Ellenzék, 1939. augusztus (60. évfolyam, 173-199. szám)

1939-08-01 / 173. szám

tiLLEfíNZÉK 19 3 9 n u (j u 1 z t a a /. ^ HIBEijT ANGELA fitt ült Angela a nővérével ubbnn a tö­rökás. furcsa, r.iaULiis c instantéi hú:bon. a hú: !■ glórökösebb, legfurcsább, lege.vo- tikusubb szobájában, korminpiros. renn k- ivelesii szájában fel méteres, átlátszó eiga- í ettaszipktuxil. (.dinéit s:ii> Angehi s a fi- nppi cigarettafüst elvegyül a s:oba fran­cia parfüm ilm'únal. Mintha egy más föhl- t és'en 'ennék * egy más ülőben, mi tű let nmemben amuck, fejem felen ,i szoba 'ölétkék ezüst-csillagokkal telefesteti kir polója s retem szemben ,, kerereten a sailtún kedvenc felesége. Azt szokták mondani olyan szép, mint eyy kép. Ibit Angela szebb, mint eyy kép. Sőt. szebb, mád eyy reklámkép. Szóról-,szóra. Mert ó a 1'onril-fHider reklúmképe, a: ő ra­gyogó mosolya, fényeszöld szeme, remek homloka, szabúlyos, Iiindérszép arca csá­bi/ ja 7 többi nőt arra, hogy Forrd-pndet vegyenek s ":t hiszik, mindjárt olyan Itcmnasbórück és csodaszépek lesznek, mint Angela. aki most rámosolyog s én n<lll nézek rá meredt szemmel, mint eyy szerelmes Irnbadnr, merthút ilyen szépei éii még nem láttam soha élelemben, se fil­men, se színpadon, se sehol a világon, fás élet bej} még szebb, mini azon ,r reklám lépőn, mert n színei festenivnlúan üdék és természetesek. lis most ránézek a bugára, aki egészen más tipns, ugyancsak zök'lszemü. de kék­be játszó fekete haja van. szabályos ar (a és macskaszerii mozdulatai. Viktória a neve, cigarettázik ő is, mosolyog és ö is szép. lit laknak Angéláéiz a furcsa házban, egy hónapig maradnak itt és várják o. legkisebb húgukat, aki most jön meg Ke­nd rőt egy reviitársulattal. Csak IS éves ez n húg. imádják mind a ketten. Előve­szik a leveUd az ikonokkal, örökmécses- sei, bizánci keresztekkel és akiké pékkel telerakott falu szobában és olvassák fenn­hangon. boldogan. — Hárman vannedz testvérek? — kér­dezem. — Hatan — feleh Angela — és mind szegény lányok voltunk és mind magunk csináltuk meg az életünket. Angela nemeseik reklám-modell, titkár­nő egy nagy bucureştii lapnál; cikkeket is ir. Komoly, okos és mindig olvas. A pUigcon péhlául Dosztojevszkit olvassa, amivel megint elárulja, hogy egészen ki­vételes nő. Három nővére férjnél van. Viktória a házilány, Angela titkárnő, a legkisebb re- vüszinésznő. Együtt lakik a három lány Bucurestiben is, ide, Constantába is együtt jöttek nyaralni. Imádják egymást, jó testvérek. Angela 26 éves, családfő. Nem laknak szüleikkel, mert az apjuk másodszor fs megnősült és a mostoha­anyjuk — Istenem, nem rossz, csak hát mostoha, * > Angela neveli Viktóriát, aki 19 éves, vad és fékezheletlen. — Hogy ülsz — mondja neki oktatón és — már megint habzsolod az eledelt. — Aztán: — Mi­csoda pongyola van rajtad, Viki? Egy igazi urinö az otthonában is mindig ele­gáns és finom... Viki dühöng és engedelmeskedik. An­gélának tekintélye van. Ö segíti az egész családját, ö dolgozik a legtöbbet, az ő költségén ugarainak a többiek, joga van nevelni őket. , Másnap megérkezik a legkisebb lány. szinészneve van. Didinek becézik. Ugyan- csak zähl szemű. Mosolygó, valódi szőke­haja van és ő is lélegzetelállítóan szép. Karcsii, mint egy őzike. — Maguk mind ilyen szépek? — kér­dezte egy nr, aki nem tudta hirtelen, haţjy melyik lányba legyen szerelmes.