Ellenzék, 1939. június (60. évfolyam, 122-146. szám)

1939-06-01 / 122. szám

âmam Szerkesztőség és ki®dóhivatal: Cluj, OJeu Moţilor 4. Telefon: 11—09. Nyomda: Str. I G Duo» No. 8 Fiókkiadóhivatai é> könyvosztály: P, Unirii 9 Telefon 11-99 LX ÉVFOLYAM, 122. SZÁM. ALAPÍTOTTA BÁRT HA MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató 1 DR. GR01S LÁSZLÓ Kiadótulajdonos: PALLAS K. Ik Törvényszéki Hjsfcroomozísi szám: 39. (Do*. %láf. 1938. T&b. Gluj.) Elófizetésri árváik.; havonta 8o. negyedévre 240. félévre 480 egésn ^re 9^° f­CSÜTÖRTÖK CLUJ, 1939 JUNIUS 1. Moszkva o|okl kérdéseket Intézett Londonkoz és Parishoz------- IMII 11—111 ■ I ----­Franciaország a törökökkel kötendő szövetség érdekében átadja kat Törökországnak. - Roosevelt külön megbízottja . — A washingtoni kormány megtette az első lépéseket a semlegességi törvény módosítására Véres csatározások folynak a mandzsu-mongol határon A külpolitikai helyzet újra a vára­kozás jegyében áll. A pünkösdi szün = napok szünetet jelenteitek az izgalom­ra okot adó nemzetközi események te­rületén is. Viszont több jel arra mu­tat, hogy a kétségtelenül csak átme­neti csendet rövid időn belül újabb mozgalmasság fogja fölváltani. Szov­jetorosz részről még mindig nem adtak választ Anglia és Franciaország indít­ványára. Fz a válasz azonban hosszú ideig most már aligha fog késni. Teg­nap a moszkvai kormány londoni és párisii nagykövetei kihallgatásra jelent­keztek a két külügyminisztériumban. Londonban a Moszkvából visszatérő Maisikj' nagykövet még nem tudott tárgyalni a pünkösdi szabadságán levő Halifax külügyminiszterrel, helyette az ügyvezető államtitkárral folytatott megbeszélést. Parisban Bonnet külügy­miniszter fogadta Szurics nagyköve­tet, mivel kapcsolatban francia politi­kai körökben az a hir terjedt el, hogy a moszkvai kormánynak újabb ellenve­tései vannak, amelyekre a végleges ál­lásfoglalása előtt választ vár. Ugyan­ezek a párisi körök azonban továbbra is hangsúlyozzák, hogy a megegyezés London, Pár is és Moszkva között lé­nyegileg már biztosítottnak vehető. Londoni jelentés szerint szó van arról is, hogy az egyezmény megkötése után a moszkvai kormány Litvinov volt kül­ügyi népbiztost különleges megbíza­tással Parisba, Londonba és Washing­tonba küldi. Litvinov, ugyané távirat szerint, hosszú megbeszélést folytatott ebben a kérdésben Potemkin helyettes külügyi népbiztossal. Hull amerikai külügyi államtitkár állásfoglalása az európai demokrata hatalmak mellett és Amerika párisi nagykövetének, Ru = littnak ugyanilyen irányú kijelentései tovább foglalkoztatják a világsajtót. A lapok megállapítják, hogy a jelenlegi amerikai kormány a semlegességi tör* vényt olyan módon akarja módosítani, hogy háború esetén Amerika elzárkóz­zék a parancsuralmi államoktól és ugyanakkor a hadiszerszállitás terén és a kereskedés nyújtotta más lehetősé­gekkel nagyarányú segítséget nyújt­son Franciaországnak és Angliának. A washingtoni kormány ennek a törek­vésének jelentős ellenzéke van az Egyesült-Államok területén is. Az el­lenzék élén áll Borah szenátor, Hoower elnöksége idején a külügyi bizottság elnöke és a világháború alatt is a há= boruellenes irányzat vezére volt Ame­rikában. Hull államtitkár különben a semlegesség: törvény módosításának kérdésében már levelet intézett a sze­nátus és a képviselőház külügyi bizott­ságainak elnökeihez. A levél hat pontban foglalja össze a washingtoni kormány erre vonatkozó kívánságát, melyek között a leglényegesebb az, hogy a semlegességi törvényben fog­lalt fegyverszáJlitási tilalmat el kell törölni, mert ez bizonyos esetekben a támadó fél érdekeit szolgálhatja. 