Ellenzék, 1939. július (60. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-01 / 147. szám

Ara 3 lej Szerkesztőséé és kiadóhivatal: Cluj, Calea Moţilor 4. Telefon: 11—09. Nyomda: Str. I. G, Dúca No. 8 Fiókki adóhivatal éj !. ” n y v o s 7. V Ú 1 y: P. Unirii 9 Telefon 11-99 MMHini ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS Felelős kesztő és igazgatót h. OIS LÁSZLÓ Kiadótulajdonos: PALLAS K. f. Törvényszéki bjstromozisi szám: 39 886/ 1938. Trb. Cluj.) Előfizetési árak: havonta 80. negyedévre 240, félévre 480 egész évre 960 le/. LX ÉVFOLYAM, 14 7. SZÁM. J M BAT CLUJ, 1939 JULIUS 1. „Már szsTalírai, flauem tejekre van szükség! A danzigi események és a lengyel „tenger-ünnep“ miatt a külpolitikai légkör ismét feszültebb. — Megkezdődtek Tokióban a tiencsini viszály felszámolására kezdett tárgyalások és Moszkvából a tárgyalások döntő stádiumáról adnak hirt. — A világpolitika érdeklődésének középpontjában Halifax nagy beszéde áll nehéz pontos felvilágosítást kapni a hírek­re vonatkozókig, melyek külfö'dön. elter­jedjek, azit állítva, hogy a danzigi rendőrséget! a német b'toda- iomból jött elemekkel erősítették meg. lí'eíékes berlini körökben kijelentük, hogy a danzigi rendőrség létszámát lengyel—- danzigi megegyezések állapítják meg. Ez a létszám úgy látszik, nem éri el a Len­gyelországgal megállapított színvonalat, következésképpen a szabadváros hatóságai elhatározták, hogy a Lengyelországgal kö­tött megegyezésnek megfélelőleg kiegészí­tik « rendőrség kereteit. A diplomácia föl és le ütemében a tegnap után ma a feszültség újabb fel- csigűzásáróL kel! beszámolnunk. A dán- zigi bonyodalom ismét előtérbe lépett. Az angol idegesség fokozására vezet, hogy Danzigba utazás leple alatt egyre inkább sereglenek a német önkéntesek és hivatalosan megerősítették a danzi- gi német rendőrséget. Német oldalról nem tagadják a tényeket, de tagadják a szándékot, hogy a háborús válságot 1 itt óhajtják felidézni. A birodalmi la- ! A világ közvéleményét leginkább.Ha* ! lifax rendkívül nagyarányú és szokat­lanul határozotthangu beszéde érdekli, amelyet az angol külügyi társaság teg­napi ülésén mondott. Ennek lényege, hogy ( Anglia a béke érdekében súlyos köte- lezettségeket vállalt, Növelte hadsem regét szárazon, vizen, levegőben, amely azonban csak akkor lép a te- vékenység területeire, ha bármely plyan államot megtámadnak, amely­nek függetlenségét Anglia szava > tolta. Ez a lépés gyors és teljes lesz. Az an = goi külügyminiszter polemizált a vád­dal, hogy Anglia bekeríti a tekintély“ államokat. Ez nem igaz. A tekintély- államok kezdtek és egyre határozot­tabban folytatnak olyan politikát, amellyel önmagukat szigetelték el. Nem a demokrata államok kerítenek be, hanem a dinamizált hatalmak faj­politikájukkal, külpolitikájukkal, gaz­dasági politikájukkal idéztek elő olyan helyzetet, amelyben mások védelmi politikája látszólagos gyűrűt hozott létre. Foglalkozott az élettér elméle­tével is. Kifejtette, hogy ez nem lehet ii j területek megszerzésére vezető eszme, mert igy csak uj bonyodalmak származnak, amelyek az élettért és az életet veszélyeztetik. Anglia gyarmat- politikája egészen más, mint aminöt szembeszegeznek vele. i Anglia lassan a népek önrendelkezé­se felé vezető utakat építi ki. Külön= ben a gyarmatkérdést békésen is meg lehet oldani, ha minden kor­mány olyan őszintén és olyan erő" vei fogja őrizni a békét, mint Ang­lia teszi. (• íEbben az esetben összehívhatnak olyan értekezletet, amely a gyarmati, gazda­sági és élettér-kérdéseket kedvezően oldaná meg. Ilyen értekezlet most nem időszerű, mert a világ talpig fegyver­ben áll és igy Anglia is kénytelen hangoztatni: csakugyan már nem sza­vakra, hanem