- — Nem tudom — mondta Angela sze­rényen —, de mindegyikünknek zöht szeme van. Didi Szíriából különös selyemsálakal. csontgyürüket hozott nővéreinek. Áldott /o gyerek, szelíd és enqedelmes és ö is nnádja Angélát. Mert Anqela a legokosabb közöttük. Felettük ád szellemileg. Hozzá mennek tanácsért, ö irányítja minden lépésüket. \iigcla. Angyal. örzőangyal a huszadik zúzádban, puderrekhim Dosztojevszkivel, finom, vöröslakkcs-körmü kezében. (M. L ); NÉMET ALPESI VADÁSZOK GYAKORLATKÖZBEN ÖTÉVES HITELRE VÁSÁROLHAT­NAK MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKET A FÖLDMŰVELŐK. A földművelésügyi miniszter közleményt adott ki, amely* ben felszólította a földművelőket, hogy­ha mezőgazdasági gépeket és motoro­kat akarnak vásárolni, egyéni kéré­sükkel sürgősen jelentkezzenek a me­gyei mezőgazdasági kamaráknál. Vető- gépeket, cséplőgépeket, traktorokat, szelektorokat, vásárolhatnak a földmű­velők hitelre, amelyet legkevesebb öt­évi időtartamra adnak. A gépek árát későbbi időpontban közli a mezőgaz­dasági kamara. A kisgazdáknak való gépek beszerzését a földműves szövet­ségek szövetkezeti központja fogja végezni. ledörzsölés munka után. Kolozsvári ingatlanpiac. A Dermata bőr­gyár tárgyalásokat folytat Barbu Eugen volt egyetemi könyvtárigazgatóval a Re­gele Carol II.-utca 7. szám alatti emeletes sarokház megvételére a tisztviselői nyug­díjalap javára. — A fenesi római katolikus egyházközség másfélmillió lej értékű in­gatlan megvételére folytat tárgyalásokat, hogy annak jövedelméből gyarapítsák a plébánia jövedelmét. — A Regele Carii II.- utca 13. telket és emeletes bérházar 2 millió 300.oco lejért megvásárolta báró Kemény E. — Dr. Porsche Ferenc 600 ezer lejért vette meg özvegy Laydáné Re­gele Ferdinand-utca 75- szánt alatti házat. — Craciuna9 Vasile megvette ^ Fisch es Schwartz Dragalina-utca 10. szám alatti ingatlanát 460.000 lejért. — Dr. Keller Jó­zsef ügyvéd megvette Czintent íakere$lke- dő Londrei-utca 23. szám adattá házának felerészér 1.150.000 lejérr. — Szigeti Jó­zsef nagyvágó Kajántó-utca 11 szám alatti 2 és félholdas ingatlanának parcellázását kérte. A leiekből 34 parcellát hasitainak ki. FELHÍVÁS. A Rapid autobuszszindikátus II. csoportjai ezúton hozza tudomásul az ér­dekelteknek- az 1939 VII. 2E-i közgyűlés kö­vetkező határozatát: Augusztus 1-vel meg- semmisittetnek az összes ezen. csoport által eddig kibocsátott ingyenes bérletjegyek, mi­vel több bérlet a csoport vezetőcégének hoz­zájárulásai nélkül lett kibocsátva. A jövőre nézve az érdekellek fclkórelneki. hogy ad­ják be kérésüket a csoport Sir. Reg. Carol II. 92. szám alatti központjához, hogy to­vábbra is megkaphassák igazolványukat. Egy­úttal köztudomásul adjuk, hogy Scridon Le­on urat, a csoport titkárát 1939 VII. 15-vel felmentettük állásától. Kolozcvátr, 1939 VII. 26. „RAPID“ a utóbusz tulajdonosok szindi­kátusai, II. csoport Cluj. Dicsőszentmárioni hírek. Karp Píenrik korcsmájában egy maroscsabai legény ré­szeg állapotban1 garázdálkodni kezdett és mikor ki akarták tuszkolni a korcsmából, kést rántott és megszurta a korcsmárost, valamint a korcsmáros segítségére siető kocsist. A szurkátó legényt előállították a rendőrségen. — Bikics Tódor csüdőtel- kei gazda udvarára veszertkutya ment be. Mikor a gazda el akarta kergetni, a kutya ■megharapta. Bikics Tódort beszállították a kolozsvári Pasteur-intézetbe. — Balkács községben Schieb Frigyes gazdálkodó há­zában tűz ütött k'i. A tűz elpusztította a sütőházat, valamint az istállót' és a csűrt. Az anyagi kár jelentékeny. — A dicső- szentmártoni rendőrség letartóztatott há­rom fiatalkorú egyént, akik a vásár alkal­mával különböző rolvaüásokat követtek el. RENDELET \ NYILVÁNOS