1 I A FRANCIÁK ALEXANDRETT- SZANDZSÁKAT ÁTADJÁK A TÖRÖKÖKNEK 1 A Párás és London álltai tervezett szö­vetség» rendszerbe uj kapocsként, rövid időn bebil, egy F matneiaorsz-á g és Török - ország közötti megállapodás fog beLc-kóp- csolód ni. Londoni láváira tok 'Szerint, va- lószánünek látszik, bogy Franciaország sz’ria-i mand'áitumfcerüTetélxíil a közeli mar pr tikban át fogja Törökországnak engedni aiz Ailex and rétit-szandzsák at. Ez a Tépés kizárja a vitaanyagot, mely Paris és An­kara közölt évek óta meg mérgezi a kap­csosai tokait, viszont újabb nehézséget fog a franciáik számárra teremteni a szand­zsákhoz ragaszkodó Szírián arabok között. Tzimet Inonü török köztársasági elnök tegnap egy beszédben be is jelentette, hogy Franci a oirisz ágnak és Törökország­nak ez a7. egyetlen vitás kérdése a meg­egyezéssel eltotézetfcnek tekinthető s ezek után a két nép teljes érdekközösségen alapuló közeledését semmi sem akadá­lyozhatja meg. A törtök köztársasági el­nök beszéde tovább» fólyamám Török­országnak Szovjetorosaországgal vailó vi­szonyáról beszélt, amely szerinte olyan bkailiomimiat és barátsággá*! teljes, ami­lyen a 'történelem folyamán még soha­sem volt Végül pedig hangoztatta, hogy a török nemzet készen áll arra ü&, hogy Romániává! szemben hősiesen és gondol­kodás nélíldil 'teljesítse vállbáit kötelezett­ségeit. Izmel Inonü elnök mindezekhez a kijelentéseihez még hozzátette, hogy Tö­rökország fenntartja teljes függetlenségét és kapcsolataiban is visszautasítja azt az elméletet, hogy ldsnemzeteknek bele kell ohradni a nagy népekbe. KÖLCSÖNÖS VÁDAK A nap följegyzésre méltó eseményei kö~ ' zé tartozik, hogy Norman Davjs, Roosevelt Hogyan történik a szavazás? Fontos tadnlvniók a választásokkal kapcsolatosan I A választójogi törvény minden vonatkozásban olyan újításokat vezet be, amelyeknek esetleges nem ismerése maga után vonja a szavazatok megsem­misítését. Éppen ezért már most kötelességünknek tartjuk felhívni a válasz» tök figyelmét, hogy a szavazás során a törvény intézkedései szerint járja- nak el. 1. Mindenki csak azokra a képviselőjelöltekre szavazhat, akiknek a szak­májába, mint választó, feliratkozott, i 2. Ezúttal nincs választói igazolvány s igy minden választó vigyen ma­gával egy olyan hivatalos iratot, amelyből személyazonossága megállapítha­tó. (Lehet ez személyazonossági igazolvány, katonai irat, állampolgársági, avagy iskolai bizonyítvány, régi választói igazolvány stb.) 1 3. A szavazatszedő bizottság megállapítja a választó személyazonosságát és azt a tényt, hogy fel van véve a választói névjegyzékbe. A választó ez­után aláir egy ivet s utána szavaz, a következőképen: i , 4. A szavazás nem listára történik, mint eddig, hanem személyre. 5. A szavazóknak a választói elnök pecsétjével ellátott borítékot adnak át, amelyben annyi fényképes szavazólap van, ahány képviselőjelölt van ab­ban a szakmában. A választó ezzel a borítékkal bemegy a szavazófülkébe, kiválasztja azoknak a jelölteknek a szavazólapjait, akikre szavazni akar, eze­ket beleteszi a borítékba, azt leragasztja és sajátkezüleg bedobja az urná­ba. Azokat a cédulákat, amelyekkel nem szavazott, még benn a fülkében, mielőtt kijönne, összetépi. Aki ilyen szavazólapot kihoz, súlyos büntetésben részesül. 6. A választó C3ak annyi szavazólapot tesz a bo­rítékba, ahányra szavazni akar. Tehát betehet egyet, kettőt, hármat, de legfeliebb nyele szavazólapot. Ha valakinek borítékjában nyolc szavazatnál többet ta­lálnak, annak szavazatát megsemmisítik. — (Kivéve Brassó- és Háromszékmegyét, ahol tizet is tehet, mi­vel a Bueseotarkmányhoz tartozik.) 