tettekre van szükség. Halifax végül határozott hangon meg­védelmezte a Népszövetséget, amelyre vagy hasonló intézményre a világnak égető szüksége van, mert a béke ál­landó ellenőrzésre szorul. A MOSZKVAI SZERZŐDÉS ÜGYE Amii a béke megmentésére irányuló .erőfeszítéseket illet1':, Tokióban megkcz- I "(lödtek Japán és Anglia között a Ménesi­pok természetesen folytatják a Göbbels részéről legutóbb szorgalmazott dan­zigi é.si gyarmati követeléseket; Cham­berlain kijelentette az alsóház egyik kérdésére, hogy nem hajlandó Göbbels angolellenes éles támadásai, sem a né­met sajtó kísérőzenéje miatt lépések tételére. A danzigi helyzet súlyossá tételéhez járult hozzá a varsói lengyel „tengeriinnep“. A Pilsudszky-téren összesereglett óriási tömeg előtt Mos- cicky köztársasági elnök hatalmas be­in viszály békés megoldására, törekvő tár- gyaiásolk. Moszkvában is dön'lő stádium­ba kerür|tek a segélynyújtási szerződés megbeszélései. A moszkvai tangót és fran­cia nagykövetség állandó összeköttetésiben van egymással és az orosz külügyi hiva­talijai. A ,,Praivdae‘ tegnap feltűnés tkel tő cikket közö'-li a népbiztosok tanácsának egy befolyásos tagja részéről és ebben szemrehányást tesz Angliának és Fran­cia országnak, hogy ők az okai a tárgya­lásik elhúzódásának- Erre az angol és francia sajtó egyezően megállapít ja, hegy a Szovjet a távolkeletp események­re valló tekintettel nyilván sürgeti a tár­gyalások befejezését, de ezt a goromba barát szokása szerint, nyers modorban cselekszi. Az alsóliáz tegnapi ülésén az ellenzék Ismételten megpróbálta, hogy Chambepiiasni részletes vallomásra kész­LONDON, junius 30. Itteni körök ér­tesülése szerint Londonban és Moszk­vában Amerika részéről közvetítő lépé­seket tettek, a London és Moszkva közötti tárgyalások nézeteltéréseinek elsimítására. Hír szerint a londoni és párisi amerikai nagykövetek játsszák a közvetítő szerepet. Ugyancsak London­ból jelentik, hogy a Távolkeleten is közvetítéssel próbálkozott meg Ame^ rika. Egyes beavatott körök szerint ezzel magyarázható, hogy a tokiói kor­mány elfogadta az angol javaslatot. MOSZKVA, junius 30. A német táv­irati iroda jelenti: A félhivatalos Pravda című lap mai számában Sna- dov a Politbüro tagja, a leningrádi pártkerület vezetője és Sztálin egyik bizalmas tanácsadója, „Anglia és Franciaország nem akarnak egyenjogú szerződést kötni“ cim alatt vezércikk­ben foglalkozik az angol—francia— orosz tárgyalásokkal, amelyekről azt állítja, hogy zsákutcába jutottak. A tárgyalások 75 nap óta folynak. Ebből 17 napot vett igénybe a szovjet vála­szainak előkészítése és 58 napig tartót1 tak az angol—francia előkészületek és diplomáciai manőverek. Anglia ezzel szemben feltűnő gyorsan megtudott egyezni Lengyelországgal és Törökor­szággal. Londonban és Parisban úgy látszik azt kívánják, hogy Szovjet- oroszország szolgaként vállalja az egyezmény terheinek viselését. Ilyes­mire, vagyis arra, hogy másnak a gesz­szédben hangoztatta, hogy Lengyelor­szágnak békés szándékai vannak, de tengerét megvédi és megtartja. „A tenger a mi létünk, a Balti-tenger a lengyel élettér, Danzig és Gnydia a nyitott kapuk Lengyelország részére az egész világ felé — mondotta. — A lengyel tengeri haderőt emelni kell, hogy a lengyelség otthon legyen a Balti-partokon. Lengyelország erős a szárazföldöli é® levegőben, akkor erős­nek kell lennie a tengeren is. j tesse a Singapore» vezérkari tárgyalások­ról. Chamberlain csak annyit válaszolt, hegy ezek a tárgyalások eredményesek voltak, de szigorúan katonai jellegük miatt, részbe tles nyilaíkoz altot nem 'tehet róluk. Annyit azonban m-egálíl-aipithh'at, hogy kelet» hábíoru esetén a demokrata nagyhatalmiak teljes együttműködést