HELYI SÉFEK VIGALMI ADÓJÁBÓL. .4 pénz ügy minis:! éri um nemrégiben körrendele­tét adott ki, amelyek szerint, azok a nyilvános helyiségek, amelyekben nincsen zene, a billiárd, sakk, dominó, tábla, te­ke játék és a kártyajátékok után nem es­nek vigalmi adó (dó. fiz a rendelet július S-ón jelent meg és ezzel kapcsolatban el­terjedt a- a vélemény. hogy azon helyi ségek, ahol szórakoztató játékokat játszó ívd:, de z(>ne és tánc nincsen, mentesek 0 vigainv odó fizetése alól. A pénzügyi hatóságok azonban, a rendelet átianul- mónyozáSfi utón. orra az álláspontra he­lyezkedtek, hogy a miniszteri rendelet­nek nincsen visszaható ereje, mert az ér­dekelt helyiségeket csak július 8 iki ha iálhjal mentesitcHc a vigalmi adó fizetése alól. le hót április elsejétől julius 8-ig ter­jedő időre minden helyiség utón fizetni kell a vigalmi adót. A pénzügyi hatósá­gok ilyen értelemben fognak eljárni. KÉTEZER UTAS ÉLETÉT A1EN- TETTE MEG A NEWYORKI REND­ŐRSÉG GYORS BEAVATKOZÁSA. A newyorki rendőrség bravúros módon mentette meg kétezer kiránduló éle­tét. A „Hudson“ hajót 2000 kiránduló kibérelte, hogy sétahajózást tegyen vele a Hudson folyamon. Amikor a ha" jó elindult niár, kétségbeesetten jelent- kezeit a rendőrségen az egyik nyers- olajvállalat főnöke és elmondotta, hogy a hajó, amelyet ö lát el a fűtésre szük­séges nyersolajjal, tévedésből petró­leummal késért nyersolajat kapott út­ja előtt és ez a keverék, ha a kazánba kerül, robban. A rendőrség szikratáv­író utján próbált érintkezésbe lépni a hajósai és miután nem sikerült érint" kezést kapni, repülőgépet küldött a hajó felkutatására. A repülőgép meg­találta a hajót és leállította idejében. Ha egy órásai később érkezik a leál­lási parancs, akkor már a petróleum­mal kevert1 nyersolajat használták vol­na a hajónál és elkerülhetetlen lett volna a robbanáis. i és íársa paykeíáezok uj parkett lerakását és javításokat, gyalülásokat jutányos árban vállalnak. Iroda: Strada Iuliu Maniu No. 2. Halálozás. Szelei és gilvácsi Szabó Lász­ló marosvásárhelyi kereskedelmi líceumi tanár, életének 48-ik évében, tanárságának 25. esztendejében meghalt. Temetése nagy részvét mellett Marosvásárhelyen történt mög. Halálát kiterjedt, előkelő rokonság gyászolja. Családi autóbusz. Setler litván baptista lelkész Newyorkba érkezett feleségével és 12 gyermekévek Azonnal vásárolt egy használt autóbuszt!; a család ezen fogja megtenni a 900 mérföldes utat a Georgia állambeli Atlantába, ahol a baptisták vi­lágkongresszust tartanak. Az utazás vidám ilesz, mert az egész család zenekarrá ala­kult ár. A lelkész hatéves kisfia fog vezé­nyelni. MODERN HÁROMSZÖG A Daily Express irja: 1 ^Ezer kilencszázharminchét ben John G. Burnett elvált a feleségétől, Lovelle Morrowtól. Tegnap Ada Morrowtól vált el a Te- nessee állambeli Knoxvilleben — volt feleségének anyjától.“ MA 4Í ÉVE 1898 julius ölen a világ érdeklődése Rismard: (jlló hg., a vall német vasiam celh'ir friedriehsriihci 1avatnia felé for­dul. A //. néniéi birodalom legkiválóbb inegal kot ója előző nap este hall meg. A külpolitika szolgáltat ja most a Jöhirek t. Az Unió és Spanyolország hóbora ja (Cu bt1 és a T ülóp szigeiek midit) vége felé közeledik. A Dreg fuss ügy újabb hulla-' rnokal vet: letartóztatták Walsin Eszter» házig őrnagyot. Days asszonyt és a reví­zióért harcolók részéről Picquart a1 ez re­dest. Károly román 1.irály és Ferdinand trónörökös elhagyják Szí. Pétervárt, ahol több napig a cár vendégei voltak, fényes ünnepélyek sorozatában és Moszkvába lila