7. A választás kezdete junius L reggel 8 óra és legfeljebb 2 órai meg­szakítással addig tart, aniig mindenki le nem szavazott. A szavazást legké­sőbb junius 2=án reggel 8 óráig le kell zárni. { 8. A választás során tapasztalt sérelmek ellen a jelöltek előterjesztést (contestatio), a választók pedig panaszt (reclamatie) nyújthatnak be a vá­lasztás elnökének Írásban. elnök bizalmaoa, aki az elnök külön megy bizatáste't szelet» Ueljesi'tenik tegnap London­ba érkezett:. Látogatásának céljáról hwatia- kxs föirviJágotíitáet eddig nem adtak. Rómá- ban arz olasz külpolitika publicózíukai fő­képviselői®, Virgil »10 Gayda> utolsó vezér­cikkében az)t írja, hogy a francia—angol bekeríttési politika a háború felé vezet. Pa­ris és London ezt- úgy veretnék föftüjni'et-" mit, mimt a népek szabadságáért fol^taífcolib kereszteshadjáraitoit. Ezzel szemben aj "vaílkS- ság az, hogy. Németország és Olaszország nem hegemóniára törekszik, hanem eilen- kezcileg, a békeszerződések állal franciák •'és angotok javára bizaoskoH hegemonia* akarja megtörni. Németország és Olaszor­szág számára, bizonyos területek éJtetfontos- -s ágnak, Angliára és Franciaországra) ezek- írnek 'a területeknek: átengedése nem életbe­vágó jelentőségűi. Úgy Háfstziitk azonban. — árja Gayda —, hogy London és Pária 'ké­szek arrfai, hogy ö'tTiatimiJ&íó embfeaat áldoz­zanak íöl csak azért, hogy olyan terüleoe- két tartsanak meg, »melyeknek jelentékeny részét nem .is használhatják föl. Ugyancsak, a nap híranyagához tesntozik, hogy Ajshmed BarfLeM angol képviselő, a londoni ,,News Croniclie“ külpohtikaíi szPnke^ztője azzlal vádolja meg a németeket, hogy miután a •lengyeleknek régebben ajánlatai: tettek Oroszország bizonyos tanifeteiiniek íefosz-j •tdsána, most az angol—franciái—szovjet- orosrz egyezmény meggátolása érdekében,; Moszkvának ajánlónak föű Lengyelország föüoszkitásalt. A szovjecoroszok azonfciaaj: vásszauttaaidoiyták, Rardett szerinte az ajátrv ilatat, miért! fölfogásuk szerén* Lengyelor­szág, mint ütköző állam is, hasznosabb szá­mukra, mintha annak jelentékeny részei* az orosz területhez csa'toOmák. HADÜZENET NÉLKÜLI HÁBO­RÚSKODÁS A MANDZSU—MON­GOL HATÁRON JAPÁN ÉS SZOV- JETOROSZORSZÁG KÖZÖTT SANGHAI, május 31. (R^dor). Japán katonai körökben rendkívül súlyosnak tartják a helyzetet Mandzsuké Küko Mon"' galila, közötti határán. Azlt a körülményt, hogy száz szovjet-arasz repülőgép haladt «el Mandzsuiké álLm tierülieíte fölött, súlyo­sabbnak tartják, mílnit 3z 1937- évi össze­tűzéseket, melyek során a Tűmén folyó mentén ’égi és szárazföldi cd adategységek kerültek egymással szem'be. Japán kation ü körök véleménye szjerinfo most szovjetorosz kihívásról von szó. TOKIO, május 31. (Raüdorj. Az Usuri folyónál — Khabarowskttióü délre — szovjeborosz és mandzsu íüzénség közöli ilüzbjarc fejlődőbe ki, melynek során súlyos veszteséget szenvedtek mandzsu részről. A mPindzsu kormány küáügymini'sztere ener­gikusain liiika-kozobt a kharbini orosz főkon­zuli tusom. TOKIO, május 31. (Rador). A japán hadvezetőség közleménye szerinti a mand­zsu—külsőmongoiVrai összecsapás során mongol részről 200 halott, 2 toruk, 2 ne" héz és két könnyű gépfegyver maradt a csatatéren. HSINGKING, május 31. (Rador). A Domc-j-ügynökség jelenti: A hsungköngi ve­zérkar megálkpiitja, hogy a vasárnapi inci­dens folyamán a szovjetorosz tüzérség két japán-mand­zsu ágyunaszádot bombázott. Az incidens, melv ellen » mandzsuriai kormány Libák ozott Moszkvában, Tugan- cheniől hatvan kilométer nyírté 'történte (Cikkünk folytatása az uţoţşo oldalon/

Next

/
Thumbnails
Contents