Ellenzék, 1939. augusztus (60. évfolyam, 173-199. szám)

1939-08-01 / 173. szám

f Elr.nENZAK [ 7 9 .7 9 .1 U (f U t T t U * I. A hiányos emlékezőtehetség Van nekem egy igen-ige*» rossz termé­szetem, moly miatt már rengeteg krillc mór lons égem és szégyen kezesem v°lt a7- életben: nem tudom megjegyezni magam­nak a neveket és arcokat. Megesik néha. hogy valamelyik utca­sarkon öles 1 p egy »régi ismerősöm“ s egy félóráig vallat mindenféléről, melyekre alig győzök felölni. S még szerencse, hogy ő kérdez s nem én, mert az első szóra 'ki­sülne, hogy. fogalma sincs, kivel beszél­getek. Azzal pedig a világért sem bánta­nám meg, hogy ezt el is áruljam. Az etjj- ta kínlódás jobban k'iizzaszt, mint a legne­hezebb favágó munka. S vegyük hozzá még azt, hogy ’ezek a beszélgetések nem mindig folynak le ilyen megnyugtató m y ugrál am ság között. Pél­dául a minap egy ur bizalmasam megszólít, én meg bizalmatlanul mézek rá. — Biztosan nem ismersz — nróbálgatta a memóriámat. — Mondasz vailamit — hagytam rá res­telkedve­— Pedig már kétszer alaposan összeis- merkedrünk. Ez a harmadik sor. — Bocsáss meg — hebegtem — mosta­nában annyi nyomorúság szakadt rám, hogy arról sem nem látok, sem nem hal­lok, sem nem ismerek. Hanem ezután már nem leszek olyan szórakozott. •. — Mondjad, lelkem — vágott barátom mosakodó szavamba — mitévő legyek, hogy többé el ne felejtsd a fizimiskámat? — Nézzed kérlek — villant az eszem" be — ennek volna egy hathatós receptje: adj kölcsön ezer lejt s biztosinak róla, hogy éterem végéig már száz lépésről elő­re fel foglak ismerni. — Fájdalom, ezt a feltételt most nem tudom teljesíteni — válaszolta Je mondó an az én háromszoros ismerősöm — hanem közelebbről megpróbálkozom vule, — így is jól van — vigasztaltam enge­dékenyen — csak sokáig ne késsél, nehogy közben megint teljesen elfelejtselek. EzzH váltunk ej egymástól. S amilyen szeremcsém nekem van, bizonyosra vehe* rem5 hogy a legközelebbi alkalommal me­gint nem fogok — ráismerni. Omikron. hogy a~ amerikai Paramount gyönyörű o’asz származású primadonnája, Iso Mi- rando játszó a megfilmesített Hotel Impe- rial fő női szerepét; hogy Németországban, ahol tömeges orvosi vizsgálatokat tartanak a tüdővész leküzdése érdekében, eddig s:áz olyan embert találok, akinek a szive jobbolda­lon van; hogy a hetek óta Párisban élő Marlene Dietrich a nagy frcmcia nemzeti ünnep, julius 14. éjszakáján franciául énekelt a lelkesedő tömegnek. Azóta a legnépsze­rűbb párisi nő, akiért rajonganak az em­berek. Marlene különben szebb, karcsúbb és fiatalabb, mint valaha. Az újságírók­nak elárulta a népszerű filmcsillag, hogy legújabban asztrológiával foglalkozik. Es hogy bebizonyítsa, hogy milyen kitűnő csillag jós, mindjárt meg is jövendöl le, hogy a világpolitikai válság augusztus ló-én éri el legkritikusabb pontját; hogy a berlini UFA regényes nagy fil­met készített „Kadettok“ címmel. A film érdekessége, hogy csupa férfi és gyerek játszik benne egyetlen női szereplője, az UFA uj, fiatal csillaga Carsta Löck; hogy Jean Gabon, a kiváló francia filmszínész legújabb filmjében Vivian Ro- mance-ctl játszik együtt. A film címe: ,,öt barát“ és ennek a filmnek amerikai be­mutatója után szerződtették Hollywood­ba a szép mademoiselle Romanceot. Ga­bin is kapott ugyanekkor amerikai szer­ződte lési ajánlatot, de nem fogadta el. Magyar bútorok képeskönyve Officina kiadás. Korábbi kötetek: Szép ma­gyar könyv. Régi magyar ruhák. Paraszt­águnk. Pest-Buda, stb. kötetje 92 lei. — Rostán utánvéttel küldi Lepage, Kolozsvár. Kérien teljes Jegyzéket. Nem önggsiKossäg, Hanem siörnyi sicrcsícscficiisCő! A tragikussorsu Orb&m Latos hozzálarSozói elmondták a szerencsétlenség történetéit KOLOZSVÁR, julius 31. Lapunk más helyén megemlékeztünk arról a megrendítő gyászszertartásról és végső tiszteletadásról, melyben vá­rosunk társadalmának, de különösen az ifjabb nemzedéknek legmélyebb részvéte nyilvánult meg a tragikus kö­rülmények között elhunyt Orbán Lajos biztosítási tisztviselő iránt. Az alábbi sorokban, mintegy megnyugvást óhajtó utóhangként