Ellenzék, 1939. október (60. évfolyam, 226-251. szám)

1939-10-01 / 226. szám

ÁRA 5 Lßi •r y Szerkesztőiig és ki&dóhivatal: Cluj, Gde* Modor 4. Telefon: 11—-09. Nyomda: gtr. I G Duoj No. 8 F í 6 k k i a d ó h i v a t ól és kdnyvoszrdly: P. Uniri 9. Telefon u 99 t,x É V F OLYA M, 2 2 0. S Z A M. alapította bárt ha p,rrr.i$? Feleiiős szsrxeszlő és H ír “gálát ŰR. GR0Í3 LÁSZLÓ Kiadótulajdono. '.'A.LL&S 11. f, Törvényszéki líjstromozísi szám: 39, (Do*. ti6f 1938. Trb. Cluj.) Előfizetési árak: havonta 80. negyedévre 240, félévre 480 égé«: évre 060 Ff. VASÁRNAP CLUJ, 19 39 OKTÓBER 1. miniszterelnök sajtónyilatkozatban ismertette céliciiüzéseil Románia továbbra îs a legszigorúbb semlegesség politikáját fogja hö~ vetni* «4 m nlszíereínök elismeréssel emlékezeti meg a kisebbségekről BUCUREŞTI, szeptember 30. A bucureştii sajtó képviselői fefke« restek Constantin Argetoianu minis«* terelnököü, üdvözölték hivatialbalépése alkalmából és a következő kérdést tet­ték fel: s — Mimiiszterelnök Ur részletezheti né-e nekünk, hogy az uj kormánynak mi a célkitűzése? A miniszterelnök a kérdésre a kö­vetkező választ adta: — Uj kormány? Nem lehet szó ui kormányról. Hogyha . élhetek . z~d. a kifejezéssel, engedjék meg, hogy kije= lentsem, nem változott semmi Roma* niában, mindössze csak annyi történt, hogy egy szolgával több van abban az Őfelsége köré szorosan tömörült cső* portban, amely az ország szolgálatán ban átf. Az a rendszer, amelyet az 1938 márciusi alkotmány jellemez Ié= nyegileg és amely a korona tekinté« Jyen alapszik és amelyet a Nemzeti Újjászületés Frontja — mely egész közvéleményünknek hü tükre — tá­mogat, folytatódik. A mai kormány folytatja a tegnapi kormánynak a mü­vét!, éppen úgy, mint a holnap kormá­nya folvtaíni fogja aj mai kormány munkáját. Legjobb bizonyítéka ezen folytatólagosságnak az a kormány, amely elnökségein alatt csütörtökön esté letette az esküt. Ami a belső kér­déseket illeti, az a csoport, amely ed­dig is megfeszített erővel dolgozott, ugyanolyan buzgalommal fogja foly­tatni munkáját!, hogy teljesítésbe vi­gye a megkezdett programot. — Ami a külpolitikát illeti, — mon­dotta: a miniszterelnök — üafencu Qri- í?Pre további jelenlét« a külügyminisz­térium élén biztositékát képezi annak, hogy továbbra is a legszigorúbb semle­gesség utján fogunk haladni. Aki kint békét akar, annak biztosiíi&niiaj kel? azt belülről is. Azok a hagyományok, me­lyeket képviselek és a múltam, bizto­sítékát! kelj képezzék minden polgár azon hitének, hogy ameddig én állok a kormány élén, nem türjiik meg a legcsekélyebb eltérést a rendtől, a nyugalomtól és a fegyelemtől, amelyek feltétlenül szükségesek ezekben a ne­héz időkben, melyeket átélünk. Még a magvát is ki kell irtanunk azoknak a gonoszoknak) és lelkiismeretlenek­nek, akik megkísérelnék annyira jő és türelmes népünk eszének megzava­rását. ' — Az összes románokhoz fordulunk és aprajától-nagyja tói azt fogjuk kér­ni, hogy lélekben és akaratban szoro­san tömörüljenek Királyunk köré, mert csak az_ összesség egyesülésével hidal­hatjuk át azokat a nehézségeket, ame­lyek fenyegetnek. Az összes románok­nak ezekben az időkben el kell hagy- niok a személyi vagy ideológiai gyű­lölködést és félre kell vetniök a múlt­ból örökölt haszontalan kapcsolataikat és kart-karba fűzve keli tömörülniük a korona és az ország zászlaja körül. — Népi kisebbségemkj amelyek szá­mára igazságos és egyenlő bánásmó­dot akarunk, olyan bánásmódot, amely tiszteletben tartja törvényes törekvé­seiket egységes államunk fejlődésé­ben, ezekben a fájdalmas órákban megdönthetetlen bizonyítékát adták a trón és az ország iránti hűségűknek. Ezen fényes szolidaritási bizonyítékért teljes elismeréssel adózunk. Tudatában vagyunk valamennyien azoknak a I szükségességeknek és nehézségeknek, amelyekkel ezen krizises időkben ta­lálkozunk és ez összes erőinknek moz go.