a szovjetoroszok az ,,eg>-es barát!'» hatatmak;< kifejezés alntt. ueni tesz köny- nyü ii, kezdeményezési javaslattal szofid” ritásxa b rni „egyes semleges államokat“, mert ez azt jeentené, hog>,- nekik is vál- lahiiok kell a felelősseget, vagy legalább is jóváhagyási nyilatkozatot keü bogy cd ja n-a k I .engjV'ország feldarabolását il­letőleg. Szükségtelen hozzáfűznünk az et inondottakboz — fejezi be a Reuter ügy nökség —, hogy a brit kormány a fran­cia kormánnyal! egyetértésben azonnaJ ta nácskozni fog efelett a nmgatartás lelett, amefly — bármely részről- is — a német— szovjetorosz tevékenységgel szembe© megnyilvánul. Am ézt-orosz egyezmény Moszkva, szepteér .50. (Rrj<for.) a ! ügynökség jelen Szeptember 2U— 28 napjai között ófiov szovjet or osz külügyi népbiztos éjét tér észt külügy­miniszter közöd tárgjások folytak a két ország közötti köUii'Ös segéhjnyujtás ügyében 4 tárgyaim Oroszország ré- szérii Sztnlj,, és Mij/an. Észtország ré­széről . (J i hots nerngyülési képviselő, Pap professzor és íjászt miniszter rész­vételével fo'glak ésf’csönös segélynyúj­tási és ke re skede'n\ egyezményhez ve- -ettek. A két adum közi létrejön egyezmény a kővetkezőket lürima:za: ,1 szerződő két rftm legfelsőbb vezetői mególEípdották, hgi a két állam kő-ötii barátságos Ica pejlat ok kime-yi lésére, amit még az 193 február 2 árt kötött békeszerződésekben, valcm'ni az 1932 má­jus A-én kötöd megnemtámadási szerző­déssel megerősítettek, a két állam érde­keit szolgálja, ha közös belcegyczéssel blztonságuk biztosítására kölcsönös meg­nemtámadási egyezményt kötnek. Ezért a két áll!:m megbízottai között és pedig szovjet részről Molotov külügyi népbiz­tos. a népbiztosok tanácsának elnöke, észt részről pedig K°rel Seder külügymi­niszter között a következő egyezmény jött létre; 1. .4 szerződő felek kötelezik magukat, hogy egymásnak kölcsönösen segélyt nyújtanak, ha vnlame!yik szerződő fél tengeri vagy szárazföldi határait, vala­mint o szerződés 3. pontjában leszögezett pontokat közvetlen támadás, vngy Lett­ország terű elén keresztül valamelyik har LOADOX, szeptember 30- (Rador.) .4 ffovas távirati iroda közlése szerint az újságok n legutóbbi moszkvai hírek tetg- lalása kapcsán általában azon vélemé­nyüknek adnak kifejezést, hogy búi m ' ye­nek lennének azok a békeajánlatok, me­lyeket flitter és tanácsosai tehetnének, még csap urra sem érdemeseic, hogy vizsgálat tárgyává tegyék azokat. Csap a hl Veriz­mus fe jes szétrombotástí teremthetné meg a nyugati h nád mák számára az elfogad- ható béke fettételeket. SVÉDORSZÁG NYUGTALAN AZ ÉSZT—SZöV JETOROSZ EGYEZ* MENYÉRT STOCKHOLM, szeptember 30. (Ra­dor) A svéd sajtó orgánumai vezetőhe- lyen foglalkoznak a? észt—szovjetorosz egyezmény adáÍrásává, a ..Stockholms Ti dn in gen“ ross/.alását fejezi kí az észt probéintf idymódon történt szabnlyozá- sáért. Egészén uj helyzet teremtődött 0 Balti-tengeren — Írja a Dp —• és jelerrtős lépés történt keleten rop ai «iUcimok kap­csolatainak gyökeres á brink u ása felé. \ k ö vetk ezn t é n y ok még boláthatathmok. Szoyje.tomszország, akárcsak Németország megfeíebnozhete den ü 1 balti hata-ormná válók, mig a Baili-áUanxok Szovjetorosz- ország érdekkörébe kerülnek. Svédország — fejezi he cikkét a ,,Stockholms Tidnin- gen‘* — .1 legnagyobb figyelemmel keil, hogy kísérje a Balti tenger körül leját­szódó események gyors kialakulását. RIBBENTROP MOSZKVÁBAN NEM TALÁLKOZOTT A Tö* KÖK KÜLÜGYMINISZTER* REL MOSZKVA, szeptember 30. (R 'dor.j V Havas távirati ügynökség egyik jelentés"-* ben megjegyzi, hogy R bbyntrop nénié-' külügyminiszter legutóbbi moszkvai i"- ja során nem folytatott megbeszélést r«eípglu török kü 1 ügymin szterrek MAGYAR TANÍTÓK! Megjelentek az uj íanterv szerint módosított, álta* lánosan bevezetett Gazdac—Kandray- féle Egységes Olvasók. Kaphatók a? összes könyvüzletekben és az Ellenzék könyvosztályában, Piát a Unirii 0. Ady Endre novellái, hatalmas kötet, 520 lap, vleötís most könyv- napi áron 155 lej, később 251 lep Ady összes versei mo3t 158 lej, majd 251 lej. Kodo'ányf. József, ae ács, most kve 14j le1, majd 178 iej Lgpagenái, Kolozsvár. Postán utánvéttel. Kénes íe^yzékel. SÍI. k német-'jrjetorssz gazdasági javaslat „Hitler békeafánlafo arra sem érdemes. Hóig nuílálhozaf târgţjâvâ teaoéh“ — írja a francia sajtó

Next

/
Thumbnails
Contents