feljegyezzük a vigasztal­hatatlan Orbán-család részéről kapott adatokat, melyek megvilágítják a tra­gédiát. A kolozsvári sajtó részletesen beszá­molt a 21 éves biztosítási tisztviselő tragédiájának összes körülményeiről. A sajtóközlemények a hivatalos vizs­gálat szerteszét ágazó vonalait követve többé-kevésbé ellentmondásokba ke' veredtek a tragédia inditóokaival kap csolafban. Az orvosoknak, detektívek nek, rokonoknak, jóbarátoknak, isme­rősöknek befolyásolhatatlan, Nagy be­folyásolt állásfoglalásai, a száraz ada­tokra, Nagy érzelmi motívumokra tá­maszkodó feltevések végeredményben összekuszálták az események logikus I láncolatát: az óngyilkosság, vagy vé- 1 tetten szerencsétlenség tényét. Egyik [ és másik részről is kitartottak a ma- J guk igazsága mellett. De mindez az ál­talános részvét jegyében megnyilvá­nulva sem pótolhatja már a vesztesé­get. A tragikussorsu, sokat szenvedett becsületes, fiatal, szép. igaz jó ember: j szegény magányos Laioska, hazatért a ' mennyei Atyához. Családja az Ellenzék munkatársának elmondotta a tragédia előzményeit. így jutott tudomásunkra, hogyan ragasz­kodott az élethez, hogyan próbált meg­szabadulni a mindennapos ájulások­tól, az epileptikus rohamok pusztító megisnté 1 lődései elöl. Sokáig Buda­pesten gyógy kezeltette magát, ahon­nan rengeteg üvegcsével, különböző fájdalomcsillapító gyógyszerekkel tért haza, hogy önmagát gyógy Ugatva fel­vehesse az élettel való harcot. Az áju­lások már a munkaasztalnál is kísér­tették szegény Orbán Lajoskát. Ami­kor üzleti útra küldték, reszketve vette át feletteseitől a nagyobb pénzössze­geket: hátha útközben éri utol a ke­gyetlen roham és öntudatlan állapotá­ban mindenétől megfosszák . . . Hs mégis, minden elviselhetetlen szenve­dés ellenére szívósan ragaszkodott az élethez. A tragédiát megelőző napok­ban levelet irt Caracalha édesanyjához, aki tisztviselőnőié az ottani postaigaz­gatóságnak. Az édesanya utáni nosztah gia és a legközelebbi viszontlátás re­ménye nyilvánult meg ebben a levél­ben. Hs az utolsó estén, nagybátyjánál tett látogatása alkalmával tervezgette, hogy Budapestre fog utazni a ,,Filléres gyorssal“. Egy ideig még csöndesen el­beszélgetett a szereteti rokonnal, aztán hazatért a Kegele Ferdinand-uton lévő harmadikemeleíi lakására. Reggel fél 7 órakor felemelték összeroncsolt tes­tét a homályos világitó udvar köveze­téről. A szörnyű roham, amely hosszú éveken át iizte, gyötörte a szerencsét­len gyerekembert, a korareggeli óra egyik öntudatlan, végzetes pillanatá­ban szenvedésekkel teli életét köve­telte... pénzegység megoldását jelenti mind"' spékuIációval szembúm. A „Le T mps“ cikk«- a következő meg­jegyzéssel végződik: ,,E percben, mikor Küzépeurópa h«!y- zete újra mélyen megzavart, Románia erőfeszítései nagy figyelmet érdemelnek, nv rt Bucureşti fontos szerepet játszhat a'/- európai egyensúly helyreállításában“. Fényképekben mutatja be az ország szépségeit a pro- pagandaügyi minisztériam kiállítása BUCUREŞTI, julius 31. A sajtó és propaganda ügyi miniszté­rium logondját az képezi, hogy az or szagot nimél jobban megismertesse a külföld elölt, de ugyanakkor nem fele 1- kezik meg arról, hogy' az országot a ha­tára« között is ismerné ke'f tenni. Ennek elérésére a sajtó és propaganda ügyi nii- nis/.léi um kiállítást rendez lt Bucures- Uben a str. Wilson 8. szám alatt, melyen főbb, mint száz kitűnő fényképben mu­tálják be az ország festői szépségű tájait. A kiállítás együk része a tengerparti ré­szeket mutatja be. másik az üdülőhelye­ket és gyógyfürdőket ismerteti. A többi fénykép az ország festői szépségű he­lyeit, hegyeit, tavait, barlangjait ábrá­zoljál, vagyis mindazon helyeket, mely'ki érdemesek arra, hogy turisták keressék fel. A többi fénykép az ország gyönyörű népviseletét mutatja be a szemlélőnek. Ezek között a szépségek közölt modem országutak, kitűnő autóutak teremtik meg a biztos és kiinnyü kapcsolatokat. Most, a nagy kezdeményezések idején, ez a legszebb alkalom megmutatni a sö­tétbe tapogatózóknak, hogy Romániá­nak a leggazdagabb gyógyhelyed és ter­mészet; kincsei