íitását követeli, a falusi és ? váró munkásoszIfáJyét, akiknek érdekében mindenti meg fogunk tenni, ami lehet- ! séges, hogy segíthessünk rajtuk és megkönnyítsük terheiket. — Engedjék meg, hogy nyilatkoza­tomat ezzel fejezzem be: remélem, hogy az a felhívás, amelyet rövidesen az országhoz intézünk, meghallgatásra talál és minden joakaratu ember csat­lakozni fog a Nemzeti Újjászületés Frontjához, melynek kifejlesztésére és irányítására külön minisztériumot lé­tesítettünk. Engedjék meg, hogy itt befejezzem nyilatkozatomat. Ami mon­dani valónk van még, azt elmondjuk az országhoz intézendő manifesztum- car, amelyet most készítünk. Egyelő­re kérem, higyjék el azt, hogy őrsé­gen állunk és el vagyunk telve fele­lősségünk tudatától. ICü földi sajiévéleményeit az uj kormányról RÓMA, szeptember 30- (Rador.) A Mes* aaggero, a Popolo di Roma és a Camera del* fia Sera cimü o!.oz lapok ©bő oldalon, foglal* koznak Románia, uj kormányával. Az ősz’ szes lapok részletesen beszámolnak Argetoia* nu miniszterelnökké való kinevezéséről. A Messaggero a következőkor írja: A nemzetközi események miatt a román köz*- vélemény ban az az erős kívánság alakult ki, hogy Romániának olyan kormánya legyen, amely tejes szabadságban képes cselekedni. Ennek a szel lemnek megvalósítása tön* érni'* Arge to lan. u miniszterofcnök kinevezésével. A román' közvélemény a legnagyobb elégtétel* El fogadta a kormány újjáalakítását. A Popok di Roma clasz lap: A román közvéleményben Marincscu tábornoknak a közrend miniszterévé történt kinevezésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a közrendé* szeli minisztérium feláll ása beszédes mó* dón bizonyiirja, hogy az uj kormány mini* den erényei megvédi a rendet és a nyugal* mat és semminemű rendzavarást nem tűr meg. A Tribuna hangsúlyozza, hogy Galenen továbbfolytatja külpolitikáját. A Cometa de lib Sena leszögezi, 'hogy az uj mánisrz-erein,ok kinevezését Bucuresribeni u^y 'tekintik, mmr a Cak’niescu etileni me* fényiét folytán felizgatott román köz véle* mérvy rnjcgnyugtarásác. Arge-oiarnu alatt a román kormány folytam! fogja szigorú send-egességi poliUkájár. A Gazeta del Popolo Argutoianu 'vemé* lyiségéről emlékezik mcg, hangsúlyozva, hogy Arge toi anunak kitűnő külföldi össze* ke?-teresei vannalk cs az összes pártok ro* komtsz-envének örvendett' a régebbi politikai életben !s. Mégernkki ezután, hogy az uj tornán niiniszterolinök bizalmas barátja volt D'Annunzionak és ■egyike volt a fasizmus legelső romániai barátainak- Különösen az Olaszország ©Honi szankció idejében hang* súlyozta oiasz barátságát. Az újság hangsü* iyozza, hogy Radianu sajróminiszter k'ne" vezése nz egész olasz kövélemény rokon* szén vével ladkozik, mer!' Radianu őszinte barátja Olaszországnak, aki mint újságíró, számtalanszor tanúságot tett politikai éles* Hátasáról; - • MAGYAR SAJTÓVÉLEMÉNYEK BUDAPEST, szeptember 30. (Rador.) A magyar lapok rész kiesen foglalkoznak az uj román- kormánnyal. Hangsúlyozzák, hogy Argescanu megbízatása csak időleges volt. Leszögezik, hogy az uj miniszter elnök tovább fogja folytatni Románia Jegszigo* rubb semlegcsségi pobHkájár. Ez nemcsak az uj kormányfő nyilatkozatából tüttbk ki, hanem abból is, hogy a külűgymiiniiszfw személye változatlan marad. MIT IR A NÉMET SAJTÓ? BERLIN, szeptember 30. (Rador.) A «o* mán kormány újjáalakítása egyiké azoknak az eseményeknek, amiéiyeSkmek az egész né* met sajtó különleges figyelmet szentel. Az összes napilapok és a birodalom összes rá* dióállomásai beszámolnak ‘az