fog­nak kifejteni. A diplomáciai beszámoló teljességéhez tartozik, hogy a bulgár mi­niszterelnök és külügyminiszter feleségé­vel Bertmbe utazik, hogy Boris bulgár ki­rály utazását élőkész'iitse. Az ideges világ- bamgü’Caftra jellemző, begy Mussolini és Hitler nemrég történt titkos talátkozásá- rÓH beszélnek. Érdekes, hogy a jólértesüU Times*4 rómaii levelezője ezt a hirt a legbatározottabb formában közölte és küiiső körülményekkel btzjonyMiami töre­kedett. tényét kikaparják, szabad és független állam nem vállalkozik. \. ROHAMOSZTAGOSOK DAN- ZIGBAN VARSÓ, junius 30. (Rador.) A len­gyel lapok Danzigból azt jelentik, hogy a rohamosztagosok száz tagja be­rendezkedett a danzigi rádióállomás épületeiben, melyeknek őrzését rájuk bízták. A sajtó hasonlóképpen közli, hogy a szabadváros vágóhidjai utasí­tást kaptak, hogy nagymennyiségű fa­gyasztott húst tartalékoljanak az ön­kéntes testület számára. BERLIN, junius 30. (Rador). A Ha­vas-ügynökség tudósilója szerint Berlinben Kiutalták a tanítók államsegélyét KOLOZSVÁR, junius 30. Vásárhelyi János református püspök és Varga Béla. unitárius püspök többiben el­jártak a k'sebbség» egyházak államsegélye ügyében. Ennek eredmónyeképeai a kul­tuszminisztériumtól 81.195 — r939. szám alatt; leirat érkezett az egyházfii főhatóságok­hoz, amelyben tudomásukra hozták, hogy a felekezeti iskolák tanítói rövidesen meg­kapják az őket illető államsegélyt. A rm nisztórium pontos kimutatást kért az egy­A ,,Danziger Vorposten“ rámutat, hogy valótlanok azok a bizonyos, külföldön megjelenti értesülések, melyek arról szól­tak, hogy Danzigbaii, vagy <a német bi­rodalomban katonai intézkedések történ­tek votllma. „Mégis, nem lehet azt kívánni Danzig- tóh — *rja a lap — Hogy közömbös maradjon, mikor a lengyelek Háborúval fenyegetnek egy védtelen várost“. Danzigban katonai téren semmi sem tör­tént, ami igazolná a Lengyelországban tett kivételes intézkedéseket. Ez azonban nem azt jeilenti, hogy a danzig1 rendőrségnek nem kell olyan helyzetben lennie, hogy bizlásítani tudja a szabadváros lakossága nak biztonságát. VARSÓ, junius 30. (Rador.) Lengyel- országban tegnap ünnepelték a ten­ger napját. A varsói ünnepség kereté­ben Moscicki köztársasági elnök is beszédet mondott, kidomborítva a balti tengerpart jelentőségét Lengyel- országra nézve. HÍREK HITLER ÉS MUSSOLINI TALÁLKOZÁSÁRÓL LONDON, junius 30. (Rador.) A „Ti mes“ római tudósilója tudni véti, hogy Mussolini és Hitler a múlt napokban ta­lálkozott 0 német-olasz határon. A tudó­sitó megállapítja, hogy a topok semmit sem közölték arra vonatkozólag, hogyan töltötte el a Duce a vasárnapot, noha minden más napról1 pontosan beszámol­tak Mussolini tépéseiről. Felemelték a hadi­rokkantok nyugdijait BUCUREŞTI, junius 30. A nemzeiivédelmi miniszter közleményt adott ki, mely szerint a 60, 40 és 20 száza­lékos legénység* állmánybeli hadirokkantuk nyugdiját! 1939 julius 1 -tői az 1937. évi l. O. V. nyugdíjtörvény 6. és 7. szakasza elő­írásai szerint felemeleik. Az opszágos nyugdíjpénztár körrendele­tét 'ntézettl 3 pénzügyig^zgatóságokhoz, hogy az ilymódon felemelt nyugdijakat fi­zessék a hadi rokkantaknak julius i-től kezdve. házaktól a felekezeti iskolák tanítóiról és ki is utalta az i' 11 ékesekhez az összeget. Az áprilistól jun'usig eső illetményeket kép­részletben kapják meg a tanítók. Az utá­nuk következő hónapokban pedig havon­ként rendesen fog megtörténni a mjnisz-' tériumi k’utalást. A papok államsegélye ügyében. U e járt a két püspök a kultuszminiszternél, aki ígéretét tett, hogy rövidesen ez ügyben is kedvező megoldás történik. Halifax éiesfaaiBCfiB beszéde Ámefilca közvetít London és a szövgei közöátf

Next

/
Thumbnails
Contents