vannak. DR LEY A NÉMET MUNKAFRONT ELNÖKE FOGADJA HAMBURGBAN A JUGOSZLÁV KÜLDÖTTSÉGET Hamburgban tartotta meg a Kraft dm eh Freude szervezet négynapos kongresz- szusát. Képünkön dr. Ley, a német munkafront elnöke látható, aki a népvi­seletbe öltözött jugoszláv küldöttséget fogadja. A „LE TEMPS“ ÍRJA „Háltt Romámct belső rendjén sk és egészséges gazdálkodásának, az ország fontos szerepet játszhat as európai egyensúly helyreállításában' BUCUREŞTI, julius 31. A ,,Le Temps“ fontos cikket közöl Ro­mánia gazdasági és pénzügyi újraéledésé­ről. Az újság hangsúlyozza azt a nagy ér­deklődést, amellyel angol gazdasági és pénzügyi körök viseltetnek Románia iránt és amelyet aláhúznak azoknak az angol ve­zetőférfiaknak látogatása, akik nagy szám­ban Bucurestibo jönnek. Azokkal a gazdasági ténykedéseikkel foglalkozva, amelyeket a román kormány különböző országokban folytat, azt Írja a Le Temps: Őfelsége II. Károly király áhal megvalósított szociális és politikai rend le­hetővé tette ezeknek a gazdasági akciók­nak teljes sikerét. Románia teljesen egyensúlyozott bud­geted rendelik ezik, annak 'díjén éré, hogy az országnak hatalmas nemzetvédelmi ki­adásai voltak. Mindez a gazdasági helyzet 1 ■ I egészséges megerősödését jelenti. Mitita Constantinescu pénzügyminiszter, a Nem­zeti Bank ‘kormányzója, bizonyltokat adta nagyszerű képességeinek, bebizonyítva, hogy kitűnő szervezőtehetség, tele uj kon­cepciókkal, aki garantálja Románia gaz­dasági jövőjét. A „Le Temps“ ezután rámutat Romá­nia kedvező gazdasági helyzetére s hang­súlyozza, hogy a román állam ponrosan eileget tett külföldi fizetési kötelezettségei­nek, amellyel bizonyítékát adta annak a komolyságnak, ahogy a külföldi szerződé­seit tiszteletben tartja. A nagy francia 'lap ezután Románia gaz­dasági reformját ismerteti az elért eredmé­nyekkel együtt. Közli a román kormány vezetőinek határozott nyilatkozatát a nemzeti költségvetés egyensúlyi helyzeté­nek biztosítására vonatkozólag amely a I i RádiáüeadóáSiomás Chîsâeiauban CHISINAU, julius 31. julius 26-án megkezdődtek Chisinauban az újonnan létesített Basarabia rádióéleadó állomás kísérleti közvetítései. A Prut és Dnyeszter közötti fővárosban létesített rádió-leadó állomás uj fejezetet nyit a ro­mán kultúra történetében és fonilos szó­csöve lesz az egész országrésznek. Rövid kísérleti időszak után a rádió­leadó állomás, mely a fiatal román rádió­zás előhaladását jelenti, rendes műsort fog közvetíteni, melyei az egész ország lakos­sága nagy érdeklődéssel figyelhet. Eíohepzos ajak Argesmegyében BUCUREŞTI, julius 31. ^ A sajró- és propagamdaiigyi miniszté­rium a falusi nemzed propagandája során három katonai előképzős osztagot létesí­tett, melyek most kulturális kőrútjukon Arges-megyét keresték fel. Az öt teherautomobil, melyek a filmve* dtőgépeker és a száz előképzős ifjút szál­lították, reggel 8 órakor indultak el a saj­tó- és propagamdaügyi minisztérium épü­lete elől. Az indulásnál jelen, volt Skelem tábornok, katonai előképzős parancsnok és Victor Alboteanu propagandaügyi igaz­gató. Ugyanazok az országőr-különitmények, melyek olyan nagy lelkesedéssel töltötték be nemzeti küldetésüket Dobrudzsában és Basarabiában, ugyanolyan lelkesedéssel mentek most Argesvölgyi körútjukra. Az előképzős különítmény és a vándor- mozii karaván több községben tartott elő­adást a falusiak ezrei előtt, akik minde­nütt nagy lelkesedéssel, nagy tetszéssel fo­gadták a missziós munkát végző ifjakat. Szerencsétlenség a vadászaton. Seposan Vasile, Miclaus Teodor és Macau Roman Alios a községbeli földművesek vadászni mentek. Amikor a vadászok megpihentek, véletlenül elsült Seposan Vasile puskája és a sörétek Mielas Teodor kezét szétroncsol- ták. A szerencsétlenül járt embert a t‘er mesvári kórházba szállították. A iej és tejtermékek, vaj, sajt és egyéb tejkészitmények alapvető könyve. Irta Grátz Ottó bp. tejg. igazg. — Nagy lexikonalak, 612 lap, 167 képpel 495 lei Lepagenál, Kolozsvár. Postán utánvéttel. Kérjen teljes szakjegyzéket, közölve, mi ér­dekli.

Next

/
Thumbnails
Contents