uj kormány alakulásáról és rámutatnak arra, Rogy A^ geroíadiu1- úgy ismerik, mim a közgazdasági és pénzügyi kérdések kitűnő s'zalLértojer. AzJ várják, hogy az uj kormány őrizze meg szigorú semlegesség) politikáját, min* azt Cahnescu és Argéseanu kormányai tér* ték. { A Völ'kisch-er Beobachfer a néniét hi vata* îos lap Ai getoianu életrajzának közlése u ‘á« leszögezi, hogy az uj román, niiniszterelnök olyan személyiség, akinek megjelenése a po* Krizái előtérben figyelemreméltó 'esemény. Argetoíanu, min* a legfőbb román, gazda* sági tanács elnöke és mint különböző kor* mányok ragja, mindig bebizonyította, hogy gazdasági közeledést óhajt Németországgal. Az esti lapok közlik a teljes kormány’ listát és hangsúlyozzák, hogy az teljes egy* ségvr jelent a király és -az ország között­A német lapok kiemelik, hogy Gafencu maradása a külügyminisztérium élén, fé* nyes bizonyítéka, 'hogy Románia ugyanazt a semliegességí polii tikár fogja követni. A Deutsche Allgemeine Zeitung buda* pesti 'tudósítója jelenti, hogy Argetoianu kormánya az államé!©! teljes és szigorú biz tanságá t jelente FR ANGI A LAP VE LEMÉ NYÉK PÁRIS, szcprvinb t 30. (Rador ) Arge" touinu kormányának, alakulásával a francia sajtó is vezerőhelyen u glalkozik, A Temps teüzög'-zi, hogy Argvtoianu kü* lönleges értékes személy, fényes politika' karrierje veit és ugyanakkor a közgazdává* gi életben is vezerőszerepc-c járszort. Mi* urán megemlékezik Argetojanunak külön* bűző kormányokbaa>; játszott szerepével h királyi tanácsosi ténykedéseivel, a Ţemps hangsúlyozza az uj miniszterelnök reáF? egyéniségét, mivel a jelenlegi helyzeibi.-i Romáma is, mint Európa többi Elámái, ki van téve a nemzerközi válságnak­Or. Tat ans CorSolan üdvözlő táviratai a miniszterelnökhöz és a kormánw ui taaialhoz Tatariţ Cobolan dr., SzamosTartomány, királyi hf lytartója udvöz ő táviratot mté zott az uj kornumy tagjaihoz. Az Argóiö- innu Constnntiii ni inisz terel nőkhöz intó zeti üdvözlő távirat szövege a követlcnzö ARGETOIANU CONSTAXTIN MINISZTERELNÖK URNÁK. Teljes s~:vbö? kívánok Önnek szeren rsél vbból az alkalomból, horgj Üfeisty* azial 0 netyy feladattal bizta meg. hogy Románia sorsát irányítsa ezekben a nehéz időkben. Kívánom, hogy teljes győzelem­re vigye a~ újjászületett Románia zász­laját, teljes hittel annak a péld anélküli munkának elvégzésében, amelyet ön folytat. Tat áru Cariolan dr., Szamos "tartomány királyi helytartója, XICOLÁÉ OTTESCU 1 iE Lt) G Y MI NI SZTER URNÁK ­Kérem, fogadja legmelegebb jókíván­ságaimat az uj feladatért, azzal az óhaj- j‘i hogy az ország és az Uralkodóért a nemzeti újjászületés nagy eszményei a tökéí’les fegyelem .és egyetértés jegyében érv é ny es ü 1 jene k. Tataru Cariolan dr.. Számos-tartomány királyi helytartója, K A DIAN U C O NSTAN TI N, SAJTÓ- ÉS PROPAGANDAÜGYI A r L A MTI TKÁ R U RNAK. Magás megbi~atásához legszwélyesehb szerencsekivánataimat küldöm és azt ki- vámom, hogy jelenlegi méltóságában megvalósíthassa- (í'z ország■ lelkének egy­ségesítését, o király dicsőségére és <J nemzet bo dogidására. Tataru Cariolan dr., Sz a más tartomány királyi hely tartója. GIURESCÜ CONSTANTIN. NUF MINISZTER URNÁK Annak a kitüntető tisztségnek elfogla­lásakor, melyre hivatott a Nemzeti Újjá születés Frontja, fogadja szerencsés }Qki vánságaim(1t, sok sikert kívánva. Tataru C°riolan dr., Számos-tartomány királya helytartója AUGUSTIN FILIP, MINISZTER­ELNÖKSÉGI Államtitkár urnák Őszinte jókívánságaimat tolmácsolom ezúton annak a tisztségnek clfogla'ása q!~ komából, ,lmc!lyel az ors-ág vezetésében oly hagy fontossággal bíró poszton meg tisztelték. Tataru Coriolan dr., Szamos tartomány királyi helytartója.

Next

/
Thumbnails
Contents