znak hazatérő aljukban. A magyar politika zajos. Bánffy Dezső br. kor­mányzata bukás felé tart. ÁUalános rész­vétet kelt, hogy Arany János kitűnő fia, Arany László, a költő, orsz. képviselő, bankigazgató utolsó óráit éli (másnap half meg). A magyar újságolvasó közön­ség különben az aradi Krivány sikkasztás szenzációs híreit falja még most is, pedig julius I7 én állapították meg, hogy Arad megye árvaszéki gyám pénztárosa, a veze- tökörökben forgolódó Krivány János a nagyvagyonu árvái: vagyonát, közel fél­millió forintot elsikkasztotta. (Almajj Oli­vér gyámja, Urbán Iván, a későbbi fő­ispán és báró érdeklődése kapcsán pat­tant ki a dolog). Kriványt ugyanis még nem fogták el és a megye kiváló alispán­ját, Szót h már y Gyulát lemondásra kényszerítik: helyére D ál nőid Nagy La­jos ,a jeles költő fog lépni. Nagy az elé- gijletlenség a niegye adófizetői, első sor­ban (l nagybirtqjcos Edelsheim-Gyulay bárók, Wenckheim Frigyes gr., a Bohus bórák, Károlyi Tibor gr. Zselinszky Ró-' bért gr., Afzél Lajos br. körében, akiket külön és nagy pótadóval fognak megter­helni, a kár megtérítése céljából. Maros­vásárhelyt nagy fénnyel ünnepelték meg a 62. gyalogezred 100 éves jubileumát, melyre nz ezredtulajdonos, Lajos bajor kir. hg. is odautazott; a polgárság Geréb Béla polgármester, a megye közönsége Deésy Zoltán alispán vezetésével élénk részt vett az ünnepélyen, méhj után a ba­jor kir. herceg Sáromberkére ment Tele­ki Samu grófhoz. (Néhány nap előtt Nagyváradon a VJlmos-huszárok hasonló ünnepélye zajlott '-e; az ezredtulajdonos II. Vilmos császárt, az ezred tulajdonosát Schwartzkoppen tábornok képviselte, akinek nevét megint sűrűn emlegetik az épp most újra fölkarolt Dreyfuss-pör kapcsán, mert állítólag az ő, mint párisi német katonai attasé részére kémkedett volna Dreyfuss francia vezérkari kapi­tány. Genersicli Antal dr. orvosprofesszor megállapította, hogy Kolozs megyében pellagra-esetek vannak. Még mindig so­kat beszélnek a nagyszebeni véres szerel­mi tragédiáról: Wasserthal vezérkari ka­pitány két kardszurással megölte Gari­baldi huszárfőhadnagyot, akit lakásán meglepett. Lapunkban erős vita fdylk arról, hogy a tervezett iparkiáUitást a vá­rosi közgyűlésen megbuktatták. Gajzágó Manó dr. városi főügyésszé való megvá­lasztását Tutsek Sándor dr. és Somodi István városatyák megfelebezték Kock Ferenc dr. tanítóképzöintézéti tanárt a budapesti Pedagóghimhcc kinevezték. Sigmond Dezső szeszgyárost, a város volt érsz, képviselőjét és Gámán Zsigmond kamarai főtitkárt a király magas rendje­lekkel tüntette ki. Giroklim Frigyes vivő- mester nagyarányú vivóakadémiát rende­zett, melyen ToriceHi Angele* palermói és Benyovits Lajos dr. budapesti vivómes- ter, Bay Lajos budapesti sportvivó, Ko­lozsvárról Zsakó István, Bagaméry Jó­zsef, Csikg Sándor, Sárpg György, Sárpy László, Ranezay József, Gámán Dezső, stb. vett részt. Szerelmesek ösvénye. Az angliai Iver város tanácsa elhatározta, hogy megváltoz­tatja a város egyik sétaútjának, a Szerel­mesek ösvényének a nevét. Ezen az ös­vényen sétáltak évtizedeken át a kisváros szerelmespárjai. Arra a hírre, hogy a ne­vét meg akarjákváltoztatná, hetvemnyolc- vanéves öregurak és hölgyek keresték fel Anglia több részéből személyesen és írás­ban a városi tanácsot és kérték, hogy hagyja meg a régi nevet. Ezek az öx’eg urak és hölgyek valamikor azon a séta- utón járkáltak szerelmesükkel. A városi tanács 'teljesíti a kérésüket s a Szerelmesek ösvényének nevét nem változtatja meg. ^

Next

/
Thumbnails
Contents